عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ارتباط خودپنداره و ادراک لیاقت شناختی دانش آموزان پیش دانشگاهی در رشته های مختلف تحصیلی در شهر بابل و با روش پژوهش پس رویدادی وهمبستگی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 240 دانش آموز دختر و پسر از رشته های مختلف تحصیلی به روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون خودپنداره راجرز و خرده مقیاس شناختی از مقیاس ادراک لیاقت هارتر استفاده شد. در این تحقیق، سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول ( بین خود ...

مطالعه خودتنظیم ظرفیتی است که فرد برای تعدیل عادت‌های مطالعه خود طبق شرایط و تغییرات محیط درونی و بیرونی به کار می‌گیرد ویکی از مهمترین متغیرهایی است که پیش‌بینی کننده موفقیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان در آینده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران است. هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه سبک‌های پردازش اطلاعات و ادراک از محیط کلاس با راهبردهای مطالعه خودتنظیم است. بنابراین این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام می‌شود. برای این منظور از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای 380 نفر دانش‌آمو ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی شیوه‌های مدیریت کلاس درس و ادراک از جو مدرسه با اهمال‌کاری معلمان می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش حاضر، مشتمل بر معلمان مرد و زن دبیرستان‌های شهرستان دهدشت بوده است (153 معلم مرد و 85 معلم زن) که به روش طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌ی نگرش و باورهای معلمان در مورد سبک مدیریت کلاس درس مارتین و بالدوین (1998)، پرسش‌نامه سنجش جو سازمانی هالپین و کرافت (1363) و مقیاس اهمال‌کاری سازمانی صفاری‌نیا و امیرخانی (1390) بودند. روایی ...

هدف این پژوهش، مطالعه‌ی رابطه‌ی سبک‌های تفکر والدین از طریق ادراک از سبک‌های فرزندپروری والدین بر سبک‌های تفکر فرزندان بود. روش پژوهش در زمره‌ی مطالعات توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه‌ی پژوهش شامل 150 تن از دانش‌آموزان پایه‌ی اول متوسطه شهرستان درمیان (75 تن دختر و 75 تن پسر) است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش‌نامه‌های ادراک از سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های تفکر است. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌ها، تاییدکننده‌ی پایایی و روایی آن‌ ...

در جهان مدام در حال تغییر کنونی، سازمان‌ها هر روزه تمایل و نیاز بیشتری به کار فکری کارکنان پیدا می‌کنند و یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های استفاده از این کار فکری به سخن واداشتن کارکنان است. زمانی که در سازمانی افراد از به‌کارگیری این شیوه امتناع می‌ورزند، سازمان دچار سکوت سازمانی شده است. در پژوهش‌های گوناگون به نقش فرهنگ سازمانی و ناعدالتی در شکل‌گیری سکوت سازمانی اشاره شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر فرهنگ سازمانی و ادراک از عدالت بر سکوت سازمانی می‌باشد. به همین جهت، ا ...

این پژوهش بر محور پاسخ به چیستی «زمان» تنظیم گردیده است. «زمان انفسی» استعاره از زمانی است برای شناخت «نفس». خودشناسی از هستی شناسی و خداشناسی جدا نیست. «زمان» پدیداری است که شناسایی آن ما را به شناخت هستی نزدیک می کند. هنر از آن دسته مقولاتی است که آوردن تعریفی ثابت و جامع برای آن متصور نیست. هر اثر هنری که به وجود می آید، جهانی تازه خلق می کند؛ جهانی که می تواند همانند هستی که در آن زندگی می کنیم زیبا، پیچیده و رازآلود باشد. هنر همچون هستی سرچشمه و آفریننده است. ادراک و رس ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مولفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 197 تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393، به روش سهمیه‌ای انتخاب گردید. این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌های محقق ساخته ادراک دانشجویان از مطلوبیت مولفه‌های برنامه درسی و پرسشنامه انگیزش پژوهشی ب ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان جهاد کشاورزی فارس از برنامه مدیریت استعدادها با عملکرد آن ها ، پرداخته است . از آنجا که جامعه هدف برنامه مدیریت استعدادها اعضای خزانه استعدادهای سازمان می باشد به عبارت دیگر برنامه مدیریت استعدادها فقط بر روی اعضای خزانه استعدادهای سازمان پیاده می شود لذا به منظور شناسایی اعضای خزانه ، ابتدا پرسشنامه سنجش ادراک کارکنان از خزانه استعدادهای سازمان(2013) در بین کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی فارس (جامعه آماری پژوهش) توزیع گردید ،77 ن ...

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تمرینات حرکتی بر بهبود ادراک زمان در دو گروه بیماران و افراد عادی بود. نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ایثار و فاطمی و شهروندان سالم شهرستان اردبیل با دامنه سنی 53- 18 بودند که تعداد این بیماران 200 نفر بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 بیمار مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و 60 فرد سالم بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب ...