عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بید سیب‌زمینی،(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella به عنوان یکی از مهم-ترین آفات خسارت‌زای محصول سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در انبار‌ها و مزارع در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشد. آگاهی از ویژگی‌های زیستی این آفت روی ارقام مختلف سیب‌زمینی، می‌تواند در معرفی ارقام نسبتا حساس یا غیر حساس نسبت به حمله این آفت مفید باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه‌ی پارامتر‌های زیستی و جدول زندگی آن روی برگ و غده‌ی ارقام مختلف سیب‌زمینی انجام شد. پارامت ...

قارچ Macrophomina phaseolina، عامل پوسیدگی ذغالی، یک پاتوژن خاکزاد، با پراکنش جهانی و دامنه میزبانی بیش از 500 گونه گیاهی می‌باشد. جهت مطالعه تنوع ژنتیکی و بیماریزایی جدایه‌های این قارچ از گیاه آفتایگردان، 40 جدایه از 13 استان کشور شامل استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، هرمزگان، یزد، قزوین، قم، مرکزی، تهران، اصفهان و گلستان با توجه به پراکنش جغرافیایی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. تمامی جدایه‌ها با استفاده از آغازگر اختصاصی مورد تائید قرار گرفتند. شدت بیما ...

ارقام مقاوم، بید سیب‌زمینی، فراسنجه‌های زیستی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت ...

بيماري سفيدك داخلي توسط قارچ Bremia lactuca ايجاد شده و از بیماری‌‌های مهم كاهو در مناطق تحت کشت این گیاه می‌باشد. اين قارچ در تمام طول فصل رشد گياه ايجاد خسارت نموده و از ارزش تجاري اين محصول مي‌كاهد. اصولی ترین روش کنترل بیماری تهیه و کشت ارقام مقاوم می‌باشد. در این بررسی که هدف آن دستيابي به ارقام متحمل به بيماري بوده، تعدادی از توده‌های بومی کاهو جمع آوري شده از مزارع کاهو شهرستان‌های استان مازندران و مواد ژرم پلاسم درقالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي، با سه تكرارمورد ارزياب ...

زنگهای غلات از عوامل مهم بیماریزا و خسارتزا در گندم هستند. عوامل بیماریزایی که زنگهای گندم را بوجود می آورند، متعلق به جنس Puccinia از خانواده Pucciniaceae هستند. سه زنگ مهم گندم عبارتند از: زنگ زرد (زنگ نواری) P. striiformis f.sp. tritici، زنگ سیاه (زنگ ساقه) P. graminis f.sp tritici و زنگ قهوه ای ( زنگ برگی) P.triticina . در ایران تا کنون زنگ زرد بیش از بقیه زنگها مهم بوده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و کشت میزبان حساس سبب بروز اپیدمی شدید می گردد. با ورود نژ ...

ژنوتیپ‌ها تحت دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه بیستون در سال زراعی 91-1390 ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ‌ها در شرایط بدون تنش برای همه صفات به جزء برای تعداد پنجه، وزن کل بوته‌ها و عملکرد کاه معنی‌دار بودند، و در شرایط تنش نیز برای همه صفات به جزء برای نسبت طول پدانکل به ارتفاع و تعداد پنجه بارور معنی‌دار بودند. درصد کاهش صفات در اثر تنش رطوبتی نشان داد که بیشترین و کمترین کاهش به ترتیب به عملک ...

قارچ Macrophomina phaseolina به بسیاری از گونه‌های زراعی از جمله گلرنگ حمله می‌کند و باعث بیماری پوسیدگی ذغالی می‌شود. تحقیق با هدف بررسی فعالیت آنزیم پکتیناز تولیدی توسط چهار جدایه‌ی این قارچ و ارتباط آن با بیماری‌زایی جدایه‌ها بر روی چهار ژنوتیپ گلرنگ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. جهت بررسی میزان تولید آنزیم پکتین‌لیاز (پکتیناز)، جدایه‌های M0 (وحشی)، M2، M5 و M6 (واکنش به کلرات) قارچ بیمارگر بر روی بقایای گیاهان گلرنگ، سویا و پنبه و محیط کشت مایع حاو ...