عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 144

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرسایش و تولید رسوب پدیده پیچیده ای که بر اساس شرایط حاکم بر مناطق مختلف ممکن است یک یا چند عامل در تشدید بیشتر آن موثر باشد . در اکثر نقاط عامل نوع و نحوه استفاده از اراضی در مقایسه با سایر عوامل موثر در فرسایش نقش بیشتری را در تولید رسوب دارد. از این رو برای تعیین نقش و میزان مشارکت این تغییرات استفاده از اراضی در طول به زمان متغیر مستقل و تغییرات فرسایش و تولید رسوب به عنوان متغیر وابسته در حوزه آبخیز طالقان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر استفا ...

بیش از 51% دیم زارهای کشور در منطقه شمال غرب کشور واقع شده است که در اثر انجام غیر اصولی تهیه زمین در معرض فرسایش، فشردگی و نهایتاً تخریب خاک قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از آثار زیانبار عملیات مذکور و آشنایی کشاورزان با اصول صحیح عملیات خاک‌ورزی، این طرح از سال 1372 در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (مراغه) با 16 تیمار در سه تکرار به مدت 3 سال به صورت اسپلیت پلات و بر اساس طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی به صورت زیر بودند: فاکتور A (عملیات خاک‌ورزی پاییزه) a ...

هدف ازاین بررسی تعیین سازگاری و مقایسه میزان علوفه ،ارقام مختلف اسپرس درشرائط دیم اطراف زنجان میباشد که حدود 320 میلیمتر متوسط بارندگی آن میباشد.درصورت اجرای طرح‌ازارقام موفق میتوان دراحیای مراتع و تناوب زراعی منطقه استفاده نمود. ...

در این طرح،ارقام و اطلاعات از مزارع گندم بشرح زیر تعیین می شود: -1 تهیه نمونه گندم از مساحت 10 مترمربع از مزارعه ای که بطریقه مرسوم زراعت می شود. -2 تهیه نمونه از مساحت 10 مترمربع از مزارعیکه طرح دیم وزارت کشاورزی در آنها پیاده می شود. نتایج عملکرد محصول درشرایط کنترل شده با شرایط زارع مقایسه می شود.مزارع مورد آزمایش بایستی در شرایط یکسان و دریک قطعه ثابت باشند. ...

طرح فوق بمنظور بررسی ونحوه سازگاری کشت مخلوط تعدادی ازگونه های نباتات علوفه ای ومرتعی درشرایط دیم دراراضی استان کردستان تهیه شده وبا تحقیقاتی که بر روی کشت مخلوط این گونه ها بعمل خواهدآمد نتیجه بررسی ها جهت اجرا درسطح وسیع‌تری درطرح‌های تبدیل دیمزارها ومراتع پرشیب وکم بازده ومراتع دست کاشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت . ...

طرح فوق بمنظور بررسی ونحوه سازگاری کشت مخلوط تعدادی ازگونه های نباتات علوفه ای ومرتعی درشرایط دیم دراراضی استان کردستان تهیه شده ،وطی طرح جداگانه ای نحوه سازگاری هرکدام ازگونه های مورداستفاده موردبررسی قرارخواهدگرفت وباتحقیقاتی که بر روی کشت مخلوط این گونه ها بعمل خواهدآمد نتیجه بررسیها جهت اجرادرسطح وسیعتری در طرح‌های تبدیل دیمزارهاومراتع پرشیب وکم بازده ومراتع دست کاشت مورداستفاده قرار خواهندگرفت . ...

شخم و شیار اراضی جنگلی در استان اصفهان به منظور کشت دیم غلات و تصاحب اراضی جریان است که به صورت جدی اراضی را در یک دوره چند ساله از حاصلخیزی می‌اندارد و مورد فرسایش قرار میدهد. این اراضی توسط عشایر و عمدتا" ساکنین حوضه آبخیز زاینده‌رود فریدن و نیز منطقه سمیرم مورد شخم قرار می‌گیرد. در منطقه سمیرم در دیمزارهای کم بازده آثار بیابانی شدن دیده میشود. این پدیده در منطقه‌ای دیده میشود که بارندگی آن حدود 400 میلی‌متر می‌باشد و قبلا" این دیمزارها مراتع درجه یک بوده‌اند. سطح این اراضی ...

دراین تحقیق درمورد سازگاری 6 گونه ورقم یونجه های یکساله بومی وغیربومی بررسیهای لازم بعمل خواهدآمد وپس ازاستنتاج آماری ازسازگارترین وپرمحصولترین گونه و واریته انتخاب تا در تناوب زراعی اراضی دیم در سالهای آیش در اراضی دیم استان کردستان استفاده شوند. ...

تلفات خاک بر اثر شستشو و تولید رواناب در اراضی شیب دار که ناشی از بروز پدیده فرسایش است می تواند بر اثر تبدیل اراضی مرتعی به دیم بوجود آید و تخریب اراضی را در بر دارد . این تحقیق با هدف تعیین تغییرات خصوصیات خاک شامل ایجاد رواناب، تولید رسوب و عمق افق A در اثر تغییر کاربری زمین مرتعی به زراعت برای تعیین شیب مناسب برای دیمکاری انجام یافته و این خصوصیات بعنوان متغیرهای مورد اندازه گیری در کاربری مرتع و زراعت دیم و درشیب های مختلف در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به روش ...