عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 564

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی تعداد 20 رقم سیب‌زمینی زودرس و نیمه زودرس در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد مقایسه قرار میگیرند. ره کرت آزمایشی شامل 2 خط 6 متری میباشد ارقام شامل آژاکس ، کنکورد، کاسموس ، بنمیلا، اگریا، کوزیما، سانته، هیریام، رومینا، ایلونا، ولوکس ، سرنار-کنکورد، کاسموس ، بنیلا، اگریا، کوزیما، مورن، دیتا، استیماء و دراگا می باشند. فاصله بوته‌ها روی خطوط 25 سانتی‌مرت فاصله ردیف‌ها 75 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. در طول دوره رشد علاوه بر انجام مراقبت‌های زمان داشت ، یا ...

به منظور بررسی ارقام زودرس و دیررس سیب‌زمینی در کشت بهاره دو آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در هر یک از مناطق مورد مطالعه طرح به مورد اجرا درآمد. براساس آزمون دانکن بین میانگین عملکرد غده‌های استحصالی ارقام مختلف اختلاف معنی‌دار وجود داشت بطوریکه نتایج حاصله نشان داد: اردبیل: از بین 14 دیررس سیب‌زمینی ارقام پیکاسو، مورن، کوراس و آزیزا به ترتیب با متوسط عملکرد 33/78، 33/73، 32/23، 28 تن در هکمتار در یک گروه آماری (A) قرار گرفته و با بقیه از نظر آماری در سطح ...

به منظور بررسی خصوصیات رقابتی ارقام سیب زمینی با علف‌های هرز، پژوهشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان اجرا شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار انجام شد، اما به دلیل معنی‌دار نشدن اثر بلوک، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه و تحلیل شد. عامل اول 8 رقم سیب‌زمینی (آگریا، سانته، اسپریت، بانبا، فونتانه، آریندا، میلوا و مارفونا) و عامل دوم، شامل دو سطح کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز ب ...

‏های امیدبخش زودرس و میان‏رس سیب زمینی به بیماری لکه موجی در شرایط گلخانه و مزرعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت و صفات درصد آلودگی و شدت بیماری در مراحل مختلف رشد ارقام و لاین‏های سیب زمینی تعیین گردیدند. بررسی‌های آماری بر اساس آزمون چند دامنه‌ی دانکن (DMRT) و با استفاده از نرم افزارهای SASو SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده‌های حاصله بر حسب شدت بیماری به پنج گروه متمایز مقاوم، نسبتاٌ مقاوم، متحمل، نسبتاٌ حساس و حساس بیماری لکه ...

طی این بررسی ،مزارع سیب زمینی درنقاط دیگری از دماوند مورد بازدید قرارگرفته و وضعیت پوشش علفهای هرز درآنها تعیین خواهد گردید.دراین برنامه ،و بدنبال آزمایش های قبلی ،آزمایش‌های تکمیلی روی مقادیر و زمانهای مصرف علفکشهای انتخابی مزارع سیب زمینی بعمل خواهدآمد.همچنین بررسی هائی روی نقش‌ارقام سیب زمینی درکنترل‌علفهای هرز و نیز حساسیت آنها نسبت به علفکشهای متداول بعمل خواهدآمد. ...

کشت سیب زمینی تاقبل‌ازشروع این بررسی فقط در نواحی محدودی ازشمال منطقه خوزستان (بصورت زراعت زمستانه - بهاری ) متداول بوده وهم اکنون نیزمعمول می باشد،امامیزان محصول درهکتار تاکنون بندرت ازحدود8 تن درهکتار تجاوزکرده است ،ازآزمایشها و بررسیهای مربوط به این طرح درطی مدت 4 سال، نتایج بسیارجالب توجه وتاییدکننده ای بدست آمده است ،براساس نتایج حاصل ازاین بررسی منطقه خوزستان نه تنها خارج ازمیدان بردباری گیاه زراعی سیب زمینی قرارنداردبلکه برعکس دوره میانه رشد مفیدوگیاه مزبور دراین منطقه ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 

به منظور مقایسه ریخت‌شناسی ریشه ارقام مختلف سیب‌زمینی در پاسخ به غلظت نیتروژن و بررسی تأثیر مقدار مصرف و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده، خصوصیات کیفی و کارآیی مصرف نیتروژن ارقام سیب‌زمینی، سه آزمایش مزرعه‌ای، گلخانه‌ای و گلدانی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. در آزمایش مزرعه‌ای، اثر مقادیر مختلف نیتروژن شامل صفر (شاهد)، ‌90، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و سطوح مختلف تقسیط نیتروژن شامل تقسیط به نسبت مساوی در دو مرحله سبزشدن و خاکدهی پای بوت ...

بیماری پوسیدگی خشک فوزایومی غده سیب زمینی در انبار، یکی از بیماری های مهم قارچی است که در کشور خسارت زیادی به غده های سیب زمینی وارد می سازد . در سال 1375، حساسیت 16 رقم سیب زمینی به نام های الوا (‏‎Oleva‎‏)، بارکا (‏‎Baraka‎‏) کوزیما (‏‎Cosima‎‏)، کیزر (‏‎Caesar‎‏)،کوریگان(‏‎Korrigane‎‏)، اریگو (‏‎Erigo‎‏)، آیدا (‏‎Aida‎‏)، اطلس (‏‎Atlas‎‏)، ملیسا (‏‎Melissa‎‏)، اریجک (‏‎Marjke‎‏)، تیوا (‏‎Tiva‎‏)، ساتورنا (‏‎saturna‎‏)، دزیزه (‏‎Desiree‎‏)، آریان (‏‎Ariane‎‏)، فلورا (‏‎Fl ...

مقایسه عملکرد ارقام سیب زمینی در تاریخ های کشت مختلف در استان خوزستان مجری: ناصر ظریفی نیا اعتبار مورد نیاز: 70 میلیون چکیده: سطح زیرکشت سیب زمینی در استان خوزستان بیش از 7 هزار هکتار می باشد و بیشتر این میزان در شمال استان کشت می شود(شرایط آب و هوایی و جمعیت و تنوع آفات و بیماریها در شمال استان متفاوت از جنوب استان است) اما هنوز رقمی مناسب و همچنین تاریخ کشت مطلوب تعیین نگردیده است و کشاورزان بر اساس تجربه خود اقدام به کشت می کنند. کشت این گیاه در شمال خوزستان در20 تا 30 آب ...