عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی معیارهای نوین ارزیابی عملکرد و حاکمیت شرکتی در 80شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال(1384-1388) مورد بررسی قرارگرفته است.در این پژوهش سه فرضیه اصلی برمبنای مکانیزمهای بازار،مکانیزمهای مدیریتی و مکانیزم حسابرسی حاکمیت شرکتی تعریف شده است.متغیروابسته ارزش افزوده اقتصادی است و متغیرهای مستقل عبارتند از:سهامداران نهادی،سهامداران عمده،سهامداران مدیریتی،اندازه هیات مدیره،نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضا ...

نارضایتی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد منجر به ارائه پیشنهادات گوناگونی در رابطه با معیارهای جدید ارزیابی عملکرد شده است . یکی از مهم ترین این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق برتری ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار اقتصادی ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 150 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی1380 تا 1387 بوده است. برای آزمون محتوای اطلا ...

ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می‌آید؛ این موضوع در شرایط تورمی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پذیری انحراف‌ تورمی ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار ارزیابی شرکت ها و ارائه مدل تعدیل شده کاربردی آن ولزوم استفاده از ساختار بهینه و منعطف سرمایه توسط شرکت ها می‌باشد.در راستای این اهداف، تعداد 92 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله مورد تحقیق در سال‌های ...

این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت‎ها می پردازد. در پژوهش حاضر از مدل ارزش‎گذاری اولسن استفاده شده است. جامعه آماری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‎ی زمانی 1387 تا 1391 بوده‎اند که هزینه تحقیق و توسعه در آنها به ثبت رسیده است. برای آزمون فرضیه‎ها و مقایسه قدرت توضیحی مدل‎ها از معیار ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می‎دهد که سود باقیما ...

آگاهی از معاملات با اشخاص وابسته ممکن است بر ارزیابی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی از عملیات واحد تجاری تأثیر بگذارد. طبق تئوری اثباتی حسابداری دو نگرش نسبت به معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد که هر کدام جنبه‌های متفاوتی از اینگونه معاملات را بیان می‌دارند : نگرش رفتار فرصتطلبانه (تئوری نمایندگی) که با مفهوم انتقال ثروت مرتبط است و نگرش رفتار کارآ (فرضیه معاملات کارآ) که با مفهوم تقویت مرتبط است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که بین فراوانی معاملات بین سهامداران،‌ هئیت‌مدیره یا مد ...

معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و مبتنی بر ارزش تقسیم می‌شوند.یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی برارزش، معیار ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق رابطه ارزش افزوده اقتصادی و سودآوری شرکت با ارزش بازار سهام شرکتها، در فاصله زمانی 1384تا 1389مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از نرم افزار Excel، به کمک نرم افزارهای آماری SPSS ویراست 18، رابطه همبستگی بین متغیر های EVA را با ...

هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت است که این امر از طریق کسب بازده سهام محقق می گردد. بنابراین ارزیابی بازده سهام شرکت‌های مختلف، مهمترین مساله‌ای است که سرمایه گذاران با آن مواجهند. این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص Q توبین به عنوان دو متغیر مستقل، با بازده سهام شرکت‌ها به عنوان متغیر وابسته ، سعی دارد در صورت احراز وجود روابط فوق و معنی داری آن، معیاری برای توضیح بازده سهام در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و از این طری ...

امروزه براي اینکه شرکت ها بتوانند در صحنه اقتصادي باقی بمانند و رشد داشته باشند، می بایست توانایی های خود را بشناسند. در همین راستا، میزان توسعه آنها نیز بستگی به میزان بهره گیري مطلوب و بهینه از منابع و عواملی دارد که آنها را به سمت اهدافشان رهنمون می سازد. مهم ترین این عوامل، سرمایه های فکری است. منافع شرکت ها نیز، در گرو توسعه سرمایه فکری است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن(سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری) بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزو ...

ارزيابي راهبردي عملكرد سازمان در محيط صنعت همواره يكي از اولين و اساسي ترين پيش نيازهاي تدوين برنامه هاي بهبود براي سازمانها ميباشد و از اهميت بالايي برخوردار است، تا آنجاكه يكي از امور جاري سازمانها شناسايي نقاط قوت و ضعف خود ميباشد. اين امر در اقتصاد دانش محور و محيط پرتلاطم امروزي در مورد دانشگاهها كه مراكز آموزش و توليد دانش و نيروي كار دانشي هستند، از اهميت مضاعفي برخوردار است. تا به امروز در صنايع مختلف از مدلهاي متفاوتي جهت ارزيابي عملكرد راهبردي، استفاده شده است كه ...