عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی از دید دانشجویان این دوره در سه مقطع زمانی و همچنین از دید استادان این دوره در سه زمینه، عملکرد دانشجویان، هدف‌های دوره و اجرای برنامه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است . پژوهش حاضر با پاسخگوئی به 12 سوال ویژه، در پی دسترسی به سه هدف کلی زیر بوده است : -1 بررسی هدف‌های دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی و زمینه‌های دسترسی به آنها. -2 بررسی وضعیت موجود آموزش در دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی. -3 دستیابی به اطلاعات ، جهت ...