عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

- اهداف برنامه جامع توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان فارس هدف از تدوین اين برنامه، تعیین اهداف، راهبردها، راهکارها و اقدامات مهم و اساسی، ماتریس مسئولیت های دستگاه ها اجرائی، بخش های خصوصی و تعاونی و همچنین برنامه اقدام برای تحقق توسعه زیرساخت ها و رونق صنایع و کسب وکارهای مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش کاربردهای مبتنی بر آن مي باشد، به طوري كه به لحاظ عملکردي، در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اهداف كلان و كمي ذيل در استان فارس محقق گردد. ...

ارتباطات قلب فرآیند مدیریت است. به طوری که با چهار وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل همراه است. ارتباطات فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات جریان می یابد. ارتباطاتی که در یک سازمان روی می دهد تاثیر مهمی بر موفقیت سازمان دارد. درک مفهوم ارتباطات سازمانی، اثربخشی کارکنان سازمان را افزایش می دهد و نقصان در اصول ارتباطات سازمانی باعث ایجاد مشکل در سازمان می شود. یک راه برای بهبود ارتباطات در یک سازمان، انجام ممیزی ارتباطات است. ممیزی ارتباطات قصد دارد تا وسیلۀ ارزیابی وض ...

این تحقیق با هدف بررسی نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران شرکت گاز کرمانشاه در سال 91 به انجام رسید تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان و مدیران شرکت گاز کرمانشاه می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 28 سوالی بوده که با ضریب آلفای کرونباخ 086 پایانی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون t تک گروهی برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده ...

برقراری ارتباط کارا و موثر با مخاطبین برای کلیه سازمانها به خصوص شرکتهای خدماتی حائز اهمیت است، به همین دلیل سازمانها از ابزارهای ارتباطی مختلف استفاده می‌نمایند. در این تحقیق، ضمن معرفی مفهوم ارتباطات بازاریابی با نگاهی تازه به این مفهوم و تقسیم آن به ارتباطات کنترل شده و ارتباطات کنترل نشده، میزان تأثیر این ارتباطات بر رضایت، نگرش و قصد استفاده مجدد مصرف‌کنندگان از خدمات مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همب ...

این تحقیق با هدف بررسی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از مجلات تخصصی این رشته می باشد. اهداف این تحقیق را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی طبقه بندی کرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از مجلات تخصصی این رشته می باشد. اهداف فرعی این تحقیق شامل تعیین رابطه بین رشته تحصیلی و مطالعه مجلات تخصصی علوم ارتباطات و بدست آوردن میزان تاثیر مطبوعات تخصصی علوم ارتباطات بر دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دان ...

• فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین ارکان توسعه و پیشبرد اهداف هر سازمان است و این فناوری و استفاده بهینه از آن می تواند قابلیت‌های فراوانی را فراهم آورد. • انجام سرمایه گذاری‌های کلان و اجرای پروژه‌های مختلف توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند برنامه ریزی دقیق و داشتن طرح‌های مناسب در این زمینه می باشد.عدم وجود برنامه جامع توسعه فاوا، باعث می شود سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف هريك به طور مستقل و ناهماهنگ به طراحي، تجهيز، بهره برداري و پشتيباني از فناوري اطلاعات و ارت ...

یکی از تحولاتی که در دوران معاصر در عرصه نظام بین الملل رخ داد، انقلاب در اطلاعات و فناوری ارتباطات بود. که در دهه ی 1980 طلیعه ی این انقلاب، در بین متفکران و پژوهشگران نظامی دنیا مطرح شد. که در عصر اطلاعات و ارتباطات، از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به عنوان جنگ افزارهای غیر هسته ای در جنگ استفاده کنند. اما اینکه چگونه می توان از این فناوری ها، در جنگ استفاده کرد؟ و تحت تاثیر این فناوری ها، جنگ چه تغییر و تحولاتی به خود دیده است؟ از جمله اهدافی است که پایان نامه حاضر، در ...

امروزه سازمان‌ها در همه کشور‌ها به مدیران و کارکنان متعهد و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. بنابر‌این بر مدیران و متخصصان امور فرض است که راهکار‌های لازم برای حفظ، رشد و توسعه کارکنان را فراهم نموده و آن‌ها را نسبت به سازمان متعهد نمایند. از سویی با علم به اینکه صِرف استفاده از ابزارهای مالی نمی‌تواند افزایش میزان انگیزش و تعهد کارکنان را تضمین کند، بایستی بتوان با مکانیزمی مشخص و کارا انواع سیستم‌های منابع انسانی و نقش هر یک ...

شناخت و ‌آگاهی ‌از مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها که هدف عمده‌ این تحقیق است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران شاغل در سازمان تربیت بدنی( سابق) شامل معاونین، مدیران ستادی سازمان، مدیر کل استان ها و معاونین، مدیران کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بودند که تعداد آنها در مجموع 669 نفر برآورد شد. 245 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری تحقیق به صورت تصادفی طب ...