عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع مد نظر این پژوهش درک، بیان و سنجش گستره کمی و کیفی نیازهای جمعیت هدف و گروه ذینفعان مرتبط با برنامه احیا بدنه شرقی چهارباغ اصفهان است، که در پی برنامه اصفهان 95 مطرح گردید و با پیگیری استانداری، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی بخش هایی از آن اجرا شده است. روش جمع آوری داده ها، بر اساس مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و به صورت چک‌لیست غیررسمی از مسائل دارای اهمیت برای هدایت مصاحبه با گروه ذینفعان است. تجزیه و تحلیل داده های، به وسیله نمودارها و جداول توصیفی و مقایسه ای صورت م ...
نمایه ها:
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سنجش نیازهای مختلف دانش آموزان در حیطه های شناختی ، عاطفی - اجتماعی و روانی - حرکتی اساس برنامه ریزی درس تربیت بدنی و ورزش است . هدف این تحقیق ، نیاز سنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره راهنمایی است بدین منظور 423 نفر از معلمان ( 43 نفر زن و 81 نفر مرد ) ، محققان ( 32 نفر زن و 85 نفر مرد ) و دانش آموزان ( 177 نفر دختر و 186 نفر پسر ) ده شهر مرکز استان و شهرستانهای توابع تهران انتخاب شدند از یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نیازهای مختلف دانش آموزان استفاده شد . برای تعیین روا ...

چکیده ندارد.

هدف اصلی پژوهش شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان های شهر شیراز بوده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز اعم از دولتی و غیر انتفاعی، روزانه و شبانه می باشد که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و به صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 158 نفر از مدیران زن و مرد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای شناسایی نیازهای معیاری از الگوی شغل وشاغل استفاده شد. به این صورت که فرم های مربوط به تجزیه و تحلیل وظایف مدیریت دبیر ...