عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
 
هدف تحقیق بررسی میزان استفاده از تکنولوژی جدید در محتوای کتب درسی سال اول رشته ساختمان هنرستان است ، روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ای به شیوه تحلیل محتواست . براساس یافته‌های تحقیق درصد استفاده متوسط از تکنولوژی جدید در کتاب درس فنی حدود 7 درصد و در کتابهای کارگاهی، رسم فنی و حساب فنی حدود صفر درصد است . متوسط استفاده از تکنولوژی جدید در چهار کتاب فوق‌الذکر 1/5 درصد است که تقریبا برابر با صفر است که نشان‌دهنده عدم استفاده از تکنولوژی و مطالب جدید در محتوای کتب درسی سال اول رشته س ...

معلمین ساعات اختصاص داده شده به این درس را کافی ارزیابی می کنند ولی دانش آموزان با اکثریت قاطع ( 80 درصد ) خواستار افزایش ساعات آن می باشند- .هم معلمین و هم دانش‌آموزان با رقم نسبتاقابل توجهی (حدود ) 50 درصد اظهار داشته اند که کتاب تعلیمات دینی کتاب مشکلی است 38 درصد معلمین و 87 درصد دانش آموزان خواهان افزایش دروس به شکل کتاب قصه می باشند . در زمیه ساده ترین درس‌ها تنها درس نوزاد قشنگ وجه مشترک نظر معلمین و دانش‌آموزان راتشکیل می دهد . از نظر دانش‌آموزان 85 درصد تدریس به شکل ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.