عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 158

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاضر جهت ارزشیابی برنامه کارآموزی بهداشت گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دیگاه دانشجویان پزشکی - ورودی 70 وتعیین عوامل موثر بر نظر دانشجویان فوق درنتایج اطلاعات صورت گرفته است. مطالعه ا زنوع مطالعات ارزشیابی تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شده است. یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که برنامه کار آموزی بهداشت در بخش های زیر دارای نقاط ضعف و قوت می باشد . 1- قوت برنامه ( شاخص رضایت بال) عبارتند از : - نحو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

فعالیت‌های مرکز به دو دسته اصلی و جنبی تقسیم می‌شود: فعالیت‌های اصلی: -1 در رابطه با بنامه‌ها: بررسی وضعیت برنامه‌ها، پس از پخش ارزشیابی برنامه‌ها. -2 در رابطه با کل سازمان: به منظور ارزیابی عملکرد سازمان در کل. فعالیت‌های جنبی: -1 تحقیقات برون سازمانی. -2 بررسی و تحقیق پیرامون عملکرد برخی از واحدهای سازمان. -3 فعالیت‌های آکادیک . "نحوه تقسیم کار" در مرکز، باید بگونه‌ای باشد که براساس اهداف و تخصص‌های موجود، در یکی از قسمت‌های "تحقیقات اجتماعی" و "ارزشیابی برنامه‌ها" ق ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.