عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با رشد صنعت گردشگری در دهه های اخیر، اهمیت سنجش رضایت گردشگران، به عنوان ابزاری برای رشد و ایجاد مزیت رقابتی مورد توجه است. زیرا گردشگران سفرکرده قابل اعتمادترین و یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای گردشگران بالقوه هستند و گردشگران راضی می توانند زبان گویای مقصد در وطن خود باشند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران و متأثر از آن در شش بخش خدمات گردشگری شهر اصفهان و محاسبه رضایت کلی گردشگران از مقصد می باشد. مدلسازی معادلات ساختاری برای به دست آوردن ارتباطات بی ...

پژوهش حاضر به تعيين راه‌هاي افزايش دانش و مهارت کتابداران در ارائه خدمات مرجع از ديدگاه کارکنان بر ابزار پيشرفته اطلاع‌يابي است. روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي- پيمايشي بود. جامعه پژوهش شامل مديران و کتابداران شاغل در دانشگاه‌هاي مذکور در سال تحصيلي 1391- 1390 بود که بالغ بر ۱00 نفر است. به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه‌گيري کوکران بهره‌جويي شد و تعداد 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي متناسب باحجم مي‌باشد. همچنين ابزار گردآوري دا ...

هدف از این پژوهش ارزیابی خدمات جنبی کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی و جایگاه آن در تشویق کودکان و نوجوانان به مراجعه به کتابخانه‌است.در انجام این پژوهش از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شد. برای گردآوری داده‌هاازسهابزارپرسش‌نامه،سیاهه وارسی و مصاحبه با کتابداران استفاده شد. پرسش‌نامه بین150نفر از دانش‌آموزانمقطعراهنمایی و اول و دوم دبیرستان توزیع گردید. داده‌هابااستفاده از نرم‌افزارspss تحلیل شد. جامعه آماری، کل کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عموم ...

به طور کلی در هر بازار خدماتی، ارتباط کیفیت و خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بازار جابجایی و نگهداری کانتینر در پایانه‌های کانتینری نیز کیفیت در جذب و نگهداری مشتریان مهم است. این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس با استفاده از مدل سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف‌های موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می‌باشد، انجام گرفته است. از حیث تقسیم بندی تحقیقات از نظر روش ا ...

این پژوهش به بررسی ارزیابی کیفیت خدمات به منظور حصول رضایت مشتریان بر اساس مدل سرکوال در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1391 پرداخته است . این پژوهش تلاش می کند ، تا با شناسایی انتظارات و ادراکات مشتریان شکاف بین این انتظارات را تعیین نموده و به ارائه راهکارهایی برای پر کردن این شکاف یا کم کردن آن ارائه دهد . بدین منظور بر اساس مدل پاراسورامان 5 بعد ابعاد فیزیکی ، اعتبار (قابلیت اطمینان)، پاسخگویی ، تضمین و همدلی در بین 375 نفر از مشتریان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . این ...

طی دو دهه اخیر شاهد گسترش کمی آسایشگاههای سالمندی کشور بوده ایم. در این میان یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت خدمات، سنجش رضایت سالمندان از خدمات ارائه شده می باشد. از طرفی دیگر قریب به یک دهه است که آسایشگاههای سالمندی توسط کارشناسان ناظر و طبق فرم ارزشیابی آسایشگاهها به سه درجه تقسیم شده و به تناسب هر درجه میزان یارانه ارائه شده تعیین می گردد. حال هدف از این مطالعه "بررسی رابطه رضایت سالمندان مقیم آسایشگاههای غیردولتی از خدمات ارائه شده به آنها با درجه ارزشیابی این مراکز در است ...

هدف اصلی از این پژوهش، طراحی و تدوین استانداردهای ارزشیابی کیفیت مدارس ابتدایی می-باشد. روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش‌های آماری مورد استفاده با توجه به ماهیت مطالعه، عمدتاً از نوع فراوانی، میانگین و روش وزن‌دهی به عوامل مورد ارزیابی می‌باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش، کلیه مدارس ابتدایی (دولتی، هیأت امنایی و غیرانتفاعی) شهر رامسر است که زیر جامعه‌ی آن شامل: مدیران و معاونان، کلیه معلمان ابتدایی شهر ر ...

شرکتها برای تعیین قیمت محصولات خود،با عوامل مختلفی در ارتباط هستند،این عوامل برای هر صنعتی متفاوت هستند،و برای هر شرکتی در همان صنعت نیز دارای درجه اهمیت متفاوتی می باشند.با شناخت از این عوامل و تعیین مهم ترین آنها می توان استراتژی مناسب با این عوامل را برای سازمانها پیشنهاد نمود.شرکت هایی در زمینه قیمت گذاری موفق تر از رقبای خود عمل می کنند،که این عوامل را شناسایی و بر مبنای تغیيرات آنها،استراتژی مناسب را اتخاذ نمایند. موضوع این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژ ...

در سالهای اخیر به موازات افزایش رشد بخش خدمات در اقتصاد، رقابت نیز دراین بخش شدیدا رو به افزایش نهاده است . همچنین افزایش سطح آگاهی‌ها ودانش مشتریان وبه تبع آن، افزایش سطح انتظارات و خواسته‌های آنان از سازمانهای خدماتی، این سازمانها را باچالش جدی روبرو کرده است. هدف از این پژوهش، شناسائی ادراکات مراجعین از کیفیت خدمات درآزمایشگاههای تشخیص طبی است. در این تحقیق بااستفاده از مدل سروایمپرف، ابعاد کیفیت خدمات که شامل، عوامل ملموس، قابلیت اعتماد، پاسخگوئی، اطمینان خاطر وهمدلی ...