عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 727

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزیابی طرح های توسعه حمل و نقل با توجه به تاثیری که در زندگی روزمره شهروندان و حجم انبوه سرمایه گذاری های لازم دارد، نیاز به توجه و دقت بالایی در مرحله تصمیم گیری دارد. احداث زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهری شامل شبکه معابر شهر، تقاطع های همسطح و غیرهمسطح، تجهیزات مختلف مدیریت و کنترل ترافیک، در صورتی که با رعایت تمام جوانب باشند، از جمله راهکارهای بهبود وضعیت حمل و نقلی محسوب می شوند. یکی از مهمترین زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل شهری، تقاطع غیر همسطح می باشد که ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی منفی بر واکنش‌های قلبی- عروقی و نظم‌جویی شناختی هیجان با نگاه به ابعاد سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS) و سیستم بازداری رفتاری (BIS) بود. بدین منظور، ابتدا 557 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی گری- ویلسون را تکمیل نمودند؛ سپس بر اساس نمرات انتهایی توزیع در دو بعد سیستم فعال‌ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری، چهار گروه 20 نفری (سیستم بازداری رفتاری بالا، سیستم بازداری رفتاری پایین، سیستم فع ...

به منظور ارزیابی عکس العمل لوبیا به اثرات آللوپاتی ترشحات ریشه و عصاره آبی اندام هوایی تاج خروس ریشه قرمز دو مرحله آزمایش در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1389 اجرا شد. در ارزیابی اثرات ترشحات ریشه تاج خروس، سه آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. در آزمایش اول تأثیر تراکم تاج خروس در 6 سطح شامل صفر،4 ، 8 ،16، 24 و32 بوته در هر بشر و زمان رشد تاج خروس در 4 سطح شامل 3، 6، 9 و 12روز بر رشد گیاهچه ا ...

در این پژوهش اثرات تلفیقی خاک دیاتومه با پودر و اسانس گیاهان زنیانC. B. Clarke Carum copticum (L.) و زیره سبز،Cuminum cyminum (L.) ، روی حشرات کامل شپشه گندم، Sithophilus granarius (L.) و شپشه آرد، Tribolium confusum Jacquelin du Val، در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و تاریکی در چهار تکرار بررسی شد. اثر حشره کشی خاک دیاتومه ایرانی جمع آوری شده از معادن ممقان و مراغه در اندازه ذرات 37 تا 149 میکرومتر مورد بررسی قرار گرفت. گندم رقم پیشتاز مادری با خاک‌های دیا ...

این آزمایش جهت ارزیابی اثر سطوح مختلف پودر خوشاریزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه، برخی از پارامترهای خونی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. به این منظور، تعداد 280 قطعه جوجه یک‌روزه نر سویه راس 308 به طور تصادفی به 5 تیمار با 4 تکرار (در هر تکرار 14 قطعه) در قالب یک طرح کاملا تصادفی به مدت 42 روز، اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره بر پایه ذرت-سویا به عنوان شاهد، جیره حاوی150 میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسی ...

مقدمه و هدف: یکی از روشهای جلوگیری از ایجاد گپ، میکرولیکیج و پوسیدگی ثانویه در نواحی فاقد مینا در ترمیم های کامپازيتی استفاده از تکنیک Sandwich می باشد. از معایب این تکنیک، باند نسبتاً ضعیف کامپازيت به گلاس یونومر رزینی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از ادهزیوهای مختلف و تکنیک کیورینگ بر استحکام باند بین کامپازيت و گلاس یونومر رزینی می باشد. مواد و روش ها: 60 نمونه گلاس ینومر نوری تهیه شده و بصورت تصادفی براساس نوع ادهزیو توتال اچ(N bond) ، سلف اچ (A ...

در این تحقیق براي ارزيابي عوامل محيطي بر عملكرد مرغ مادر سويه راس 308 از رکوردهای ثبت شده در مجتمع مرغ مادرجنوب خراسان استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 10 گله مرغ‌ مادر در سطح 3 واحد پرورشی (فارم) بین سال های 1382 تا 1388 استفاده گردید. اطلاعات هفتگی به مدت 165 ماه وارد برنامه Excel شده و سپس با استفاده از برنامه SAS به کمک مدل خطی عمومی و رویه مختلط مورد تجزيه قرار گرفت. در این پژوهش عوامل محیطی شامل فارم٬ گله٬ سال و ماه ركوردگيري و سن پرنده بر درصد تولید٬ وزن تخم مر ...

در اين پژوهش، اثر تيمار روغن گرمايي بر خواص فيزيکي و مکانيکي بلوک‌هاي چوب نراد مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظورابتدا بلوک‌هايي از الوارهاي نراد به ابعاد 5× 20×120 سانتي متر تهيه گرديدند. بلوک‌هاي تهيه شده توسط دستگاه روغن گرمايي با روغن سويا تيمار شدند. تيمار بلوک‌ها در 3 فاکتور دما (180 و 200 درجه سانتی‌گراد)، زمان ماندگاري (12 و 15 ساعت) و ميزان رطوبت اوليه (8 و 28 درصد) بر اساس برنامه تيمار گام به گام انجام شد. در اين پژوهش خواص فيزيکي؛ مانند کلاپس بلوک‌ها، دانسيته, جذب آب ...

در طول تاریخ، دفن زباله روش غالب برای دفع نهایی مواد زاید جامد شهری بوده است. در شهر زنجان هیچگونه فعالیتی در جهت دفن بهداشتی صورت نگرفته است و تنها به عملیات تلنبار کردن زباله در محل دفع اکتفا می گردد. با توجه به مخاطرات محیط زیستی و بهداشتی که این روش دفع در پی دارد، می باید هرچه سریعتر مکانی مناسب جهت دفع نهایی مواد زاید پیشنهاد گردد. یک محل دفن نامناسب ممکن است اثرات منفی محیط زیستی، اقتصادی و اکولوژیکی به همراه داشته باشد. بنابراین باید انتخاب آن با دقت صورت گیرد و این ا ...