عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ابتدای این مقاله با توجه به نقش "نظام" در بررسی مراحل برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی و چگونگی ارزیابی آن، قبل از هر چیز این مفهوم توضیح داده شد. پس از آن ضمن تعریف "برنامه‌ریزی آموزش عالی" به انواع برنامه‌ریزی، شامل برنامه‌ریزی دستوری، راهبردی و عملیاتی اشاره گردید. در مرحله بعدی، مراحل برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی، شامل مراحل مقدماتی، تشخیص مسایل و مشکلات نظام آموزش عال، تدوین برنامهء توسعهء آموزش عالی، تکمیل و تنظیم برنامه تفصیلی، اجرای برنامه و نظارت بر آن، ارزیابی، تجد ...

این جزوه که جهت تدریس در کارگاه آموزش برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی تهیه شده، در پی آن است تا نظام ارزیابی دانشگاهی را که به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از نظام برنامه‌ریزی دانشگاهی است ، تشریح کند. جهت دستیابی بدین هدف ، الگوی ارزیابی "سیپ " که کاربرد وسیعتری در برنامه‌ریزی توسعهء دانشگاهی دارد و شامل ارزیابی زمینه (محیط)، ارزیابی درونداد، فرآیند و برونداد است ، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است . پس از آن، مراحل طراحی نظام ارزیابی، شامل: تعیین هدفهای ارزیابی، تعیین اطلاعات مورد ن ...

حیث ارتقاء سطح آموزشی و تربیتی دانش آموزان شاهد و احساس نیاز ارزیابی از مدارس شاهد این تحقیق صورت گرفت . توسط مدیران ، معلمین و مربیان پرورشی و اولیا دانش آموزان پرسشنامه‌هایی تکمیل گردید و پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که اجرای دستورالعملها و رعایت درصد شاهد و غیرشاهد (40%شاهد و 60 غیرشاهد) بهترین ترکیب می‌باشد و این باعث پیشرفت تحصیلی فرزندان شاهد می‌گردد و اختصاص دادن ساعات عصر مدارس شاهد به دانش آموزان شاهد باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد می‌گردد. ...

این مطالعه به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت شیوه آموزش دندانپزشکی و ارزیابی مهارت دانشجویان در انجام هوشمندانه امور دندانپزشکی انجام گرفته است. نتایج نشان داد دانشجویان گروه ترمیمی دانشگاه حدود 28% از معیار مطلوب ( 70%) در مقیاس خوب از نظر مسائل تئوریک عقب تر می باشند و در مقیاس عالی بالاتر از معیار مطلوب می باشند. در بخش پریو دانشجویان دانشگاه شاهد از نظر مسائل تئوریک در مقیاس خوب حدود 30% با معیار مطلوب (70%) و از نظر توانمندیهای علمی حدود 12% با معیار مطلوب (20%) اختلاف دارند ...
  
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.