عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله هدف اصلی بررسی رفتار دینامیکی ورق ضخیم مربعی با در نظر گرفتن سفتی و جرم جسم متصله برروی تکیه گاه الاستیک است که این نوع تکیه گاه بهرفتار واقعی تکیه گاه (در عمل) نزدیکتر می باشد تعیین هر چه واقعی تر از رفتار ورق ضخیم مجهز به جسم متصله هم از نظر اینکه در مدل علاوه بر جرم، سفتی جسم متصله نیز در نظر گرفته می شود از اهداف این پروژه است و همچنین از نقطه نظر تکیه گاه با در نظر گرفتن بستر پاسترناک می توان حالت واقعی تری را نسبت به مدل های موجود معرفی نمود در این مقاله بر ...

اخیرا کاربرد مواد مرکب، بویژه صفحات مرکب لایه ای، در صنایع مختلف باعث شده است که تحلیل دینامیکی این صفحات مورد توجهمحققان قرار گیرد. به دلیل آن که در واقع مواد مرکب در کشش و فشار دارای خواص یکسان نیستند، تعیین فرکانسهای طبیعی و شکلمدهای ارتعاشی این نوع از صفحات ساخته شده از مواد مرکب دو رفتاری، مورد توجه ویژه است. به علاوه به دلیل وابستگی فرکانسهایطبیعی و شکل مدهای ارتعاشی صفحات مرکب لایه ای به تغییر شکلهای برشی عرضی، استفاده از تئوری کلاسیک و تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول، ب ...

در این مقاله به مطالعه تاثیر موقعیت ترک در یک تیر ترکدار برفرکانس لحظه ای به روش تبدیل هیلبرت - هوانگ پرداخته شده است . استفاده از تبدیل هیلبرت - هوانگ برای عیب یابی تیر ترکداراکثراً به بررسی شدت ترک تمرکز داشته، لذا در این تحقیق به مکان ی ابی ترک با این تبدیل پرداخته شده است . رفتار دینامیکی ارتعاشات آزاد تیر یک سر گیردار ترکدار با ترک در موقعیت های مختلف به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است . ترک به صورت ترک خستگی و با رفتار باز و بسته شدن مدل گردیده و پاسخ ارتعاشات آزاد ...

موضوع مقاله حاضر، بررسی اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات آزاد نانو صفحات ارتوتروپیک می باشد. در مقاله حاضر معادلات حاکم بر نانوصفحات بر اساس مدل تئوری گرادیان کرنش استخراج و در دامنه مورد نظر حل گردید. افزون بر روش گلرکین، که به عنوان ابزار اصلی برای حل معادلات حاکم استفاده می گردد، از روش حل ناویر نیز به منظور مقایسه و اعتبارسنجی نتایج در موارد خاص استفاده شده است. در بخش تحلیل عددی، اثر ضریب اندازه، شرایط تکیه گاهی و نسبت ابعادی بر ارتعاشات آزاد نانوصفحات مورد بررسی قرار خواهد گر ...

موضوع مقاله حاضر، بررسی اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات آزاد نانو صفحات پیزوالکتریک می باشد. در مقاله حاضر معادلات حاکم بر نانوصفحات پیزوالکتریک بر اساس مدل تئوری گرادیان کرنش استخراج و در دامنه مورد نظر حل گردید. افزون بر روش گلرکین، که به عنوان ابزار اصلی برای حل معادلات حاکم استفاده می گردد، از روش حل ناویر نیز به منظور مقایسه و اعتبارسنجی نتایج در موارد خاص استفاده شده است. در بخش تحلیل عددی، اثر ضریب اندازه، شرایط تکیه گاهی و نسبت ابعادی بر ارتعاشات آزاد نانوصفحات مورد بررسی ...

در این پژوهش ، ارتعاشات ورق ضخیم مدل شده توسط تئوریمیندلین-ریسنر به کمک روش تفاضات مربعی تعمیم یافته ارائه -شده است. خواص ماده ی سازنده ی ورق به صورت هدفمند در راستایضخامت بر اساس یک تابع توانی تغییر خواهند کرد . هرچند روشاستفاده شده هیچگونه محدودیتی برای شرایط مرزی ندارد؛ ولی بهدلیل کاربرد فراوان، در این پژوهش شرایط مرزی یک سردرگیرانتخاب گردیده است . ابتدا معادلات حرکت با استفاده از قانونهمیلتون استخراج گردیده و سپس با استفاده از روش تفاضلاتمربعی تعمیم یافته این معادلات برای ...

مواد پیزوالکتریک با توجه به خاصیت کوپلینگ الکترومکانیکی‌شان، کاربرد فراوانی به‌عنوان عملگر و حسگر در سازه‌های هوشمند، جهت کنترل ارتعاشات و خمش ورق‌های چندلایه با لایه‌ها‌ی پیزوالکتریک دارند. در این پژوهش، تحلیل ورق‌های چندلایه با لایه‌های پیزوالکتریک متصل شده به سطوح آن، با استفاده از تئوری چهار متغیره اصلاح‌شده، ارائه‌شده است. در این تئوری، تنش‌های برشی خارج صفحه به‌صورت سهمی پیش‌بینی‌شده است و شرط سطوح بدون تنش را نیز ارضا می‌کند به‌این‌ترتیب نیازی به ضریب اصلاح برش نیست. ا ...

در این پایان نامه، تحلیل ارتعاشات آزاد غیرخطی نانولوله‌های کربنی دوجداره در بستر الاستیک وینکلر با در نظر گرفتن نیروی واندروالس غیرخطی بین لایه‌ای با استفاده از مدل تیر اویلر ـ برنولی غیرموضعی بررسی شده است. نیروی واندروالس غیرخطی بین لایه ای با تابعی غیرخطی بر حسب جابجایی های جداره داخلی و خارجی مدل شده طوری که اثر تغییرات فاصله بین دو جداره در هنگام نوسان نانولوله در نظر گرفته شده ‌باشد. معادلات حاکمه بوسیله اصل همیلتون بدست آمده و روش گالرکین برای گسسته‌سازی معادلات بکار ب ...

در این مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های ضخیم مستطیلی از جنس مواد هدفمند پیزوالکتریک، در حالت مدار بسته مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر ورق بر پایه تئوری مرتبه ی بالاتر تغییر شکل برشی و عمودی باترا و ویدولی با استفاده از اصل کار مجازی بدست آمده است. معادلات حاصل با فرض تکیه گاه ساده روی هر چهار لبه ی ورق به صورت تحلیلی حل شده است. در تئوری مرتبه ی بالاتر تغییر شکل برشی و عمودی، هر دو اثر تغییرشکل برشی و قائم در راستای ضخامت لحاظ گردیده است و پارامترهای جابه جایی و ...