عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: ارگونومی دانشی است که رابطه‌ی میان انسان، ماشین و محیط پیرامون او می‌پردازد و طراحی وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده را به گونه‌ای پیشنهاد می‌کند که به سهولت دسترسی، ایمنی و بازدهی را بالابرده و دشواری، خطر، خستگی و هزینه را کاهش می‌دهد. ارگونومی یک علم چند رشته‌های است که ارتباط متقابل تکنولوژی، محیط و نیازهای روحی و جسمانی انسان را برقرار می‌سازد. اهداف اساسی علم ارگونومی، بهبود نحوه انجام کار، روش‌های کار و ابزار کار و انطباق آن‌ها با ویژگی‌های روانی و جسمی انسان است ...
نمایه ها:

چکیده ارزیابی و اندازه‌گیری نور در فضاهای کاری و آموزشی، در هر حوزه توسط متخصصان با انجام مطالعات گسترده صورت می‌گیرد. افزایش و کاهش نور در محیط‌هایی که عمل آموزشی و حرفه‌ای انجام می‌شود؛ علاوه بر تأثیر در کیفیت آموزش و انجام فعالیت حرفه‌ای، تأثیراتی از جنبه روانی بر افراد خواهد داشت. سنجش میزان نور در فضای کاری کارگاه‌های نقاشی از ضروریاتی است که در پروژه حاضر و با رویکرد به علم ارگونومی در دو حیطه خرد و محیطی صورت گرفته است. کارگاه‌های نقاشی دانشگاه هنر اصفهان به عنوان یکی ...

اختلالات عضلاني – اسکلتي مرتبط با کار به عنوان يکي از مشکلات سلامتي عمومي در سراسر دنياست و علت اصلي ناتوانايي ها به شمار مي رود. هدف از تحقيق حاضر، بررسي شيوع اختلالات عضلاني - اسکلتي مرتبط با کار معلمان شهر اصفهان و تأثير 8 هفته تمرينات اصلاحي منتخب و مداخلات ارگونومي بر آنها بود. بدين منظور از پرسشنامه نورديک براي مطالعه شيوع اختلالات عضلاني - اسکلتي مرتبط با کار و همچنين براي ارزيابي سطوح مواجهه با خطر اختلالات عضلانی - اسکلتي در 4 وظيفه کاري معلمان از عکسبرداري ...

هدف از انجام تحقيق حاضر بررسی تاثير عوامل ارگونومي (فاكتورهاي مهندسي انساني).بر توانمندي پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه ي مراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي مي‌باشد. نمونه آماری اين تحقيق بروي 79 نفر از پرستاران شاغل انجام گرفت. در اين پژوهـش از پرسشنامه ارگونومی و توانمندي كاركنان استفاده شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss19و در بخش آمار توصیفی از جداول، فراوانی و درصد فراوانی، برای توصیف آزمودنیها استفاده شد. در ...

در صنایعی همچون بیمه، کیفیت خدمات نقش مهمی در توان رقابت‏پذیری شرکتها دارد. این قبیل شرکت‏ها همواره بدنبال یافتن روشی برای بهبود کیفیت خدمات خود هستند. در این‏گونه سازمان‏ها، نیروی انسانی تاثیر بسزایی بر کیفیت دارد. توجه به سلامت آنان و برقراری سیستمهای ارگونومی سبب بهبود سطح سلامت ، بهره‏وری و افزایش توان رقابت‏پذیری می‏گردد. بدین ترتیب، هدف پژوهش حاضر رتبه بندی شاخصهای ارگونومی بر اساس تاثیر بر روی کیفیت خدمات در شرکت‏های بیمه استان بوشهر می باشد. در این پژوهش جامعه آماری ب ...

هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین رابطه ارگونومی فضای آموزشی و اختلالات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی است. در پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کلاس های پنجم ابتدایی مدارس دخترانه شهر تهران در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390 تشکیل می دهد. انتخاب تعداد نمونه ابتدا به صورت خوشه ای چند مرحله ای و در مرحله بعد به صورت تصادفی ساده بوده و از310 نفر دانش آموز و 15 مدرسه استفاده شده است. به منظور تحلیل فرضیه های ...

مطالعات انجام شده در دنیا نشان می‌دهد که بکارگیری ارگونومی در بهبود کیفیت زندگی کاری، کاهش ضایعات اسکلتی- عضلانی و افزایش بهره‌وری موثر می‌باشد. از طرفی با عنایت به اختلاف زیاد در توجه و بکارگیری علم ارگونومی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته، ضرورت فرهنگ‌سازی بکارگیری این علم خصوصا در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ضرورت می‌یابد و با توجه به اینکه مدل‌هایی که بتواند به فرهنگ‌سازی، پیاده‌سازی و ارزیابی ارگونومی جامع( خرد و کلان) بپردازد کم می‌باشد. لذا در این پژ ...

سیستم مدیریت جامع سلامت، ایمنی و محیط زیست یکی از بخش‌های مهم و کاربردی در صنعت انتقال گاز می باشد و با توجه به ماهیت ریسک پذیر بودن این صنعت و نیاز روزافزون به رعایت نکات ایمنی و ارگونومی و کنترل محیط زیست، اجرای پروژه های مرتبط با سلامت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و ارگونومی در جهت بهبود موثر این فاکتورها بسیار حیاتی می باشد. بنابراین با رشد روزافزون حوادث ناشی از محیط کار و افزایش نارضایتی کارکنان از محیط کار و آسیب های فیزیکی و روانی ناشی از عدم وجود یک سیستم یکپارچ ...

ارگونومی علمی ترکیبی است که سعی دارد به جای تناسب‌سازی انسان با محیط، محیط را با انسان متناسب سازد. آنتروپومتری، علم سنجش ابعاد بدنی است که اطلاعات حاصل از آن، داده‌های اولیه علم ارگونومی را فراهم می‌کند. کارشناسان ارگونومی عقیده دارند در نظر گرفتن حدود نهایی آنتروپومتری موجود در جمعیت، در اغلب طراحی‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد و محدوده طراحی بزرگتر، هزینه بیشتری نیز می‌طلبد، بنابراین فاصله‌ها و فضاها بر اساس صدک‌های مربوطه (صدک‌های 5 و 95) ابعاد بدنی افراد تعیین و طراحی می‌شوند. ...