عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف ارزشيابي مصوبه 833 شوراي عالي در مورد ساختار آموزشي مرحله اول نظام آموزش بزرگسالان (نهضت سوادآموزي) و ارائه الگوی متناسب با آموزش بزرگسالان صورت خواهد گرفت. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری در این تحقیق کلیه سواد آموزان و آموزش دهنده‌های نهضت سواد آموزی در طی سال‌های 1390 تا 1392 می‌باشد. این تحقیق به دنبال به پاسخگویی به سئوالاتی نظیر این که نظام جدید تا چه میزان با تئوری‌های آموزشی بزرگسالان همخ ...

با توجه به توسعه بی رویه و غیراصولی شهرها، عدم وجود الگوی صحیح مصرف و رشد روزافزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات و نارساییهای سیستم مدیریت پسماندها، در حال حاضر منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای دفع پسماندهای شهری، دفن بهداشتی می باشد. علاوه بر این، اصول و معیارهای مهندسی و زیست محیطی در رابطه با دفن پسماندها در بسیاری از محلهای دفن رعایت نمی شود و روش دفن، اغلب به صورت غیراصولی و غیرمهندسی است. از این رو ایجاد مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی شدید در آینده ای نه چندان دور محت ...

پژوهش حاضر به منظور ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته روانشناسی تربیتی دوره کارشناسی ارشد از دیدگاه اساتید و دانشجویان بر اساس عناصر برنامه درسی فرانسیس کلاین در دانشگاه های دولتی تهران در سال 1393 انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی است .جامعه آماری این پژوهش شامل دو زیر جامعه بود که عبارتند از: 1) کلیه اساتید رشته روانشناسی تربیتی در دانشگاه های علامه طباطبایی،شهید بهشتی،تهران و تربیت دبیر شهید رجایی 2) کلیه دانشجویان رشته روانشناسی تربیتی در دانشگاه های ...

در فصل دوم اهمیت و ماهیت و اهداف اندازه‌گیری موجودیهای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و سپس روشهای ارزشیابی موجودیها نیز به تشریح بیان خواهند گردید و معایب و مزایای روشهای ارزشیابی موجودیها و مناسبت روشها با شرایط مختلف اقتصادی نیز مورد بررسی واقع می‌شوند. در فصل سوم به تشریح مراحل تحقیق و نتایج بدست آمده می‌پردازیم و فرضیه مورد بحث این رساله را آزمون مینمائیم و در فصل چهارم نیز به انجام نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات در خصوص تحقیق انجام شده بسنده می‌کنیم. ...

چکیده: ه‍دف‌ از ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ارزشیابی از محتوای کتاب علوم تجربی پایه‌ی هفتم از نظر دب‍ی‍ران‌ و دان‍ش‌آم‍وزان‌ شهرستان مبارکه (اصفهان) ب‍ود. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌، و ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از دب‍ی‍ران‌ علوم تجربی ب‍ه‌ ت‍ع‍داد 30 ن‍ف‍ر و دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ اول دوره ‌اول م‍ت‍وس‍طه‌ جدید ب‍ه‌ ت‍ع‍داد 1931 ن‍ف‍ر ب‍وده‌ اس‍ت‌. ح‍ج‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌ با جامعه آماری برای دبیران یکسان و برابر 30 نفر و از روش سرشماری انتخاب شده و برای دانش‌آموزان ب‍ا ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

حدود 64 هزار کارمند دولت در استان گیلان از خدمات آموزشی دفتر آموزش و پژوهش استانداری گیلان بهره می گیرند و این دفتر هر ساله برنامه ریزی هایی را برای برگزاری دوره های آموزشی انجام می دهد. فرآیند آزمون، بر اساس سیستم بوروکراتیک و استفاده از متد های سنتی برگزاری امتحان بوده که عملاً استخراج نتایج مربوط به امتحانات یا ارزشیابی استاد و دوره های آموزشی مستلزم سپری شدن زمان زیاد است. از این رو در این طرح به تاثیر به کارگیری فناوری های جدید بر کارکرد مرکز آزمون دفتر آموزش و پژوهش است ...


هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش عوامل آموزشی در کیفیت بخشی فرایند آموزش از دیدگاه مدیران و معلمان دوره متوسطه دخترانه شهر تهران بوده است، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است حجم نمونه 554 نفر که شامل 202 مدیر و 352 معلم بوده است و نمونه گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انجام شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، t گروه‌های مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد ...