عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 215

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییرات صورت گرفته در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان و در خصوص ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان باعث یک تحول در نظام ارزشیابی اکثر این کشورها گردیده که کشور عزیزمان ایران نیز از طرح ارزشیابی توصیفی به عنوان یک شیوه جدید بهره گرفته است.این شیوه با توجه به کارشناسی های انجام شده و تطبیق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به صورت پلکانی در کلیه مدارس کشور مورد اجرا قرار گرفته است.به طوری که در حال حاضر در پایه های اول و دوم و سوم ابتدایی این طرح جایگزین روش در ارزشیابی ک ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی تکوینی و پنج شاخص و مولفه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان انجام گرفت. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای- سهمیه ای استفاده شده است. جامعه آماری برای گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، شامل کلیه معلمان مرد دوره راهنمایی ناحیه دو شهرستان بهارستان بود که سال تحصیلی92-91 را به پایان رسانده بودند و بر اساس آمار اداره آموزش و پرورش ناحیه، تعداد آن ها 160 نفر بود که از بین آن ها، 113 نفر معلم به عنوان حجم نمونه ا ...

پژوهش‌حاضر‌‌با هدف بررسی‌اثر بخشی‌ارزشیابی‌توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر‌پایه‌پنجم‌ابتدایی‌منطقه‌9 شهر تهران انجام گرفت. طرح ارزشیابی‌توصیفی با استفاده از‌ارزشیابی تکوینی‌، ارزشیابی‌عملکردی‌و‌دادن بازخورد‌توصیفی‌از‌سال تحصیلی 83-1382 تاکنون به صورت آزمایشی در مدارس ابتدایی‌اجرا‌شده‌است‌. در حال حاضر کلیه‌ی مدارس ابتدایی شهر تهران در پایه های‌اول از این روش استفاده می‌کنند‌ جامعه آماری‌پژوهش‌حاضر‌محدود‌به منطقه 9 شهر تهران‌بود‌ در‌این‌پژوهش‌50‌نفر‌از‌دانش‌ ...

این پژوهش با هدف مقایسه ی کمّی و کیفی رشد اخلاقی دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی و تأثیر مداخله‌ای سبک انضباطی معلمان، انجام گرفت. جامعه‌ی آماری پژوهش، شامل کلیّه دانش آموزان پایه پنجم مشمول طرح ارزشیابی توصیفی شهر زاهدان در سال تحصیلی89-88 بوده‌اند که تعداد آن‌ها 360 نفر، 150 نفر پسر و 210 نفر دختر می‌باشد. در مرحله‌ی کمی این پژوهش نمونه‌گیری به صورت هدفمند قضاوتی صورت گرفت. تعداد آزمودنی‌ها 186 نفر، 108 نفر دختر و 78 نفر پسر بوده است. ابزارهای مورد استفا ...

هدف از پژوهش حاضربررسی نگرش متخصصین ، معلمان و اولیای دانش آموزان نسبت به طرح ارزشیابی توصیفی درمقایسه با ارزشیابی سنتی(کمّی)در مدارس ابتدایی شهرهای شاهین دژ و میاندوآب در سال تحصیلی 91-90 بود. روش این پژوهش از نوع آمیخته ( کمًی و کیفی ) می باشد و جامعه آماری پژ‍وهش را کلیه معلمین دوره ابتدایی و والدین دانش آموزان و متخصصین طرح ارزشیابی توصیفی در سطح دو شهر شاهین دژ و میاندوآب تشکیل می دهد که در این پژوهش134 معلم به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای و 380 نفراز والدین به شیوه نمونه گ ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزشی گروهی مهارت حل مساله در بهبودراهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان دختر بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر14-11 ساله بخش میان جلگه شهرستان نیشابوردر سال تحصیلی 91-90بودند. برای انجام این پژوهش 40نفر دانش آموز که در پرسشنامه خودتنظیمی(MSLQ )کمترین نمره را کسب کرده بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به دو گروه همتا تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش قرعه یکی از دو گروه به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گرو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان متوسطه شهر نورآباد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان متوسطه شهر نورآباد بودند و نمونه پژوهش به حجم 308 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های سبک های یادگیری، عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت بود که پایایی آنها به ترتیب 0.73، 0.78 و 0.78 محاسبه گردید. آزمون‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چند گانه بود. نتای ...

پژوهش حاضر، به منظور بررسی تاثیر استفاده از محیط چندرسانه‌ای رایانه محور به عنوان تکلیف بر ایجاد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان در مفاهیم کوانتومی ارائه شده در کتاب شیمی دوم دبیرستان و مقایسه آن با تاثیر تکلیف مبتنی بر حل تمرین بوده است. نمونه پژوهش از بین دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان شهرستان فسا انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان فسا در سال تحصیلی 87-88 بوده و به دلیل محدودیت‌های پژوهشی، نمونه ای شامل 95 دانش آموز به صورت پنج ...

هدف از انجام پژوهش تعیین تاثیر روشهای سنجش تکوینی آزمون های ماهانه بیست نمره ای و آزمون های کوچک پنج نمره ای هفتگی و تشکیل پوشه تکالیف باز خوردی بر پیشرفت عملکرد ریاضی و کاهش اضطراب آزمون پایانی دانش آموزان بود .در این پژوهش که به صورت شبه آزمایشی انجام گرفت حجم نمونه شامل 81 دانش آموز سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی بود که در سه کلاس 27 نفری از سه مدرسه مختلف انتخاب شدند . هر سه گروه قبل و بعد از اجرای آموزش توام با سنجش های متفاوت به آزمون اضطراب امتحان ساراسون1960(TAI) پاسخ ...