عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید سیب‌زمینی در ایران بسیار افزایش یافته است. با این حال، در طول ذخیره‌سازی و جابجایی این محصول مشکلات متعددی وجود دارد و قیمت نهایی سیب‌زمینی به دست مشتری متناسب با کیفیت آن عرضه نمی‌گردد. در این پایان‌نامه پردازش بر روی تصاویر سیب‌زمینی برای تعیین کیفیت سیب‌زمینی انجام گرفته است. در این تحقیق، یک الگوریتم تشخیص الگو برای ارزیابی کیفیت سیب‌زمینی به سه کلاس خوب ، متوسط و بد در یک سیستم بینایی ماشین و بر اساس پردازش تصویر پیشنهاد شده است. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا تصاوی ...

توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر در زمره مهمترین نکاتی است که جامعه جهانی در عصر حاضر به آنها اولویت خاصی بخشیده است. در نتیجه، سنجش کیفیت خدمات، پیش زمینه ضروری برنامه ریزی در جهت بهبود کیفیت خدمات سازمانهاست. این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت با استفاده از مدل سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می باشد، انجام گرفته است. در این تحقیق به بررسی م ...

هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت(اثربخشی) دوره‏های آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری منطقه ۱۱ تهران با مدل کانو می‏باشد.جامعه مورد نظر پژوهش ۲۲۰ نفر از کارکنان شهرداری بوده اند که از این بین ۱۴۰ نفر بر اساس روش کرجسی و مورگان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر پایه مدل کانو استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۴ ...

هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت پایان نامه های دفاع شده رشته های روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس استانداردهای انجمن رواشناسی آمریکا در طول سال های 1388 تا1386 می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی بوده است.از بین کلیه پایان نامه های انجام شده در طول سالهای 1386 تا 1388 در هر یک از 4 رشته روانشناسی این دانشکده (روانشناسی بالینی،روانشناسی عمومی،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،روانشناسی تربیتی)به روش نمونه گیری تصادفی ...

مطالعات بیولوژیک و اکولوژیک منابع آب از موضوعات مهم در تحقیقات و بررسی‌های علمی محسوب می‌شود. در این راستا شناسایی هر اکوسیستم، موجودات زنده و فاکتورهای زیست محیطی حاکم بر آن، گام نخست این تحقیقات علمی است. ارزیابی وضعیت کیفی آب‌ها از طریق پایش‌های دائم، پایه و اساس برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش آلودگی محسوب می‌شود. از آنجایی که جوامع زیستی نسبت به کیفیت آب حساس بوده و تحت تأثیر عوامل آلاینده قرار می‌گیرند، می‌توانند منعکس کننده کیفیت آب در اکوسیستم‌های آبی باشند. استفاده از ...

هدف اصلی داده‌های پیوندی، تحقق وب معنایی و استخراج دانش از طریق پیوند دادن داده‌های موجود روی وب می‌باشد. یکی از موانع دستیابی به این هدف، وجود مشکلات و خطاها در داده‌های منتشر شده است که باعث ایجاد پیوندهای نادرست و درنتیجه استنتاج‌های نامعتبر می‌گردد. مطالعه کارهای انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که بیشتر محققان بر ارزیابی کیفیت داده پس از انتشار تمرکز داشته‌ و ارزیابی داده‌ها پیش از انتشار را برعهده مالک یا منتشرکننده داده گذاشته‌اند. با توجه به اینکه کیفیت داده‌ها تأثیر ...

در سال های اخیر بانک ها به علت افزایش عرضه و رقابت و همچنین به منظور حفظ بقا، افزایش سودآوری و سهم بازار خویش مجبور به ارائه خدماتی متنوع‌تر و با کیفیت تر شده‌اند. به دلیل اهمیت کیفیت خدمات متعالی در دستیابی به موفقیت، همواره این سوال مطرح است که چگونه می توان کیفیت خدمات بانکی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی اهمیت عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی، بررسی وجود یا عدم وجود اختلافِ نظر میان دیدگاه‌های مشتریان با دیدگاه‌های ارائه ...

هدف از این پژوهش اجرای ارزیابی درونی کیفیت گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد دزفول به منظور آشکار نمودن جنبه های مختلف کیفیت نظام گروه آموزشی مربوطه و تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی آن بوده است. روش تحقیق از نوع پژوهش ارزشیابی و رویه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 1151 نفربا هفت زیر جامعه آماری بود که از میان آنان نمونه ای 633 نفری با روش سرشماری کامل و نمونه گیری براساس جدول مورگان انتخاب شد. ابزار ت ...

سیستم های اطلاعاتی راه حل های کلان سازمانی برای چالش ها و مشکلات ایجاد شده در محیط کسب وکار می باشند. زماني كه سيستم هاي اطلاعاتي از كيفيت مطلوب برخوردار نباشند، سيستم قادر به حل مشكلات سازمان نخواهد بود. با توجه به اهمیت كيفيت سيستم هاي اطلاعاتي در موفقیت و پیشبرد اهداف سازمان و همچنین استفاده روز افزون سازمان های ایرانی از این سیستم ها، در این پژوهش کیفیت سیستم های اطلاعاتی موجود از دیدگاه کاربران و تولید کنندگان سیستم های اطلاعاتی بررسی و دیدگاه این دو گروه با یکدیگر مقای ...