عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11608

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت‌های آموزشی و تکمیل کننده فعالیت‌های معلمان است، و ارزیابی مهارت‌های بالینـی از مهمترین موارد ارزشیابی دانشجویان پرستاری به شمار رفته و اصلاح آن رابطه مستقیم با ارتقا کیفیت اموزشی این نظام دارد. هدف: مقایسه دو روش ارزشیابی بالینی ساختاری عینی(Objective Structured Clinical Evaluation) و سنتی بر میزان رضایت دانشجویان پرستاری بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه مداخله ای کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رشت، در مرکز آموزشی درمانی ک ...

الگوی‌ارزشیابی‌توصیفی‌با‌استفاده از ابزارهای متنوعی‌همچون‌ارزشیابی‌تکوینی، آزمون‌های عملکردی، پوشه‌ی‌کار، ثبت مشاهدات، خودارزیابی، همسال‌سنجی، آزمونهای‌مداد-کاغذی‌انجام‌می‌گیرد و از‌سال‌تحصیلی83-1382به‌صورت‌آزمایشی‌در چندین‌کلاس‌شهر پیرانشهراجرا می‌شود. لذا پژوهش‌حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر ارزشیابی‌توصیفی بر پیشرفت‌تحصیلی ونگرش‌نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم شهر پیرانشهر صورت پذیرفته است. جامعه‌ی‌آماری‌دراین‌تحقیق‌شامل‌کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی چهارم ...

موضوع این پژوهش مقایسه ی طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی با ارزشیابی کمی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان در ناحیه 2 شهرستان شیراز می باشد.این تحقیق با هدف، مقایسه ارزشیابی کمی با ارزشیابی کیفی و همچنین تاُثیر ارزشیابی کیفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان در ناحیه دو شیراز و شناسایی عوامل موُثر بر پیشرفت تحصیلی آنان (با در نظر گرفتن ارزشیابی کیفی)، صورت گرفته است وبا روش پیمایشی انجام شده است. حجم جامعه آماری 171 نفر بوده است که با نمونه گیری تصاد ...

در دنیای معاصر، بیش از هر زمان دیگر، بقا و دوام سازمانها در گرو تعادل بین روشهای اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری های فرا سازمانی است. موضوعی که اکثر صاحبنظران مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در خصوص آن توافق دارند نهفته بودن کلید اصلی این تعادل در استفاده از سازوکار موثر آموزش ضمن خدمت کارکنان است. پژوهش حاضر با هدف کلی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت سایپا یدک، صورت گرفته است. بدین منظور هفت دوره آموزشی با عناوین، Excel، Access، قطعه شناسی L90، قطعه شناسی ری ...
نمایه ها:

بخش مهمی از زندگی بشر امروز در فضای کار او می گذرد. بنابراین زندگی کاری مولفه مهمی در تعیین زندگی یک فرد است و بالا بودن کیفیت زندگی کاری یکی از مهمترین جذابیت های هر شغل است .از طرفی مهمترین هدف هر سازمان دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن است. بی گمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدف ، های سازمان، در سطح عالی است. بنابراین استخدام و پرورش کارکنانی متعهد، کارآمد و راضی برای سازمان ها بسیار حیاتی است. در این مسیر، نوع سنجش و ارزشیابی کار ...

ارزشیابی کتاب چه نازی همبازی شامل مطالب زیر است : - هدف ارزشیابی - سئوالات ارزشیابی - روش گردآوری اطلاعات - گروه نمونه - بررسی داده‌ها و نتایج. الف - بررسی داده‌ها و نتایج کودکان 8 تا 12 ساله (به طور کلی میزان برداشت کودکان از این داستان، بیش از 50 درصد بوده است ) ب - بررسی داده‌ها و نتایج کودکان 8-4 ساله (در پاسخهای کودکان گوره سنی مورد نظر، چنین استفاده می‌شد که متن و اشعار داستان مورد علاقه و توجه کودکان 4 تا 7 ساله بوده است ) در انتها نتایج نشان می‌دهد که گرایش ...

این پژوهش به بررسی تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان بر توانمندسازی آنان بخش فروش شرکت ایران خودرو می پردازد. فرضیه اصلی: بین سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان بخش فروش ایران خودرو با توانمند سازی آنان رابطه ی معنی داری وجود دارد فرضیه های فرعی: 1- بین محتوای سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان بخش فروش ایران خودروبا احساس شایستگی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟ 2- بین اجرای سیستم ارزشیابی عمکلرد کارکنان بخش فروش ایران خودرو با احساس موثر بودن رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟ 3- بی ...

پژوهشهای قابل توجهی در مورد روائی خود ارزشیابی انجام شده است ، اما این موضوع هنوز هم بحث برانگیز است . 90 دانشجو از کانون زبان ایران از بخش بزرگسالان و نوجوانان در شیراز در این پژوهش شرکت کردند. ابتدا پرسشنامه‌های خود ارزشیابی مهارتهای گفتاری و شنیداری را کامل کردند. سپس آزمون شنیداری و یک آزمون استاندارد 30 ماده‌ای بسندگی زبان را پاسخ گفتند. اساتید نیز توانایی گفتاری دانشجویان را با استفاده از پرسشنامه مورد ارزشیابی قرار دادند. نمرات در آزمونهای مختلف با استفاده از ضریب همبس ...

در سال‌های اخیر ارزشیابی پویا در حوزه‌های مختلف آموزشی کاربرد زیادی پیدا کرده است. ارزشیابی پویا که ریشه در نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی دارد آموزش و ارزشیابی را دو فعالیت مجزا و یا حتی مکمل نمی داند بلکه این دو را فعالیتی واحد می‌انگارد که هدف آن شناخت توانایی‌های افراد از طریق رشد آن توانایی‌هاست. مطالعه حاضر در نظر دارد با پیاده کردن اصول ارزشیابی پویا در کلاس‌های ترجمه پیشنهادهایی برای اصلاح برخی از ناکارآمدی‌های شیوه‌های رایج آموزش و ارزشیابی ترجمه ارائه دهد. در این ارت ...