عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 186

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشاهدات عینی در زلزله‌های گذشته، تجربیات و مدل‌سازی‌های انجام‌شده توسط محققان نشان می‌دهد که جنبش نیرومند زمین تحت تأثیر پارامترهای مختلفی مانند مشخصات منبع لرزه زا، مشخصات مسیر عبور امواج زلزله و در نهایت رفتار خاک ساختگاه قرار دارد. با توجه به این موضوع در این پژوهش به برسی رفتار غیرخطی خاک در سطح شهر ارومیه پرداخته شده است. ابتدا روش مورد استفاده برای آنالیز رفتار غیرخطی خاک شامل مدل رفتاری و شبیه‌سازی معادله حرکت خاک‌های لایه‌ای در حوزه‌ی زمان مورد برسی قرار گرفته است. سپ ...

برخی از ویژگی‌های زیست‌شناختی و پارازیتوئیدهای پروانه‌ی گال‌زای صنوبر یکی از مهم‌ترین آفات صنوبر (Populus spp.) در طول سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در منطقه ارومیه مطالعه شد. نتایج بررسی حاضر نشان داد که پروانه‌ی فوق دارای یک نسل در سال بوده و به شکل لارو کامل زمستان‌گذرانی می‌کند. ظاهر شدن حشرات کامل، عمومأ از دهه اول خردادماه آغاز و در هفته آخر تیرماه تمام می‌شود. پروانه‌های ماده چند روز بعد از ظاهر شدن، جفت‌گیری و تخم‌های خود را به صورت انفرادی در روی ساقه‌های یک یا دو‌ساله قرار م ...
نمایه ها:

يكي از فاكتورهاي مهم و كليدي در پايداري حيات طبيعي و انساني در شهر نشيني امروزي فضاي سبز و محيط زيست مي باشد. اما با وجود اهميت فضاي سبز شهري، سرانه فضاي سبز در شهرهاي كشورمان و به ويژه كلانشهر اروميه با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد، كه گسترش كنوني آن براي دستيابي به استانداردهاي جهاني موجب افزايش پوشش گياهي موجود و در نتيجه افزايش نياز به منابع آب مي شود. كه با توجه به اقليم خشك و نيمه خشك ايران و محدوديت منابع آب، ضرورت برنامه ريزي و تخصيص بهينه اين منابع را بيش از پ ...

امروزه در شهرهای بزرگ کشور مواردی مانند، مسائل اجتماعی، اقتصادی، امنيتی، زيست‌محيطی، تغييرات کاربری زمين و بسياری از موضوعات ديگر، بحث توسعه پايدار شهرها را مطرح می‌کنند. زيرا توسعه پايدار به عنوان يکی از اهداف اساسی در برنامه‌ريزی شهری در جستجوی تقويت ابعاد فوق است. شهر اروميه نيز به تبع ساير شهرهای بزرگ کشور در سال‌های اخير رشد شتابان و لجام گسيخته‌ای داشته و به علت داشتن محيط طبيعی مناسب و مهاجرپذيری، تحولات جمعيتی و کالبدی زيادی به خود ديده است. در اين شهر از يک سو افزايش ...

به منظور شناسایی فون نماتدهای خاك فراريشه‌ تاكستان‌هاي شهرستان اروميه، طی سال‌های 88 و 89، تعداد 140 نمونه‌ خاک، از مناطق مختلف شهرستان اروميه جمع‌آوري شد. پس از شستشوي نمونه‌هاي خاك و استخراج نماتدها، تثبيت و انتقال آن‌ها به گليسيرين با روش دگريسه (1969) انجام پذيرفت. از نماتدهاي جداسازي شده لام‌های ميكروسكوپي دائمی و درصورت لزوم از قسمت‌هاي مختلف بدن نماتدهاي كرمي شكل برش‌هاي عرضي تهيه شد. براساس مشخصات ريخت‌شناختي و داده‌هاي ريخت‌سنجي و با استفاده از منابع و كليدهاي شناساي ...

تحقیق حاضر،در مورد بررسی نامگذاری رسمی و غیر رسمی،از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی در شهرستان ارومیه می باشد.این تحقیق شامل هفده فرضیه،بیست و یک سوال ،یک هدف کلی وچهار هدف جزئی می باشد. هدف کلی پژوهش مورد نظر،پاسخ به این سوال است که نامهای رسمی و غیر رسمی در شهرستان ارومیه تا چه میزان متفاوت هستند؟و اهداف جزئی آن به این شرح می باشند:1.بررسی نامگذاری در حوزه مشاغل در شهرستان ارومیه با توجه به متغیرهای هویت،زمان مشاهیر و جنسیت. 2. بررسی نامگذاری در حوزه معابر در شهرستان ارومیه با تو ...

در سراسر دنیا تحقیقات مختلفی در جهت شناسایی نوع بیماری‌های ویروسی کدوییان انجام شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت کدوییان تحقیقات زیادی روی ویروس‌های بیمارگر آن‌ها صورت گرفته است. جهت شناسایی، تعیین پراکنش و فراوانی ویروس‌ها‌ی آلوده کننده کدوییان در منطقه ارومیه، 326 نمونه در طول فصل زراعی 1390-1389 از مزارع این منطقه جمع‌آوری گردید. شناسایی و تعیین پراکنش ویروس‌ها‌ی آلوده کننده کدوییان در طی سال زراعی 90-1389 با استفاده از DAS-ELISA و TPIA و آنتی بادی‌های چندهمسانه‌ای ...

تردیدی نیست که رشد و توسعه مراکز شهری کیفیت زندگی شهرنشینی را در شهرهای جهان در طول تاریخ تحت تاثیر قرار داده است. وجه مشترک تمام مراکز شهری را می توان در مقیاس سرزندگی و کیفیت محیطی آنها دانست که هر یک از آنها را به مکانی خاص مبدل ساخته است. در ایران نیز مراکز شهری بسیاری وجود دارد که در حال حاضر با افول کارکردی مواجه هستند. به همین دلیل برای گذار از این وضعیت ضروری است تا راه حلی اندیشیده شود. یکی از استراتژیهای موثر دراحیاء BID ، بنابراین نوسازی و بهسازی در مراکز شهری ...

روند رشد و گسترش شهرها همواره مورد توجه صاحبنظران مختلف بوده و چاره‌جویی برای حل مشکلات شهری منجر به ارائه نظریاتی در باب رشد و توسعه شهرها شده است. در این میان شناخت روندهای موثر در شکل‌گیری و گسترش شهرها می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای آینده آنها کمک شایانی نماید. پراکنده‌رویی شهری یکی از اشکال رشد شهر می‌باشد که از نیمه دوم قرن بیستم وارد ادبیات شهرسازی شده و امروزه به عنوان یکی از محوری‌ترین بحث‌ها در سراسر جهان مطرح است. بسیاری این پدیده را با گسترش کم‌تراکم و جست ...