عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش درصدد بوده است که موضوع رعایت ارزش های اخلاقی از سوی تولیدکنندگان و تأثیر آن بر رفتار مصرف کنندگان را با نقش تعدیل گری ارزش ویژه برند و آمیخته بازاریابی مورد بررسی قرار دهد. از این رو چگونگی تأثیر رعایت ارزش های اخلاقی از سوی شرکت سامسونگ بر رفتار مصرف کنندگان را مسأله خود قرار داده است. با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق در آن، توصیفی و از بعد نحوه ی گردآوری داده‌ها، از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای ...

قران کریم و روایات معصومین علیه السلام تاکید زیادی بر ارزش ها دارند از این رو مکرر از آنها سخن به میان آورده و همگان را به نیکی ها فرا می خواند و برای تبیین دقیق ارزش ها ملاک روشن , جامع و کاملی را ارائه نموده است که سایر مکاتب از این جامعیت در معیار بی بهره اند. اما حضور ارزش ها و پایبندی به آنها در بین مردم کمرنگ است از این رو در این رساله سعی شد که ارزش های متروک شناسایی و تبیین شوند, همچنین تلاش شد که گزارشی از وضعیت ارزش ها در کشور ارائه شود و در نهایت برای رفع این معضل ...
نمایه ها:
قرآن | 
سنت | 

بازاریابی تجاری همواره با انتقادهایی روبه رو بوده است دلیل بیشتر این انتقادها، ورود مسائل غیر اخلاقی به حوزه ی فعالیت های بازاریابی است با توجه به نقش تبلیغات به عنوان یک زیر مجموعه از بازاریابی تجاری مبتنی بر صداقت و پرهیز از فریب کاری در تبلیغ کالاها و خدمات برای جلوگیری از نقض حقوق مصرف کنندگان در انتخاب آگاهانه ی محصولات مورد نیاز از سوی آن ها دلیل اصلی انجام این پژوهش گردید. این پژوهش با عنوان رعایت ارزش های اخلاقی در تبلیغات و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده سعی نموده که ت ...

تصویر فرآیندی هنری است که در انتقال معانی پنهان و حالت‌های درونی آفرینندۀ اثر نقش به سزایی دارد، در دامنة تصویرگری هنری، ترسیم‌ها به گونه‌ای هستند که زمینة درک واقعیت‌های پنهان را فراهم می‌سازند و از سوی دیگر باعث تحریک احساسات و عواطف مخاطب می‌شوند. این شیوۀ بیانی همواره از دیر‌باز مورد توجه نقادان بوده و آثار گران‌مایه‌ای در زمینة تصویر هنری خلق کرده‌اند. متن گران سنگ قرآن کریم نیز مشحون از لطافت‌های خردمندانه و تصاویر هنری زیبایی است که بر جذابیت و تأثیر آیات آن افزوده ا ...

امروزه رفتار شهروندی سازمانی به یکی از فاکتورهای مهم در اثر بخشی سازمان تبدیل شده است و بیانگر فعالیت‌های کاری مرتبط، داوطلبانه و اختیاری، به طور مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم های پاداش سازمان‌دهی شده می‌باشد که در نهایت کارآیی و اثربخشی سازمانی را ارتقاء می‌دهد. به‌همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارتقاء سلامت اداری و نیز تاثیر ارزش‌های اخلاقی بر رفتار مثبت شهروند سازمانی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان یزد، در سال 1392 انجام گرفته است. ...

1 - هوش شرط لازم جهت رشد اخلاقی است ولی شرط کافی نمی‌باشد. 2 - جنسیت در رشد اخلاقی تاثیر تعیین کننده و معناداری ندارد. 3 - عوامل محیطی و اجتماعی از قبیل تشویقها و تنبیه‌ها - سطح درآمد خانواده، میزان تحصیلات و محل سکونت و فشارها و ارزشهای گروهی، در تحول و رشد اخلاقی موثرند. ...

تحلیل جامعه شناختی گلستان سعدی از نظر طبقه، ارزش های اخلاقی و اوضاع اجتماعی موضوع تحقیق حاضر است و هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه ترسیم اوضاع اجتماعی، ارزش های اخلاقی، طبقات و قشربندی زمان نویسنده و همچنین انعکاس اوضاع اجتماعی، ارزش های اخلاقی، طبقات و قشربندی در گلستان سعدی می باشد. دراین تحقیق از روش تحلیل محتوا و از نوع تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. طبق نتایج حاصله تحلیل محتوی گلستان سعدی در باب ها و حکایت های آن 105 مفهوم مرتبط با طبقه توانگران و 73 مفهوم مرتبط ...
 
برای آزمون این فرضیه‌ها که "بین حمایت اجتماعی ادراک شده و هر کدام از شاخص‌های مشکلات روان شناختی در نوجوانان رابطه وجود دارد"، تحقیقی انجام گرفت . جامعهء مورد مطالعه عبارت بود از: نوجوانان دختر و پسر پایهء اول دبیرستانی در منطقهء تالش . از میان افراد جامعه نمونه‌ای بصورت تصادفی انتخاب شد. تعداد افراد نمونه در گروه نوجوانان پسر 95 نفر و در گروه نوجوانان دختر 80 نفر بودند. این افراد در محدودهء سنی 14 الی 17 قرار داشتند. برای اندازه‌گیری متغیرها از دو پرسشنامه استفاده شد. یکی پر ...