عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 305

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه های اخیر به دلیل بروز بحران آب، بیشتر کشورها به مدیریت منابع آبی و تخصیص هرچه بهتر آب گرایش پیداکرده اند. آب این ماده حیاتی مهمترین عامل محدود کننده ی توسعه ی اقتصادی و نیز مهمترین نهاده ی کشاورزی در ایران است. هدف این پژوهش، تخمین ارزش اقتصادی آب با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت در میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان است. داده های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 118 پرسش نامه از میان بهره برداران زراعی ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نظام ارزش های متعالی در دانشجویان ازطریق تعیین نظام ارزش های دانشجویان درهریک ازسطوح، رتبه بندی نظام ارزش ها ،وتعیین رابطه ویژگی های فردی بانظام ارزش های دانشجویان انجام گردید . جامعه آماری 4500 نفر(مجتمع علوم انسانی)و 2500 نفر(مجتمع علوم پایه) ،حجم نمونه 350 نفروباروش نمونه برداری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه سلسله مراتب ارزش های آلپورت ، ورنون و لیندزی برروی افراد گروه نمونه اجرا گردید. ابزارتوسط مولفین ساخته شده وبنابراین ازروایی کافی برخورداراست.اع ...

مطالعه حاضر برای تعیین ارزش اقتصادی و تخصیص بهینه آب کشاورزی سد پیشین با توجه به الگوی کشت بهینه انجام شد. برای این منظور بهره‌برداران از آب سد پیشین بر اساس دسترسی به آب به دو طبقه همگن تقسیم و داده‌های مورد نیاز منطقه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ساده در هر طبقه جمع‌آوری شد. سپس به کمک برنامه‌ریزی خطی معمولی و برنامه‌ریزی آرمانی وزنی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دو راندمان آبیاری 35 درصد و 45 درصد، الگوی بهینه کشت در دو طبقه را تعیین و با توجه به آن ارزش اق ...

روشهای چند کشتی ، امروزه مورد توجه تعداد زیادی از متخصصان قرار گرفته است و بوم‌شناسان معتقدند که برای ایجاد یک حالت با ثبات در کشاورزی باید تنوع ایجاد کرد. اتخاذ شیوه‌های بوم شناختی و سازگاری می‌تواند در بهبود بازده مصرف آب و ازت ، کنترل آفات و امراض ، استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش حاصلخیزی خاک مثمر ثمر باشد. بمنظور بررسی کشت مخلوط و مقایسه آن با روش تک کشتی در منطقه سردسیر اردبیل برای اولین بار در سال 1374 آزمایشی در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار و ...

حدود 78 درصد از آب استحصال شده در سال 1392 در شهرستان طبس در بخش کشاورزی مصرف شده است که نشان‌دهنده اهمیت این نهاده در تولیدات بخش کشاورزی این شهرستان می‌باشد. لذا اتخاذ تدابیر و راهکارهای علمی و مدیریتی مناسب جهت بهره‌گیری مطلوب از نهاده آب دارای اهمیت فراوانی است. مسئله اصلی در مدیریت اقتصادی منابع آبی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب می‌باشد که در برقراری این تعادل قیمت یا ارزش اقتصاددی آب مانند قیمت هر کالا و نهاده دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای بر‌عهده دارد. برای کنترل تقاضا ی ...
نمایه ها:
طبس | 
آب | 

هدف اصلی تحقیق حاضر پیدا کردن روش صحیح ارزشگذاری زندگی انسان و تعیین قیمتهای سایه ای مناسب است. ارزش مذکور با در نظر گرفتن ماهیت غیر بازاری زندگی انسانها، نسبت به سایر کالاهای بازار دارای جنبه های مهم دیگری است که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به طور مثال یکی از جنبه های آن توافق طرفین حادثه و در بر داشتن نظرات طرفین حادثه است. بدین منظور در این تحقیق از روش بازار مشروط ارزش اقتصادی زندگی انسان، با در نظر گرفته دیدگاه ترجیحات بیان شده ، استفاده می شود. این روش ، بازار ...
نمایه ها:
دیه | 
انسان | 
زندگی | 

بحثی در میان اقتصاددانان فرهنگ وجود دارد که آیا می‌توان طبقه‌ی خاصی از کالاها را تحت ‌عنوان کالاهای فرهنگی از انواع دیگر محصولات و خدمات بازار متمایز نمود و برای ارزش‌گذاری آن‌ها از الگوی ویژه‌ای استفاده کرد؟ یعنی آیا ارزش اقتصادی می‌تواند ارزش فرهنگی را دربرگیرد یا نه؟ در دوره‌ی معاصر سه محور کلی در تعیین ارزش هنر قابل مشاهده است: دیدگاه‌های اقتصادمحور، دیدگاه‌های فرهنگی، و نظریه‌ی میدان هنر. اما در پسامدرنیته و در اقتصاد پساصنعتی، هنر و تجارت به نحو فزاینده‌ای در هم ادغام ...
 
تخصیص بهینه آب بین محصولات زراعی و محاسبه ارزش اقتصادی آب در اراضی زیر سد درودزن و مقایسه ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب . همچنین مقایسه ارزش اقتصادی آب و هزینه های جاری سد (شامل هزینه مدیریت ، تعمیر و نگهداری ) ...