عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه‌های جدید تامین اجتماعی گرمی در اعتماد سازی و رضایت ارباب رجوع در محل درمانگاه جدید تامین اجتماعی شهرستان گرمی اجرا گردید. نتایج نشان داد که ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه‌های جدید تامین اجتماعی تاثیر معنی داری در اعتماد سازی و رضایت ارباب رجوع درمانگاه جدید الاحداث تامین اجتماعی گرمی دارد. همچنین اعتمادسازی تاثیر معنی داری بر رضایت ارباب رجوع دارد ...

ارزیابی تاثیر اجتماعی از جمله رویکردهای انتقادی به فرآیند توسعه ای است که صرفا نگرش اقتصادی – ابزاری داشته است. رویکردی که بر اساس مبانی نظری و روشی آن سعی می شود پیامدهای منفی و مثبت و نیز پایدار و کوتاه مدت اقدامات توسعه ای بر حیات اجتماع تحت تاثیر این اقدامات شناسایی شده و مورد مداخله قرار گیردبه این منظور در پژوهش پیش رو با بهره گیری از تخصص موجود در رویکرد ارزیابی تاثیر اجتماعی (اتا) به بررسی اسناد و مدارک موجود، مشاهدات میدانی، مصاحبه های عمیق با ذینفعان مختلف و بررسی پ ...