عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 230

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزیابی ریسک زمین لغزش مبنای مدیریت خطر زمین لغزش بوده و جهت تعیین راهکار کاهش خسارت آنها ضروری است. در منطقه هشتچین نیزوقوع زمین لغزشها و خسارتهای همزمان و بعد از وقوع، معضل چند ساله اهالی و مسئولین بوده است. در این پژوهش براساس روش رگرسیونلجستیک و برمبنای دادههای موجود، درجه خطر زمین لغزشها در پنجاه سال آینده در منطقه هشتچین تعیین گردید. با ارزیابی آسیب پذیری واجزاء در معرض آسیب، مقادیر ریسک منطقه در هر پیکسل محاسبه گردید. مقادیر ریسک به دست آمده بصورت نسبی رده بندی شد. پهن ...

ارزیابی مجلات رشد از دیدگاه مخاطبان و متخصصان ...
نمایه ها:

ارزیابی چالشها وظرفیت های زیست محیطی یکی ازابزارهای مهم مباحث زیست محیطی است که به عنوان پایه ای برای تهیه طرح های توسعه ی پایدارشهری بوده و شروع خوبی برای کمک به راهبردیهای استراتژیک طرح های توسعه شهری پایداربشمارمی آید دراین پژوهش که با استفاده ازروشهای مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است تلاش دارد به ارزیابی چالشهای زیست محیطی درراستای توسعه پایدارشهری بپردازد براساس تجزیه و تحلیل نهایی کمبود فضای سبز درمنطقه وضعیت نامناسب دفع فاضلابهای شهری و عدم رعایت اصول بهداش ...

برنامه ریزی شهری عبارتست ازتامین رفاه شهروندان، ازطریق ایجاد محیطی بهتر،مساعدتر، سالمتر، آسان تر، موثرتر و دلپذیرتر. طرح های توسعه وعمران شهری به علت بروز معضلات شهری مانند مسکن نامناسب، غیر بهداشتی بودن فضاهای زندگی و غیره و درپاسخگویی به نیاز انتظام بخشیدن به این مشکلات، بعد از جنگ جهانی دوم بوجود آمدند. لیکن، در پی ناکار آمدی در تجربه الگوی طرح های جامع توسعه شهری، برنامه ریزیسیستمی و راهبردی در غرب رواج پیدا کرد که فرآیند تهیه طرح های توسعه شهری را در قالب تحلیل طرح سیاست ...

ارزیابی منطقه‏ای ایستگاه‏های پایش منابع آب به‏دلیل اهمیت آن در مکان‏یابی مناسب ایستگاه‏ها، جمع‏آوری حداکثر اطلاعات مفید و جلوگیری از انباشت غیر ضروری اطلاعات و نهایتاً کاهش هزینه‏های جمع‏آوری اطلاعات حائز اهمیت فراوان است. آنتروپی علاوه بر استفاده‏ در سایر رشته‏های علمی در زمینه هیدرولوژی و منابع آب نيز به منظور کمی کردن ارزش اطلاعات و شناسایی ایستگاه‏های حیاتی و ضروری برای ادامه فعالیت و ایستگاه‏های مازاد جهت غیر فعال کردن در شبکه پایش استفاده می‏گردد. در این پژوهش با نگرشی ...

ارزیابی مجموعه، کوششی برای تعیین توانائی مجموعه در نیل به هدف‌های از قبل مشخص‌شده، تعیین هماهنگی مجموعه با خط‌مشی مجموعه‌سازی، و تعیین توانائی مجموعه در رفع نیازهای مراجعان است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی منابع مرجع چاپی تخصصی کتابخانه‌های مجموعه علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و مقایسه آن با معیارهای ملاک و نیازهای دانشجویان، با دو روش اسنادی و پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی از منابع مرجع چاپی تخصصی کتابخانه‌های پنج دانشکده مجموعه علوم انسانی دانشگا ...

در ایران حدود 5/4 میلیون بهره بردار کشاورزی فعالیت می کنند که حدود 48درصد آنها از سواد لازم برخوردار نیستند. لذا دولت به منظور بهره مندی آنها ازتکنولوژیوشیوه های نوین تولیدی و افزایش کم وکیف تولیدات کشاورزی از یک طرف وازطرف دیگرجهت ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و زمینه سازی برای خصوصی سازی ترویج کشاورزی ، اقدام به طراحی و اجرای طرح ناظران مزرعه نموده است.حال با توجه به گذشت 9 سال از فعالیت ناظران مزارع گندم ،هنوز تردیدهایی در خصوص عملکرد مفید آنان در وضعیت ...
نمایه ها:

هدف از پژوهش بررسي رابطه خودارزيابي مديران با ارزيابي دبيران از مديران و مقايسه نمرات خودارزيابي مديران با ارزيابي دبيران از مديران در هر يك از ابعاد و در كل بود. به همين منظور نمونه آماري شامل 100 نفر مدير و 300 نفر دبير از نواحي چهارگانه شهرستان شيراز به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل دو پرسشنامه، پرسشنامه خودارزيابي مديران (شامل سبک مديريت، برنامه ريزي، مديريت زمان و تفويض اختيار) و پرسشنامه دبيران در ابعاد فوق الذکر بود. ضرايب پايايي و روايي ابزار محاسبه شد و نتا ...

ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران در سال 1391 ...