عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مشکلات خواب نوپایان، با هر یک از سه عامل خلق و خوی کودک، شیوه های خواباندن کودک، و ادراک مادر در مورد خوابیدن کودک؛ بررسی میانجی بودن متغیر شیوه‌های خواباندن کودک میان ادراک مادر در مورد خوابیدن کودک و مشکلات خواب کودک و همچنین میان خلق و خوی کودک و مشکلات خواب وی؛ و پاسخ به این سوال که کدامیک از متغیرهای مذکور، پیش بینی کننده بهتر مشکلات خواب نوپایان می باشد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، 180 مادر دارای کودک نوپای 26-11 ماهه شرکت نمودند. پرسشن ...

قول به ادراک بسیط به عنوان ادراکی بدون آگاهی از این ادراک و ادراک مرکب به عنوان ادراکی که با علم و توجه همراه است در حکمت متعالیه به چالشی معرفت شناسانه منجر می‌شود. رابطۀ این دو نوع ادراک با اقسام دیگری که برای ادراک بیان شده است مانند ادراک حصولی و حضوری، تصوری و تصدیقی، بدیهی و نظری از مباحث این پایان‌نامه است. با پذیرش تقسیم ادراک به بسیط و مرکب به تبع بایستی به تبیین نقش آن دو در سعادت انسان پرداخته شود، چرا که از دیدگاه ملاصدرا سعادت انسان به طور عمده به ادراکات او وابس ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی ادراک از صمیمیت معلم با اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره‌ی متوسطه‌ی شهر بیرجند صورت گرفت. روش این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی شهر بیرجند در سال تحصیلی 93ـ1392 بودند. نمونه‌‌ شامل 147 آزمودنی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، دو پرسش-نامه‌ی اضطراب ریاضی و ادراک از صمیمیت معلم مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تح ...

چکیده ملاصدرا در باب ادراک حسی می تواند هم به لحاظ هستی شناسی و هم به لحاظ معرفت شناسی میان عالم با معلومش سنخیت ایجاد کند که مورد دوم بدون توفیق یافتن در مورد اول امکان پذیر نمی بود. چرا که در نظام حکمت صدرایی، میان هستی شناسی و معرفت شناسی، رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. در این سنخیت است که اتحاد حس و حاس و محسوس ایجاد می شود. از طرف دیگر ملاصدرا در مسئله ی ادراک حسی قائل به قیام صور ذهنی به نفس به نحو قیام صدوری است یا به عبارتی دیگر معتقد است که نفس آدمی مبدع یا انشاء کننده ...
نمایه ها:
هگل | 
ادراک | 

در فلسفۀ سهروردی ادراک به حضور شیء برای امر مجرد )نور لذاته( تعریف می‌شود. نفس انسان که یکی از مصادیق نور لذاته مي‌باشد در مرتبۀ ادراک حسی و خیالی با اشراقات خود و به صرف مقابلۀ بدون حجاب و مانع با حقایق محسوس مادي یا حقایق خيالي عالم مثال معلق، به آنها اضافه شده و بدون وساطت هیچ صورتی در قوای ادراکی به مشاهدۀ مستقیم آنها می‌پردازد. در تعقل (ادراك كليات) نيز اگر امر كلي، معقول عيني باشد(مثل نوريه افلاطوني) نفس از طريق مشاهده مستقيم آن را ادراك مي‌كند و اگر امر كلي، معقول ذ ...

پژوهش حاضر در پی ارائه مدلی برای بهزیستی روانشناختی (هدفمندی، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران و استقلال) در دانش آموزان بود که در ان ادراک از والدین، معلمان و همسالان(ادراک استقلال، کنترل، ساختار و مشارکت از والدین و معلمان به همراه ادراک حمایت تحصیلی و حمایت اجتماعی از همسالان) به عنوان متغیر برون‌زاد و باورهای انگیزشی(بی‌انگیزشی، انگیزش‌بیرونی، تنظیم همانندشده و انگیزش‌درونی) به عنوان متغیر واسطه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. نمونه پژوهش تعداد 875 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های ...

بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به دلیل بیماری مزمنی که دارند، کیفیت زندگی شان در سطح پایینی قرار دارد، بررسی تاثیر ادراک بیماری بر کیفیت زندگی بیماران ام اس، به این دلیل می تواند اهمیت داشته باشد که با جهت دادن باورها و ادراک بیماری در مسیر سازگارانه تر بتوان سطح کیفیت زندگی آن ها را ارتقا داد. این تحقیق در پرتو مدل خودگردانی لونتال انجام گرفت که این مدل چهارچوب مناسبی را برای بررسی ادراک بیماری فراهم نموده است. هدف تحقیق این بود که بررسی شود: ادراک بیماری، ابعاد جسمانی و ...

ما در این رساله نظرات سه فیلسوف بزرگ اسلامی را در مورد نحوه ادراک جزئیات و کلیات بیان کرده‎ایم. به این صورت که ادراک جزئیات از طریق قوای ادراکی ظاهری و باطنی است. منتها ابن سینا از ادراک جزئی به نحو کلی و ملاصدرا نیز از خلاقیت نفس نسبت به آنها سخن گفته است. و ادراک کلیات به نظر ابن سینا از طریق تجرید نفس و اتصال به عقل فعال، در نظر سهروردی اتحاد با مثل نوریه و ربا النوع و در نظر ملاصدرا اول به صورت مشاهده شیء از راه دور سپس اتحاد نفس با عقل فعال و سرانجام خالق آنها می‎شود. ول ...

به منظور بررسی و مقایسه ادراک طنز در گروه کودکان عادی و درخودمانده ، 36 نفر از کودکان عادی و 12 نفر از کودکان درخودمانده در سه گروه سنی 4 تا 6 سال ، 7 تا 11 سال و 12 تا 15 سال انتخاب شدند. گروه کودکان عادی با روش نمونه گیری تصادفی ساده و گروه کودکان درخودمانده با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . ادراک طنز تمام کودکان از طریق طنز کلامی و تصویری محقق ساخته با استناد به منابع علمی در سه مرحله مورد ارزایابی قرار گرفت . جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها با روش آماری z ...