عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 370

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق 17 رقم گندم نان و 22 رقم گندم دوروم بومی ایران به منظور ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی توسط نشانگرهای ISSR مورد بررسی قرار گرفتند. در ارزیابی فنوتیپی، صفات تعداد پنجه بارور، تعدا پنجه نابارور، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول ریشک، طول پدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، بیوماس بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه تک بوته مورد ارزیابی قرار گرفت. در تجزیه به مولفه‌های اصلی برای ارقام گندم نان 4 مولفه استخراج شد که 75/93 درصد از واریانس کل را تو ...

بید سیب‌زمینی،(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella به عنوان یکی از مهم-ترین آفات خسارت‌زای محصول سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در انبار‌ها و مزارع در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشد. آگاهی از ویژگی‌های زیستی این آفت روی ارقام مختلف سیب‌زمینی، می‌تواند در معرفی ارقام نسبتا حساس یا غیر حساس نسبت به حمله این آفت مفید باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه‌ی پارامتر‌های زیستی و جدول زندگی آن روی برگ و غده‌ی ارقام مختلف سیب‌زمینی انجام شد. پارامت ...

اين تحقيق در سال ١٣٨٨ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهركردروي هشت ژنوتيپ خارجي (Flip97، Precoz، Flip98، L236، L830، Sehor، Lc74، L3685) و دو توده ايرانی (محلی کرمانشاه و محلی فارس), به منظور بررسي اثر تنش خشكي بر كميت و الگوي الكتروفورزي پروتئين‌ها و برخي صفات فيزيولوژيك ارقام عدس(Lens culinarisMedik)، اجرا گرديد. ژنوتيپ‌هاي مورد مطالعه در اين بررسي در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با ٣ تكرار در دو شرايط تنش (بدون آبياری) و بدون تنش رطوبتي (آبياری بر اساس نياز هر7 تا1٠روز يک بار) ...

اشعه‌ی گاما منجر به ایجاد تغییرات مرفولوژیکی و بیولوژیکی در گیاهان می شود. گیاهچه‌ها در مواجه با دزهای پایین اشعه‌ی گاما به‌طور نرمال رشد می‌کنند در حالی‌که رشد گیاهان اشعه‌دیده با دزهای بالای اشعه گاما، به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. به منظور بررسی تاثیر اشعه‌ی گاما روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی پنبه در شرایط تنش خشکی و شوری، ابتدا بذرهای سه رقم پنبه (مهر، ورامین و سیندوز) در سازمان انرژی اتمی ایران در معرض دزهای 0 (شاهد)، 50، 100، 200، 300 و 400 گری قرار گرفتند. سه مرحله‌ی آ ...

در این پژوهش تنوع ژنتیکی ارقام انجیر استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای شناسایی و تعیین روابط فیلوژنتیکی نمونه‌ها از تکنیک DNA چند شکل تکثیر شده تصادفی (RAPD) استفاده شد. به این منظور پس از استخراج DNA از برگ‌های جوان 21 ژنوتیپ انجیر خوراکی و 11 ژنوتیپ بر انجیر، DNA نمونه‌ها در واکنش PCR با استفاده از 16 آغازگر RAPD افزایش یافت. در انجیرهای خوراکی 229 نوار به دست آمد که تعداد 170 نوار آن چند شکل بود (74%) و در انجیرهای غیرخوراکی از 232 نوار به دست آمده 167 نوار چند شکل بود ...

در این پژوهش، تاثیر ارقام مختلف بادمجان (اصفهان، دزفول، شند‌آباد، نیشابور، بندر‌عباس، جهرم و برازجان) روی پارامترهای زیستی کنه‌ی تارتن دو‌لکه‌ای و کنه‌ی شکارگر Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه با دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از داده‌های مربوط به آزمایش دموگرافی کنه تارتن دو لکه‌ای، پارامترهای جدول زندگی تک جنسی (بر اساس ماده‌ها) و دو جنسی (بر اساس م ...

شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae یکی از آفات مهم با طیف میزبانی وسیع می باشد که به گیاهان تیره چلیپائیان خسارت می زند. در این بررسی، جدول باروری شته مومی کلم روی هشت رقم کلم گل (Smilla, Snow mystique, White cloud, Buris, Galiblanka, Snow crown, SG,Tokita) در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت به روش یات و وایت و خطای استاندارد پارامتر های رشد جمعیت به روش جک نایف محاسب ...

اين تحقيق به منظور بررسی پتانسیل تولید میکروتیوبر از گیاهچه‌های ارقام مختلف سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی درآزمایشگاه کشت بافت شرکت بهپرور سبلان در سال 1392 اجراء شد. گیاهچه‌های‌ پنج رقم سیب‌زمینی (آگریا، سانته، مارفونا، ساوالان و کایزر) حاصل از کشت مریستم درشرایط درون‌شیشه‌ای به روش قلمه‌های تک‌جوانه تکثیر شدند و از این گیاهچه‌ها برای تولید میکروتیوبر استفاده شد. میکروتیوبرها در شرایط آزمایشگاهی با تناوب نوری 8 ساعت تاریکی و 16 ساعت روشنایی تا تولید اولین میکروتیوبر و سپس در ...

به منظور ارزیابی اثرات کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام گندم آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 1387- 1386 انجام گرفت. سطوح کود نیتروژن به فرم اوره (0، 90، 180 و 270 کیلوگرم در هکتار) و ارقام (تجن، فلات و N81-18) در قالب طرح فاکتوریل با بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. پارامتر های اندازه گیری شده شامل عملکرد دانه، اجزای عملکرد، ضریب خاموشی، کارایی مصرف نور، کارایی مصرف نیتروژن، کارایی جذب نیتروژن، کارایی بهروری نیتروژن، ...