عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش آن دسته از روایات معصومین (ع) که به نحوی به بیان معنای واژه های قرآن و ایضاح مفاهیم آن پرداخته اند در کنار اقوال لغویان «در ذیل مفردات سوره مبارکه ابراهیم (ع)» آورده شده و به ارزیابی تطبیقی میان آن دو پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کتابخانه ای و با توجه به موضوع مورد پژوهش از نوع تطبیقی و تحلیلی است. نتیجه تحقیق حاضر بیانگر این نکته است که معصومین (ع) در بیان معانی الفاظ قرآن از معانی لغوی آن عدول نکرده اند و ذکر یکی از معانی ظاهری یا باطنی، مصاد ...

هدف از انجام این پژوهش مقایسه وضعیت حرفه ای ونظام تربیت معلم کلاسهای چندپایه ایران باکشورهای کانادا،یونان واندونزی،جهت ارائه ی راهکارهایی برای بهبودنظام تربیت معلم کشورمان بوده است.پژوهش حاضر یک پیمایش تطبیقی بوده و در آن از الگوی بردی بهره گرفته شده است.با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند،از میان کشورهای توسعه یافته، کانادا از آمریکا و یونان از اروپا، و از کشورهای در حال توسعه، اندونزی و ایران از آسیا انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق اسناد، مدارک، منابع مکتوب، جستجو ...

آنچه با عنوان مطالعه و تحقیق پیرامون تاریخ و ماهیت هنر دینی و اسلامی انجام شده از جهاتی قابل تامل است. کم رنگ بودن نگاه اثباتی، رویکرد ابژکتیو به هنر اسلامی و عدم توجه به جهش های تاریخی هنر اسلامی در این مطالعات خودنمایی می کند. از این رو پایان نامه حاضر با بررسی موضوع از حیث غایت به دنبال رفع نقایص مذکور بوده است، ضمن آنکه هنر را از دریچه غایت دیدن مزایای خوبی نیز دارد. اول اینکه پرسش از غایت نسبت به پرسش از چیستی یک موضوع دارای تقدم رتبی بوده و سپس در ایجاد پویایی و حرکت م ...

دانش نحو با ظهور قرآن کریم، بسیار مورد توجه قرار گرفت و اندیشمندان مسلمان به فکر تدوین قواعد و قوانینی برای زبان عربی افتادند. به مرور زمان، مکاتبی در این راستا به وجود آمد که در شکل گیری، شکوفایی و رشد علم نحو تاثیر بسزایی داشت. رهبران و پیروان این مکاتب در زمینه نگارش و پژوهش نحوی تلاش بسیاری نمودند و آثار گران قدری به رشته تحریر درآوردند که همواره مورد توجه اندیشمندان زبان شناسی قرار داشته است. در این پایان نامه سعی بر آن است که شکل گیری مکاتب نحوی را بیان نماید، بزرگان ه ...

سبک اُپ آرت یکی از نهضت های اروپایی است که بخشی از تایپوگرافی های ایرانی به آن شباهت هایی دارد. سبک اُپ آرت بر مبنای علم و هنر بوجود آمد و بیننده را به مشاهده تصاویری همراه با توهمات بصری و تنش‌های دیداری دعوت می‌کند. امروزه ما می توانیم آن ویژگی را در برخی از کارهای گرافیکی علی الخصوص پوسترهای تایپوگرافی‌های ایرانی نیز بیابیم. پوسترهای تایپوگرافی های ایرانی که متأثر از محتوی و اندیشه در شرایط فرهنگی و اجتماعی خود است؛ و البته تلاش دارد که از طریق توهمات بصری ذهنیت ایستای مخ ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان مطابقت کتاب زبان فارسی سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی با اصول برنامه ریزی درسی می‌باشد، اصول برنامه ریزی درسی در این تحقیق عبارتند از: اهداف ( حیطه های شناختی،عاطفی و مهارتی ) محتوا، سازماندهی محتوا و نیازهای مهارتی زبان آموزان( خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن ). با استفاده از روش های تحلیل محتوا با به بکار بردن روش تحقیق « توصیفی-تحلیلی » به توصیف و تجزیه و تحلیل محتوای درس زبان فارسی سال سوم رشته علوم انسانی در سال تحصیلی88-1387 پرداختم. ...