عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 163

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیان موضوع: یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت گسترش شناخت یا دانایی (در رابطه با انسان و جهان) است و مهم‌ترین رکن شناخت، طرح پرسش است. لذا موضوع تحقیق حاضر "مطالعه نگرش اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهار در مورد میزان موفقیت نظام آموزشی موجود در پرورش روحیه پرسشگری" می‌باشد. هدف کلی: این تحقیق سعی دارد با شناسایی رابطه بین مولفه‌های نظام آموزشی دانشگاه پیام‌نور با پرورش روحیه پرسش‌گری از دیدگاه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بها ...

سازمان‌ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار که می‌تواند آن‌ها را در برابر سازمان‌های رقیب، نیرومند، پایدار و استوار نگهدارد، نیازمند یادگیری می‌باشند. سازمان‌ها باید طوری طراحی شوند که همۀ کارکنان در فرایندهای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و هم چنین تعیین هدف‌ها مشارکت داشته باشند. بنابراین سازمان‌ها باید در صدد تحول خود به سمت سازمان‌های یادگیرنده باشند و توانمندسازی کارکنان می‌تواند به تحقق آن کمک کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و توانمندسازی کارکنان دانشگاه‌های شهر ...

این پژوهش به منظور بررسی فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان دورود و رابطه ی آن با عملکرد سازمانی، به روش کاربردی از نظر هدف، و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی دومتغیری انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش، تمام کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان دورود به تعداد 70 نفر بود که 59 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی فرسودگی شغلی ماسلاچ که در دو بعد فراوانی وشدت تدوین گشته و پرسشنامه ی ...

هدف اوليه اين تحقيق بررسي صلاحيت هاي حرفه اي مورد نيازكارشناسان وزارت جهاد كشاورزي در اجراي ارزشيابي فعاليت ها مي باشد. صلاحيت هاي ارزشيابي به 6 گروه تقسيم مي شوند. دومين هدف تعيين رابطه بين برخي متغيرهاي فردي و حرفه اي كاركنان با ديدگاه آنان نسبت به اهميت قابليت ها مي باشد. هدف سوم، بررسي مناسب ترين زمان آموزش قابليت ها از ديدگاه كارشناسان مي باشد. تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل كاركنان دفتر نظارت و ارزيابي و كاركنان دفتر معاونت ترويج وزارت كشاورزي است و از ر ...

چکیده: تحقیق حاضر با هدف مطالعه و بررسی رابطه کاربرد اصول مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) بر تعارض سازمانی(بین فردی) در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی می‌باشد. این پژوهش با روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان اداره‌های تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی می باشد (138N= ) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری است، با این تفاوت که به دلیل عدم برگشت چند پرسشنامه، تعداد نهایی نمونه برابر با 111= N می باشد. برای جمع آوری اطلاعات ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عامل مدیریتی فناوری(انگیزش، توانمندسازی کارکنان و کیفیت زندگی کاری کارکنان) در بهره وری می پردازد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عامل مدیریتی فناوری در بهره وری می باشد. بدین منظور کارخانجات مواد لبنی استان های خراسان رضوی و جنوبی بعنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شد. نمونه آماری این تحقیق با توجه به جدول مورگان(سطح اطمینان 95%)، 66 نفر از مدیران کارخانجات مواد لبنی استان های خراسان رضوی و جنوبی می باشد. با بررسی مطالعات کتابخانه ای، شامل ان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دو شغله شرکت های شهر بوشهر انجام شد. جامعه پژوهش حاضر عبارتند از کارکنان دو شغله ای که در سال 91-1390 در شرکت های شهر بوشهر شاغل بودند. با توجه به تحقیقات مشابه، کل نمونه ١۵٠ نفربود. روش نمونه گیری حاضر بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام شد. به این صورت که، از بین شرکت های شهر بوشهر که شامل 385 شرکت بودند، پژوهشگر تعداد 50 شرکت را به تصادف انتخاب کرد و در این شرکت ها از بین کارکنان دو شغله ...

اگر عملکردی اندازه گیری نشود، آن عملکرد درک نمی شود و نمی توان آن را کنترل و مدیریت کرد و چیزی هم که کنترل و مدیریت نشود بهبود پیدا نمی کند. با اندازه گیری درست عملکرد، تفاوت بین عملکرد واقعی و مطلوب روشن می گردد و تغییرات لازم برای رسیدن به بهبود عملکرد صورت می گیرد. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی شیوه ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت مخابرات کاشان می پردازد تا بتواند نقایص و اشکالات احتمالی موجود در آن را شناسایی کرده و پیشنهاداتی برای بهتر انجام شدن ارزشیابی عملکرد کارکنان ار ...

با توجه به ارزش نیروی انسانی در هر سازمان، ارزشیابی عملکرد کارکنان از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد، اجرای موفقیت آمیز ارزشیابی عملکرد کارکنان مستلزم فراهم بودن زیر ساختهای لازم است. در این تحقیق به آسیب شناسی ارزشیابی عملکرد کارکنان نیروگاه منتظرقائم بر اساس مدلی از کامپنهود پرداخته شده است در این مدل با بررسی عواملی از جمله وجود ارزیابان ماهر، آگاهی کارکنان از استانداردهای عملکرد، مشخص بودن عوامل ارزشیابی و وجود بازخور نتایج ارزشیابی کارکنان به عنوان عوامل موثر بر یک نظام ا ...