عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نوشتن پیچیده ترین ،سخت ترین ومهمترین مهارت زبان آموزی است .پس از نگارش ونگهداری آثار تاریخی وهنری بود که بشر وارد دنیای تمدن شد.در میان ما ایرانیان فن نگارش از دیرباز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است .اما امروزه بیشتر دانش آموختگان ما این مهارت را به خوبی نمی آموزند ودر نوشتن ناتوانند. در نظام آموزشی ما درس انشاء از پایه سوم دبستان آغاز می گردد وتا پایان دوره ی راهنمایی ادامه می یابد اما همین دانش آموزان پس از گرفتن دیپلم برای نوشتن یک درخواست کار ، یا نامه اداری دچار م ...

پژوهش حاضر با هدف ارزيابي برنامه "ارزشيابي كيفي _ توصيفي" در پايه سوم ابتدايي مدارس عادي شهر قم بر اساس الگوي سيپ (CIPP) درسال 90-1389اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل سه زیرجامعه مدیران(50 نفر)، آموزگاران(101 نفر) و والدین(107 نفر) می‌باشد. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، روش آمیخته (کیفی – کمی) بود و سوالات پژوهشی تحقیق شامل بررسی کیفیت چهار عامل زمینه، درونداد، فرایند و برونداد برنامه ارزشیابی کیفی – توصی ...

تحقيق حاضر تحت عنوان ارزشيابي دروني گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبايي تهران با هدف شناسايي كيفيت گروه و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن براي تصميم گيري مدير گروه و اساتيد و مسئولين دانشكده و دانشگاه براي برنامه ريزي هاي آتي انجام گرديده است. اين پژوهش از لحاظ هدف پژوهش جزء تحقيقات كاربردي بوده و از حيث نحوه ي گردآوري داده ها در دسته تحقيقات توصيفي و پيمايشي قرار مي گيرد . در تحقيق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه سعي بر آن شده از نمونه هاي آماري كه با روش سرشماري و در دست ...

پژوهش حاضر ارزشیابی اجراي برنامه "ارزشيابي كيفي _ توصيفي" در پايه سوم مقطع ابتدايي مدارس عادي شهرستان کرج بر اساس الگوي نظري CIPP درسال تحصیلی 90-1389 مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری شامل كليه والدين، معلمان و مديران پايه سوم مقطع ابتدايي پسرانه در شش منطقه شهرستان کرج بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب تعداد90 نفراز والدين، 90 نفراز معلمان و 30 نفر ازمديران انتخاب شد. در این پژوهش داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه محقق ساخته(والدين، معلما ...

از دیدگاه سازایی‌گری، از یک‌‌سو، پرورش زیرساخت آموزش، و از سوی دیگر ارزشیابی‌ی برنامه‌ها بخشی جدانشدنی از آموزش‌ و آموزش‌یاری است. یکی از زمینه‌هایی هم که می‌توان یک برنامه‌ی آموزشی را ارزشیابی نمود؛ میزان پرورش‌بنیادی‌ی آن است. یکی از برنامه‌های آموزشی‌ای که ارزشیابی‌ی آن از این روزن بایسته است؛ برنامه‌ی آموزشی‌ی دوره‌ها‌ی کارآموزی‌ی آموزش‌یاران (تربیت معلم) است. زیرا آموزنده‌گان این دوره‌ها آموزش‌یاران آینده‌ای هستند، که خود کاربران برنامه‌ها‌ی آموزشی‌ی دبستانی/دبیرستانی در ...

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه درسی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در دانشگاه های علامه طباطبایی و خوارزمی تهران سال تحصیلی 92-93 صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است:گروه اول دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در دانشگاه های خوارزمی و علامه می باشد و گروه دوم اساتید و متخصصان رشته در دانشگاه های خوارزمی و علامه در سال تحصیلی 93-92 می باشند. حجم نمونه برابر 160 نفر دانشجو و 10 نفر استاد می باشد که برای ...

هدف اصلي اين پژوهش بررسی ویژگی ها و ابعاد برنامه درسی خلاق در دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمین وصاحب نظران برنامه ریزی درسی و دبستان بود. روش پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی است. در پژوهش حاضر جهت جمع آوري اطلاعات ازدو پرسشنامه بررسی ویژگی ها و ابعاد برنامه ریزی درسی خلاق استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه معلمین دوره ابتدایی شهر شیراز بود. نمونه آماري تحقيق شامل131نفرازمعلمين دوره ابتدایی و20نفر صاحب نظر برنامه ریزی درسی و دبستان بود که به شیوه هدفمند انتخاب شدند.نتایج تحلیل آ ...

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه‌های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی بود و با توجه به اینکه گزارش‌های پایانی مدنظر قرار گرفت فرا-ارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دفاع شده با موضوع ارزشیابی طی سال‌های 1392-1382 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی ...

هدف از این پژوهش مقایسه ی برنامه ی درسی آموزش تاریخ در دوره ی متوسطه ی تکمیلی ایران با برنامه ی درسی آموزش تاریخ دوره ی متوسطه تکمیلی در کشورهای انگلستان،استرالیا،پاکستان و هندوستان با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی از یک طرف همچنین روش توصیفی –تحلیلی از طرف دیگر،در جهت ارائه ی راهکارهایی برای بهبود برنامه ی درسی آموزش تاریخ در ایران بوده است. بدین منظور اسناد و مدارک مرتبط با موضوع از کشورهای مورد نظر گردآوری،توصیف،تفسیر،تحلیل و مقایسه ی آنها انجام شد تا نتایج پژوهش آم ...