عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه، در راستای پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی در مورد بررسی تأثیرات نور در طراحی فضاهای شهری و ادراک محیطی تنظیم و نگارش شده است. برای دستیابی به نتیجه مورد نظر، در اولین مرحله، به مطالعه‌ی مبانی نظری راجع به سه مفهوم نور، رفتار و فضای شهری و بررسی تاریخچه و تجربیات انجام گرفته در ایران و جهان، به تفکیک هر موضوع (با محوریت نور) پرداخته شده است. دومین مرحله، بررسی تعامل مفاهیم ذکر شده در مرحله‌ی اول، به منظور دستیابی به اصول کلی در مورد تأثیرات نور و ادراک در ایجاد ک ...

انسان قسمت اعظم دانش و تجربه خود از جهان هستی را به وسیله دو عنصر فرم و رنگ کسب می کند. از آنجا که رنگ های گوناگون واکنش های احساسی متفاوتی را در ما بر می انگیزند، یکی از ابزارهای مهم در خلق فضا محسوب می شوند. این امر به ویژه در شهر با توجه به گستره وسیعی از فضاها و رفتارها اهمیتی دوچندان می یابد. به کمک رنگ ها می توان زمینه متنوعی از تضادها (کنتراست ها) را در ساعات مختلف روز پدید آورده وبا ایجاد سایه روشن های جدید فضا را متنوع و سر زنده نمود. همچنین با کاربرد صحیح رنگ ها در ...

یکی از اهداف مورد تاکید در هر نظام آموزشی، بویژه در آموزش عالی افزایش و بهبود مهارت‌های تفکر انتقادی در فراگیران است. با این وجود تفکر انتقادی بدون گرایش نسبت به آن کسب نخواهد شد. بنابراین بررسی عواملی که بر گرایش به تفکر انتقادی موثرند، موضوعی ارزشمند است. هدف این پژوهش بررسی روابط میان ادراکات محیطی و انگیزش درونی با گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یک الگوی علی است. نوع این پژوهش همبستگی است و جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ...

پژوهش حاضر بر مبنای بررسی نقش مولفه معنا در شکل گیری حس مکان در فضای شهری و در راستای پاسخگویی به سوالاتی مبنی بر اینکه مولفه معنا در هر یک از گونه های خود ( شامل معانی موجود در ذهن انسان و معانی موجود در مکان )، چه سطحی از معنا را می سازد و چگونه در فرایند شکل گیری حس مکان تأثیر می گذارند ؟ و اینکه معانی موجود در ذهن انسان، بر اساس مرتبه ای که از سطوح گوناگون معنا منتقل می کنند، چه سطحی از مفهوم حس مکان را برای انسان قابل درک می سازند؟ آغاز گردید و بر همین اساس در پی دستیاب ...

کودکان سرمایه‌‌های فردای هر کشوری هستند توسعه هر کشوری وابسته به هوش، خلاقیت و استعداد افراد آن جامعه است. رشد استعداد و خلاقیت افراد ریشه در کودکی آنها دارد و نقش آموزش و پرورش و محیط آموزشی در تحقق این امر غیر قابل انکار است. محیط‌های مناسب آموزشی در تامین نیاز‌های ذاتی کودک نقش بسزایی داشته و کودکان دراین محیط‌ها می‌توانند خلاقیت خود را شکوفا سازند. متاسفانه در کشور ما توجه به نیاز‌های کودک نادیده گرفته شده و اغلب فضای تخصیص گرفته به کودکان فضاهایی با کاربردهای مختلف است ک ...

کودکی آمیزه‌ای است از یادگیری مبتنی بر تجربه. در این یادگیری کودکان نیاز دارند تا جهان بزرگترها را کشف کنند. اما شهرهای مدرن خطرناک هستند و اجازه‌ی چنین کاری را به کودکان نمی‌دهند و از طرفی مدرسه نیز نمی‌تواند به این نیاز پاسخ مکفی و مناسبی را ارائه دهد. کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز خدماتی فراتر از آموزش مدارس را ارائه نمی‌کنند و یا به علت گستردگی خدمات از عهده‌ی آموزش بصری به اندازه مکفی باز می‌مانند. موضوع این کار با همین دیدگاه شکل گرفت که فضای بینابین مدرسه ...

امروزه در طراحی بسیاری از فضاهای شهری گویی بر یک جنبه ی خاص تمرکز گردیده و از سایر عوامل و عناصری که تجربیاتی غنی، منحصربه فرد و چندوجهی را برای کاربرانِ این فضاها فراهم می کنند غفلت شده است. بطور قطع بخشی از این اتفاق، از تفاوتِ در ادراک و اولویت ها میان دو گروهِ دانش آموختگان شهرسازی (طراحان این فضاها) و شهروندان عادی (استفاده کنندگان از این فضاها) ناشی می گردد. در این جا می توان به نقش آموزش های صورت پذیرفته به دانش آموختگان شهرسازی در ایجاد تفاوت های فوق الذکر اشاره کرد و ...

بیشتر تحقیقات پیشین درزمینه تمایل به برقراری ارتباط به رابطه آن با عوامل فردی چون سن، جنس، نوع شخصیت و... صورت گرفته است. در صورتی که مطالعات کمتری به بررسی رابطه تمایل به برقراری ارتباط با عواملی مانند ترس از برقراری ارتباط زبان آموزان فارسی زبان و توانش خود ادراکانه آنها در برقراری ارتباط در محیط های فارسی و انگلیسی انجام شده است. بر اساس نظریه الیس ( 2008)، تمایل به برقراری ارتباط جایگاه ویژه ای در زمینه آموزش مکالمه زبان دارد. پویایی هر چه بیشتر زبان آموزان در استفاده از ...

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی استرس تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و ادراک از محیط کلاس در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ممسنی در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. به همین منظور نمونه ای به حجم 260(160مرد 100زن) نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای بر اساس جدول مورگان از میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ممسنی انتخاب و با پرسش نامه‌های استرس تحصیلی، خودکارآمدی و ادراک از محیط کلاس ارزیابی شدند. داده ها به کمک نرم افزار اس پی اس اس و با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد تجزیه ...