عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 269

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش پیش رو مبتنی بر دیدگاه جامعه شناختی با رهیافت کارکردگرایی ساختاری در مقابل رهیافت دترمینیستی است . در رهیافت کارکردگرایی ساختاری عناصر متشکله یک سیستم در ارتباط با هم بوده و دستیابی به غایات سیستم جز در پرتو انسجام ، هماهنگی و همکاری اجزا میسر نخواهد بود درحالیکه رویکرد دترمینیستی نهابتا وضعیتی محتوم حتی بدون کارکردهای ویژه اجزا یا همسویی و تعادل میان آنها محقق خواهد شد .این تحقیق به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر ارزش های زمینه ساز توسعه می پردازد . هرچند اهمیت ...

در این مقاله ضمن معرفی مفهوم ارزش و مهندسی ارزش، جایگاه مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و صرفه جویی های بالقوه در بکار گیری آن مدنظر قرار گرفته و بر اهمیت استفاده از این روش در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری وکارآئی، اصلاح های لازم در روش اجرای کار و بکارگیری منابع ( مواد و مصالح نیروی انسانی و ...) در پروژه های اجرائی در بخش خصوصی و عمومی تاکید شده است . همچنین بر خصوصیات تیم کاری مهندسی ارزش در یک پرو ژه و چگونگی فعالیت تیم موفق در مهندسین مشاوره اشاره گردیده است . سر انجام ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان ارزش مذهبی در گروهی از بیماران روانی در مقایسه با افراد غیر بیمار بود. ارزش مذهبی همراه با سایر ارزشهای ششگانه توسط تست مطالعه ارزشهای آلپرت، ورنن و لیندزی مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزشها عبارتند از: ارزش مذهبی، هنری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظری. برای انجام این پژوهش 62 نفر از بیماران مبتلا به اختلالات روانی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بقیه الله (عج) با دامنه سنی 17 تا 39 سال (و با میانگین سنی 93/26، و 69/6 = SD) انتخاب شدند. بعلاوه 5 ...
نمایه ها:
دین | 
ارزش | 
ورنن | 
آلپرت | 

پس از گذشت بیش از نیم قرن از زمان ارائه مهندسی ارزش، این ابزار نوین مدیریتی با توجه به قابلیتهای عملیاتی گسترده ای که داشته است با رشد روز افزونی مواجه گشته و هرساله پروژه های بیشتری در طول عمر خود از مهندسی ارزش استفاده می کنند.از سوی دیگر مدیریت پروژه نیز در سالهای اخیر با توجه به پیچیدگی طرحها و کمبود منابع دچار تغییرات بسیار شده و با استفاده از تکنیکها و ابزارهای نوین اثر بخشی خود را افزایش داده است. یکی از تکنیکهای مورد استفاده در مدیریت پروژه ها مهندسی ارزش می باشد که ...

ارزش و ارزش‌گذاری رویه‌ای عمیق در مناسبات انسان با جهان خویش است. کل تاریخ بشری چنان به حنای ارزشی رنگین شده که هر کنش و واکنش احساسی از جانب آدمی بدون تأثر از آن محال شده است. ارزش‌ها نه تنها یکی از عوامل شکل‌دهی به عادات و اخلاق بشری اند، بلکه در جوامع پیچیده‌ی امروزین تفهیم و تفاهم منظم در بین اعضا بدون این ویژگی غیرممکن شده است. حوزه‌ی بحث از ارزش‌ها در تمام علوم انسانی خصوصاً در فلسفه از اهمیت بسزایی برخوردار است. ارزش و ارزشداوری هسته‌ی چالشی و میدان زورآزمایی و نظریه‌ ...

این پژوهش یک مطالعه کمی و از نوع توصیفی همبستگی است که با عنوان ((بررسی نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان سال 1375)) انجام شده است . اهداف ویژه این پژوهش تعیین و مقایسه نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در مورد نقش و ارزش پرستار و تعیین ارتباط نگرش واحدهای مورد پژوهش با برخی مشخصات زمینه‌ای ایشان بوده است . جامعه پژوهش شامل کلیه مردم ساکن در شهر اصفهان و پرستاران ...
نمایه ها:
ارزش | 
1375 | 
نگرش | 
مردم | 

به منظور تبیین سلسله مراتب ارزشهای دانشجویان دانشگاه شاهد، نگرش آنها نسبت به غرب، بیان نحوه ارتباط سلسله مراتب ارزش های دانشجویان این دانشگاه با نگرش نسبت به غرب و تبیین تاثیر ویژگی های فردی و اموزشی دانشجویان بر سلسله مراتب ارزش ها و نگرش آنها نسبت به غرب ، این تحقیق با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از 686 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد انجام شد و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه بررسی ارزش ها ( آلپورت و همکاران)، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به غرب ( انتظاری )و پرسشنامه اطلا ...
نمایه ها:
ارزش | 
نگرش | 

مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیکها و روشهاست که با نگرش سیستمی، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول خدمت را شناسایی کرده و ارزش هرکارکرد را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین به عنوان یک ابزار مدیریتی در تعیین بهترین روش ایجاد این کارکرد، به تصمیم گیر کمک می کند. ...

در محیط رقابتی فعلی نیاز برای اعمال مدیریت بهتر منابع سازمانی بویژه منابع فناوری اطلاعات مستلزم ارزیابی سهم واقعی هر یک از منابع عملکرد سازمانی است اگر چه مدارک غیر قابل انکاری در خصوص توانایی فناوری اطلاعات در ارزش آفرینی وجود دارد اما چارچوب مناسبی برای ارزش تجاری آن به وجود نیامده است. بسیاری از منابع مطالعاتی موجود در زمینه بهره وری فناوری اطلاعات و ارزش تجاری را می توان در جهت تعریف شاخصهای سطح بازدهی استفاده کرد. تمرکز روی متغیرهای سطح بازدهی شرکت درک محدودی از چگونگی ...