عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات کودک و نوجوان، موضوعی است که ذهن بسیاری از پژوهشگران و روانشناسان را به خود مشغول داشته است. ارزیابی داستان‌های کودک، موجب شناخت نقاط قوّت و ضعف این آثار می‌شود و راهکارهای تازه‌ای را در اختیار نویسندگان و پژوهشگران این حوزه قرار می‌دهد. این پژوهش در صدد مقایسه‌ی داستان‌های کودک و نوجوان نادر ابراهیمی از لحاظ بررسی محتوایی، ساختاری و زبانی و همچنین یافتن تأثیر انقلاب اسلامی بر این آثار ، از این سه جنبه، است. به این منظور ده داستان کودک و نوجوان این نویسنده، شامل پنج ...

ادبیات کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین روش های آموزش و پرورش غیر مستقیم آنهاست . ادبیات از طریق تصویر موقعیت ها و شخصیت های مختلف ، کودک ونوجوان را در شناخت بهتر از خود و دیگران یاری می دهد . از طریق ادبیات ، آنهاجهان ، اجزاء ، موجودات و روابط آن را بهتر می شناسند و سیر تکامل فکری و معنوی را سریع تر می پیمایند . اما باید گفت تمامی آثاری که با عنوان ادبیات ، برای کودکان و نوجوانان خلق می شود مناسب آنها نیست و چه بسا می تواند تأثیرات فکری و روحی جبران ناپذیری برای آنها به دنبا ...

پژوهش حاضر با اشاره به ضرورت تعليم و تربيت کودکان در جوامع بشري آغاز مي‌شود؛ سپس ماهيّت و هدف ادبيّات کودکان و تأثيرهای رواني آن‌ها در بخش بعد مورد بحث قرار گرفته است. مطلبي نيز راجع به ويژگي هاي پيام و اين که از چه شيوه هايي براي ارائه ي بهتر پيام با توجّه به ويژگي هايي که کودکان و نوجوانان در ديدگاه هاي روان شناسان دارند، آمده است، و بخش اصلي که تحليل روان شناختي آثار «هوشنگ مرادي کرماني» و «مصطفي رحمان دوست» است؛ با اين هدف که تا چه اندازه بر اساس استانداردهاي روان شناسي ...