عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزشیابی قسمتی جدانشدنی از هر سیستم آموزشی سالم میباشد که یکی از کارکردهای آن بهبود برنامه و شیوه های تدریس است. بدین منظور، تلاشی در جهت ارزشیابی گرامر کتابهای درسی دوره دبیرستان انجام شده است. درابتدا، متدی که برای بیان و تدریس گرامر کتابهای درسی استفاده شده، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این متد با دیگر متدهای تدریس زبان انگلیسی مورد مقایسه قرار میگیرد تا مشخص شود با کدام یک از آنها مشابهت بیشتری دارد. در انتها، مدل ویلیس که یکی از جدیدترین و رایج ترین متدهای آموزش زبان انگ ...

موضوع ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید، با توجه به حساسیت‌های موجود در بین سه طیف مدیران، اساتید ودانشجویان، از دیر باز در کانون توجه بسیاری از صاحب‌نظران بوده است. بسیاری از اساتید آن را مانعی برای پیشرفت مدارج علمی خود دانسته‌اند ومدیران ودانشجویان را در این مبحث مورد انتقاد قرار می‌دهند. در این بین دانشجویان نیز با شکایت از وضعیت نابسامان و بعضا بدون بازخورد ملموس نظام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید ونگران از تهدیدهای برخی از اساتیدشان، سعی در بی-اهمیت جلوه دادن ودر نتیجه عدم همکا ...

اين پژوهش به ارزشيابي کمّيت و کيفيت دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غير رسمي مراکز استان تهران از ديدگاه مديران در سال تحصيلي 89 – 1388 مي پردازد . هدف اصلي اين پژوهش ، شناسايي عوامل موثر بر اين ارزشيابي مي باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردي مي باشد و روش تحقيق در آن ، روش تحقيق توصيفي _ پيمايشي است . جامعه آماري 2500 مدير مي باشد که به طور تصادف 285 مدير به عنوان نمونه انتخاب شده اند و پرسشنامه مربوطه بين آن ها توزيع گرديده است . در پژوهش حاضر ، جهت ارزشيابي کمّيت و کيفيت دوره ه ...

ارزشیابی فرایند ارزیابی اسناد، برای تعیین مدت زمان نگهداری آن‌ها است. شامل تصمیم گیری درباره‌ی این که ارزش طولانی مدت اسناد، هزینه‌ی نگهداری آن‌ها در آرشیو را توجیه می‌کند یا نه؟ ارزشیابی به علت این که تعیین می‌کند چه اسنادی را نگهداری و چه اسنادی را امحا کنیم اساس مسئولیت‌های آرشیوی است. برای پاسخ‌گویی به چالش‌های مطرح شده بوسیله‌ی شیوه-های سنتی ارزشیابی، تحقیقات بسیاری انجام گرفت و شیوه‌های جدیدی مطرح شد. با توجه به این که روش جدول بندی و سیاهه‌ی اسناد که هم اکنون در سازمان ...

ارزشیابی یکی از جنبه‌های مهم جریان آموزش و یادگیری و در برگیرنده فعالیت‌های گسترده است . هدف آن ارزیابی تلاش‌ها و نتایج یادگیری دانش‌آموزان و هدایت جریان یادگیری و عملکرد‌های آنان است. با عنایت به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین دادن بازخورد ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و تراکمی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته و م ...

کتاب درسی در سیستم آموزشی کشور ما منبع اصلی آموزش است و چگونگی سازماندهی آن در نحوه یادگیری دانش‏آموزان اهمیت بسیاری دارد در نتیجه ارزشیابی محتوای کتاب درسی امری ضروری است. همچنین ایجاد درک صحیح در دانش‌آموزان نسبت به مفاهیم درس علوم برای کاربرد درست آن‌ها در زندگی روزمره اهمیت دارد. به این علت پژوهش حاضر به ارزشیابی سازماندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم پرداخته است. اهداف پژوهش عبارت نبودند از 1- تعیین ملاک‌هایی ارزشیابی سازما‌ندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم ابتدایی، راهنمایی ...

در آموزش زبان انگلیسی،آموزش زبان آموزان اصلی ترین هدف محسوب میشود. تحقیقات نشان میدهد که عوامل بسیاری بر روند یادگیری دانشجویان تاثیرگذار است اما عملکرد مدرسان میتواند تمام عوامل دیگررا جبران نماید. بنابراین ارزشیابی مدرسان به ویژه در دانشگاهها که به ندرت شاهد تغییرآنها هستیم اهمیت ویژه ای می یابد. روشها و دستورالعملهای بسیاری برای ارزشیابی اساتید پیشنهاد شده که همگی آنها دچار خطاهای انسانی است. بنابراین هدف این مطالعه ارائه مدلی مقاوم با استفاده از سیستمهای خبره است که بتوان ...

پژوهش حاضر ، با عنوان " بررسی فلسفه ارزشیابی آموزشی و اشارات آن بر مولفه های برنامه درسی" به دنبال آن است که به تبیین چیستی و چرایی فلسفه ارزشیابی آموزشی بر بنیان مبانی و مقولات فلسفی از جمله مبانی متافیزیکی،معرفت شناسی،ارزش شناسی ارزشیابی بپردازد و تاثیر آن را بر مولفه ها و عناصر برنامه درسی بررسی کند . روش به کار گرفته در این پژوهش ، تحلیل تاملی است. که بر اساس آن ، ابتدا اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی گرد آوری و سپس طبقه بندی،توصیف و بر مبنای سوال های پژوهش به تحلیل ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه نوع و شیوه‌های ارزشیابی با پیشرفت تحصیلی، انگیزش و رضایت دانشجویان از دوره‌های مجازی در دانشگاه اصفهان بوده ‌است. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده ‌است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ‌ارشد در سالهای 1388 تا 1391 در دانشکده دانشگاه مجازی می‌باشد؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، 140 از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندا ...