عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 126

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الگوی‌ارزشیابی‌توصیفی‌با‌استفاده از ابزارهای متنوعی‌همچون‌ارزشیابی‌تکوینی، آزمون‌های عملکردی، پوشه‌ی‌کار، ثبت مشاهدات، خودارزیابی، همسال‌سنجی، آزمونهای‌مداد-کاغذی‌انجام‌می‌گیرد و از‌سال‌تحصیلی83-1382به‌صورت‌آزمایشی‌در چندین‌کلاس‌شهر پیرانشهراجرا می‌شود. لذا پژوهش‌حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر ارزشیابی‌توصیفی بر پیشرفت‌تحصیلی ونگرش‌نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم شهر پیرانشهر صورت پذیرفته است. جامعه‌ی‌آماری‌دراین‌تحقیق‌شامل‌کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی چهارم ...

ارزشیابی قسمتی جدانشدنی از هر سیستم آموزشی سالم میباشد که یکی از کارکردهای آن بهبود برنامه و شیوه های تدریس است. بدین منظور، تلاشی در جهت ارزشیابی گرامر کتابهای درسی دوره دبیرستان انجام شده است. درابتدا، متدی که برای بیان و تدریس گرامر کتابهای درسی استفاده شده، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این متد با دیگر متدهای تدریس زبان انگلیسی مورد مقایسه قرار میگیرد تا مشخص شود با کدام یک از آنها مشابهت بیشتری دارد. در انتها، مدل ویلیس که یکی از جدیدترین و رایج ترین متدهای آموزش زبان انگ ...

هدف پژوهش حاضرارزشیابی اجرای برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی پایه اول ابتدایی دبستان های سمنان و مهدی شهر، در سال تحصیلی 88-87بود. روش پژوهش کیفی ازنوع ارزشیابی بوده ونمونه گیری به صورت هدفمندانجام شده است. ابزارپژوهش: مشاهده، مصاحبه وبررسی اسنادبود وتجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازآمار توصیفی(جدول های فراوانی ونمودارها)انجام شد. پرسش های پژوهش عبارتنداز: 1-از نظروالدین، معلمان وکارشناسان هدف های برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی تحقق یافته است؟2- دیدگاه مجریان ازکلیت برنامه ارزشیابی ...
نمایه ها:

نظام آموزش عالی مهم‌ترین نقش را در دستیابی به توسعه علمی و فناوری کشورها ایفا می‌نماید. اما این نظام زمانی مفید است که فعالیت‌های خود را بر اساس استانداردهای مناسب اعمال نماید. لازمه این امر، دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز از طریق ارزشیابی صحیح، جامع و بر اساس شاخص‌های مناسب است. یکی از الگوهایی که برنامه‌درسی را به طور جامع مورد ارزشیابی قرار می‌دهد، الگوی سیپ است. از طرفی هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی کشور، به منظور ارائه تصویری واقعی از وضعیت موجود و مطلوب آموزش‌‌ ع ...

طرح حاضر، ارزشیابی از برنامه پنج ساله سوادآموزی در سالهای 1390 تا 1392 می باشد که از اجرای آن سه سال می‌گذرد. به جهت ارزشیابی در این زمینه، پس از بررسی مدل‌های موجود ارزشیابی، مدل هاموند(Hammond ) که مدلی جامع و هدف محور بوده و جهت ارزشیابی برنامه‌های درسی جدید و تشخیص میزان موفقیت این برنامه‌ها در رسیدن به اهداف قصد شده طراحی شده است، مبنای نظری پژوهش قرار داده شد. مسئله اصلی مطالعه حاضر این است که آیا اهداف برنامه‌ پنج ساله محقق شده و همچنین چه عوامل و متغیرهای در تحقق اهدا ...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت ارزشیابی و آزمون‏های فنی و حرفه ای بخش صنعت در اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان و ادارات و آموزشگاه های تابعه آن در شهرستان اهواز است. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه کارآموزان بخش صنعت 130 نفر، مربیان آنان 50 نفر و کارکنان و کارشناسان اداره آزمون فنی و حرفه ای استان خوزستان 20 نفر است. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی ساده و نیز روش پژوهشی، روش ترکیبی بر اساس مصاحبه، بررسی اسناد و کتب و پرسشنامه است. از روش مصاحبه بر ...

ارزشیابی به جهت کنترل کیفیت یادگیری صورت می گیرد، به همین جهت بنا بر نظر متخصصین? یک ارزشیابی خوب باید میزان کیفیت یادگیری را نشان دهد. اما تنها ملاک ارزشیابی دانشجویان در ایران میزان اطلاعات منتقل شده بر روی برگه امتحان پایان ترم می باشد. بنابراین مقایسه تطبیقی نظام ارزشیابی در ایران و کشورهای موفق می تواند راهی برای حل این مشکل باشد. ارزشیابی اهداف متعددی را دنبال میکند که میتوان به رتبهبندی دانشجویان، پی بردن به مشکلات آموزشی آنان، ارزیابی روشهای آموزشی به کار گرفته شده ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزشیابی کیفی توصیفی ( روش جدید) و ارزشیابی کمّی ( روش قدیم ) بر کیفیت زندگی در مدرسه، خلاقیت و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه سوم دبستان شهر مشهد است . الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی به صورت آزمایشی از سال تحصیلی83-82 بطور محدود در شهر مشهد به ویژه منطقه یک اجرا می شود. لذا جامعه آماری محدود به دانش آموزان پسر این منطقه بود. در این پژوهش 80 دانش آموز پسر پایه سوم دبستان از مدارس مجری ارزشیابی توصیفی به عنوان گروه آزمایش و همچنین 80 دانش آموز ...

کتاب درسی در سیستم آموزشی کشور ما منبع اصلی آموزش است و چگونگی سازماندهی آن در نحوه یادگیری دانش‏آموزان اهمیت بسیاری دارد در نتیجه ارزشیابی محتوای کتاب درسی امری ضروری است. همچنین ایجاد درک صحیح در دانش‌آموزان نسبت به مفاهیم درس علوم برای کاربرد درست آن‌ها در زندگی روزمره اهمیت دارد. به این علت پژوهش حاضر به ارزشیابی سازماندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم پرداخته است. اهداف پژوهش عبارت نبودند از 1- تعیین ملاک‌هایی ارزشیابی سازما‌ندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم ابتدایی، راهنمایی ...