عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 684

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه در راستای بحث انتقال آلودگی از محل های دفن زباله شهری ( لندفیلها) مطالعاتی انجام شده است . برای شبیه سازی یک لایه خاک کم نفوذپذیر بعنوان لاینر در زیر محل دفن زباله ، 4 نمونه خاک ریزدانه از محل دفن زباله شهر ارومیه تهیه شد و پس از انجام تراکم استاندارد روی نمونه ها ، آزمایشات دیفیوژن روی آنها انجام پذیرفت . در آزمایشات دیفیوژن از شیرابه واقعی در بالای خاک بعنوان ماده آلوده استفاده شد و نتایج حاصل از آزمایشات دیفیوژن بوسیله نرم افزار ‏‎POLLUTE‎‏پیش بینی شد. نتایج ...

به منظور بررسی اثر علف کش های قبل از کاشت (تریفلورالین: 2 لیتر در هکتار، اتال فلورالین: 5/3 لیتر در هکتار و متربیوزین: 400 گرم در هکتار) بر گرههای سویا (رقم ویلیامز) در پنج نوع بافت خاک (رسی، لومی رسی، لومی سیلیتی، لومی شنی و لومی) آزمایش گلدانی در شرایط طبیعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا گردید. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1379با پنج تکرار انجام شد. جهت بررسی اثرات علف کش ها و بافت های مختلف خاک در گره زایی سویا، تعداد گره های ...

این گزارش ، حاصل طرح نظرسنجی از برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز ارومیه است . هدف از اجرای این طرح: -1 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو ارومیه: - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی. - دلایل گوش نکردن برنامه‌های محلی. - تعیین میزان رضایت شنوندگان این برنامه. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان در مورد برنامه‌ها. -2 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی تلویزیون ارومیه: - تعیین میزان بیننده برنامه‌های محلی. - دلایل تماشا نکردن برنامه‌های محلی. ...

هدف از مطالعه حاضر محاسبه مقدماتی نمرات تراز شده برای آزمونهای گودیناف وریون و سنجش همبستگی بین آزمونهای یاد شده برای کودکان دو زبانه شهرستان ارومیه می‌باشد. بدنی منظور ابتدا 100 نفر از دانش‌آموزان کلاس دوم دختر و پسر شهرستان ارومیه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب خواهند شد. ابتدا در آزمون گودیناف به صورت گروهی اجرا خواهد شد. نمرات هر کدام از دانش‌آموزان به میانگین و انحراف معیار آزمون تبدیل خواهد شد. و سپس آزمون ریون بصورت انفرادی برای هر کدام از کودکان اجرا خواهد شد و نمرات ...

هدف پژوهش بررسی میزان اعمال تنبیه بدنی در مدارس راهنمایی پسرانه شهر ارومیه است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی شهر ارومیه است که صرفا چند مدرسه قابل دسترسی جهت بررسی برگزیده شده‌اند. حجم نمونه 71 نفر دانش‌آموز پسر دوره راهنمایی است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) 69/5 درصد دانش‌آموزان در سه ماهه اول سال تحصیلی تنبیه بدنی شده‌اند و این تنبیه توسط مدیر یا معاون، معلم، مربی و ... به سبب تاخیر ورود به مدرسه، عد ...

بمنظور تعیین نیاز آبی درختان بادام (kc) تحت آبیاری قطره‌ای در ارومیه، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه پیاده شده است . دو فاکتور مورد بررسی در این طرح عبارتند از: I1: مقدار آبیاری بر مبنای تبخیر از طشتک کلاس A به مقدار 30 درصد در بهار، 40 درصد در تابستان، 35 درصد در پاییز می‌باشد. I2:مقدار آبیاری بر مبنای تبخیر از طشتک کلاس A به مقدار40 درصد در بهار، 60 درصد در تابستان، 45 درصد در پاییز می‌باشد. I3: مقدار آبیاری بر مبنای تبخیر از ...

در رابطه با آرتمیای دریاچه ارومیه که به عنوان یک گونه جدید ارتمیا شناخته شده، تاکنون مطالعات کلاسیک دقیق صورت نگرفته است . به همین دلیل ما در نظر داریم مطالعات متمری را در این زمینه آغاز کنیم و برای شروع کار، مروفولوژی و چرخه زندگی آرتمیا را بررسی نماییم. برای این منظور اجزای مختلف بدن آرتمیا به طور دقیق زیرمیکروسکوپ بررسی و عکسبرداری خواهد شد. در ضمن مراحل رشد آرتمیا نیز در آزمایشگاه و در حوضچه‌های تحقیقاتی در ساحل دریاچه بطور روزانه پیگیری و از هر مرحله عکسبرداری خواهد شد و ...

بهداشت باروری طیف گسترده ای از اقداماتی است که از بدو تولد تا زمان یائسگی را در بر می گیرد. بهداشت دوران بلوغ از اجزای مهم بهداشت باروری است . پژوهشی حاضر جهت تعیین وضعیت بهداشت دوران قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 79-78 انجام گرفته است.این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که در آن از میان 20280 نفر دانهش آموز دختر دوره دبیرستانی شهر ارومیه ، 876 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه برداری تصادفی- خوشه ای انتخاب گردیدند، داده ها با استفاده از پرسشنامه از پیش آز ...

بمنظور دستیابی به بهترین روش رنگ آوری وخشکانیدن درشرایط اقلیمی خاص منطقه ارومیه آزمایش حاضر باسه تیمار بصورت مشاهده ای اجرا و بعدازبررسی نتایج حاصله تفاوت چشمگیری بین تیمارها مشاهده نشد. ...
نمایه ها: