عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از نتایج این تحقیق بر می آید که شهروندان استان کردستان از افزایش تهیه و پخش برنامه های مختلف محلی استقبال می کنند .در مجموع با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره 12 مشاهده می شود در کل 3/92 درصد از افراد مورد سئوال میزان استقبال خویش را با توجه به طیف 5 درجه ای لیکرت از آن برنامه ها زیاد و بسیار زیاد نشان داده اند . در حالی که تنها 3/4 درصد از آنها دارای میزان استقبال کم و بسیار کم بوده اند .پس با توجه به درصد بالای استقبال کنندگان می توانیم بگوییم که شهروندان استان کردستان از ...

این ترجمه حاوی نکات مهم و قابل توجهی در زمینه " تحقیق در ارتباط جمعی " تحقیق درارتباط جمعی " می باشد،ازجمله ضرورت انجام تحقیق بیان شده و روشهای مختلف انجام این نوع تحقیقات مورد بررسی قرارگرفته ونمونه های مختلفی ازآن ارائه گردیده است . ...

این ترجمه قسمتی ازکتاب فرایند واثرات ارتباط جمعی است که به مسئله تاثیر و مسائل ارتباط جمعی بر روی کودکان می پردازد و حاوی نکات مهمی دراین زمینه خصوصا" تاثیر تلویزیون بر روی کودکان می باشد. ...

طرح فوق ترجمه جزوه ای است که درآن کاربرد وسایل ارتباط جمعی درزمینه آموزش مورد تحلیل قرارگرفته است . ...

این گزارش ترجمه فصولی ازکتاب قدرت متقاعدکنندگی وسائل ارتباط جمعی وخبرمی باشد که دوموضوع رادربرمی گیرد: -1بخش نظری درمورد عینیت خبر،گزارش ،عکس ،انتخاب کلمات ،سرفصلها،گفتار وبالاخره حذف تعدیل خبر -2 نشان دادن این مسئله که علی رغم آزادی مورد ادعا درمطبوعات ورادیو وتلویزیون چگونه گردانندگان این موسسات با تکیه پرعوامل مختلف ازجمله مسئله زمانی پرتاخیر پخش یک مطلب ویاعدم پخش آن درروند جذب ودفع مطالب دخل و تصرف می کند. ...

طرح فوق ترجمه مقاله ای است ازکتاب "ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی " که درآن نویسنده چشم اندازی ازنحوه پراکندگی وسائل ارتباط جمعی درسطح جهان دربرابر ما گشوده وزمینه رابرای پیگیری های بعدی فراهم می سازد. ...

طرح فوق ترجمه مقاله ای است که درآن راههای مختلف ایجاد ارتباط با پیامگیران بخصوص پیامگیران وسائل ارتباط جمعی موردبحث و بررسی قرار می گیرد. ...
 
این فهرست صورت کاملی ازمقالات و ترجمه هایی است که درباره ارتباط جمعی ،علوم اجتماعی ،فیلم و سریال و مسائل کلی رادیو و تلویزیون در 386 شماره مجله های تماشا،از 27 اسفند سال 1349 تاآبان سال 1357 آورده شده است . ...