عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اين پژوهش رابطه ميان تمايل به افشاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي مالي از سوي شرکتها بر اساس نظريه‌هاي اقتصاد سياسي، مشروعيت و گروه هاي ذينفع و ارزشهاي فرهنگي بر اساس مدل هافستد (1980) يعني فردگرايي (در مقابل جمع گرايي)، مرد منشي (در مقابل زن منشي)، فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمينان بررسي شد. تحليل داده هاي حاصل از 63 پرسشنامه تکميل شده در سال 1388 توسط مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران نشان داد که رابطه معني داري ميان تمايل به افشاي مسئوليتهاي اجتماعي در صورته ...

موضوع این پایان نامه مطالعه ارزش های فرهنگی بین نسلی در شهر تهران است. تغييرات سریع اقتصادی اجتماعی که بدون وقفه در جوامع اتفاق مي افتند با خود مجموعه اي از ارزش هاي نوين را به همراه مي آورند. در اين ميان نسل هاي جديد بيشتر در معرض تاثيرپذيري از جريانات و فرايندهاي تغيير هستند. درک دو مسئله مهم جامعه شناختي يعني تغييرات اجتماعي و نظم اجتماعي هر دو نيازمند فهم ارزش هاي اجتماعي است. تغييرات ارزش ها در عرصه هاي گوناگون تغييرات اساسي در الگوي كنش هاي فردي و جمعي و تغييرات ساختاري ...

پژوهش حاضر، با هدف توصیف و تحلیل ارزش های فرهنگی تبلیغ شده در آگهی های تجاری شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ايران در طول يك سال ودر قالب 5 فصل تدوين شده است.پرسش اساسي در اين پژوهش اين است كه تبليغات تجاري در شبكة يك سيما -به عنوان شبكة سراسري و ملي و منعكس كنندة سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي-چه ارزش هاي فرهنگي را در محتواي خود منعكس مي كند و آيا ارزش هاي ترويج يافته در اين تبليغات منطبق با ارزش هاي ايراني-اسلامي است يا خير؟ پس از ارائه چارچوب مفهومي،ديدگاه هاي مرتبط با رسان ...

هدف اين پژوهش تعيين رابطه بين عوامل فرهنگي و شخصيتي با نگرش مثبت به وي.سي.دي هاي تقلبي بود. شرکت کننده ها شامل 184 نفر(51% دختر و 49% پسر) از دانشگاه اصفهان بودند، که بصورت تصادفي باتوجه به تعداد متغير ها انتخاب شدند. جهت سنجش نگرش به وي.سي.دي هاي تقلبي از پرسشنامه انگ و همکاران(2001) و جهت سنجش عوامل فرهنگي و شخصيتي از پرسشنامه انگ وهمکاران(2001) و وانگ و همکاران(2005) و از پرسشنامه لونا و تنگ(2004) جهت سنجش رفتارهاي غيراخلاقي استفاده شد. پايايي اين ابزارها محقق شد، سپس جهت ...

زندگی و حیات ظاهری پیامبر اعظم(ص)، به عنوان بهترین اسوه، را می‏توان در ابعادی چند و قالب‏ها و محورهای گوناگون مورد دقت و تأمّل قرار داد. حیات سیاسی و اجتماعی، حیات اقتصادی و معیشتی، حیات عبادی و سلوک معنوی و ... . چنان‏که بسیاری از این محورها را می‏توان در قلمرو فردی و اجتماعی و از نقطه نظر سلوک شخصی و فردی و از نقطه نظر رهبری اجتماعی و مدیریتی ملاحظه کرد. بعد فرهنگی حیات رسولاکرم(ص) یکی از مهم‏ترین ابعاد زندگی فردی و اجتماعی آن حضرت(ص) است. در پژوهش پیش‏رو، چنان‏که از عنوا ...

در دنیای جدید تبلیغات به واقعیتی تبدیل شده است که نمی‎توان آن را نادیده گرفت.‎ تأثیرات عمیق تبلیغات بر حوزه‎های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و... نیز ضرورت مطالعه و پژوهش در این زمینه را افزوده است. پژوهش حاضر با باور به قدرت و گستردگی حضور رسانه‎ی رادیو و فراوانی مخاطبانش در کشور، با هدف شناسایی ارزش‎های فرهنگی- اجتماعی ترویج شده در تبلیغات تجاری رادیو به مطالعه در این زمینه پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، تبلیغات تجاری شبکه سراسری جوان رادیو را د ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارزش های فرهنگی در نقوش نساجی دوره صفویه در شش فصل تهیه و تنظیم شده است. ارتباط نقوش نساجی با صنایع دستی دیگر و نقاط مشترک آنها و نوع دگرگونی آن ها برحسب کاربرداین صنایع و بررسی نقوش نساجی دوره صفویه و سیر تحول و دگرگونی آن ها و نیز برسی عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، مذهبی و کاربرد این نقوش در ارتباطات اجتماعی امروز مد نظر بوده است. با بررسی و تحلیل نقوش و ارائه تصاویر نقش ها در فصل های اول و دوم و سوم و ذکر تاریخ نقوش نساجی سپس تحلیل جامعه شناسی و آن ها ...

کارآفرینی فرهنگی به معنای مدیریت روندها و فرایندهای تولید و عرضه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری است به گونه ای که نوآورانه به احیا و آفرینش ارزش فرهنگی بپردازد . هدف این تحقیق شناسایی مولفه های موثر بر آموزش کارآفرینی فرهنگی در دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان است . روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن کل دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 233 نفر است . نمونه آماری دانشجویانی هستد که تمام یا بخش عمده فرایند آموزشی را طی کرده بودند که تعداد آنها ...

پژوهش حاضر، با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری در پی وارسی رابطه میان ارزش های فرهنگی (مردانگی/ زنانگی، ابهام گریزی، فردگرایی/ جمع گرایی و فاصله قدرت) و استفاده از اینترنت با توجه به نقش واسطه ای سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده است. 275 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به صورت روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب و به پرسشنامه ای متشکل از خرده سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده (Davis, 1989)؛ فردگرایی/ جمع گرایی؛ فاصله قدرت و ابهام گریزی ...