عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه ضرورت و امکان یک رشته صرفا زبان انگلیسی را در دوره متوسطه ایران بررسی کرده است. برای پاسخ به سوالات اصلی تحقیق، سه مسیر اصلی که از طریق آنها این مطالعه تکمیل شد به صورت مجزا و مستقل مورد بررسی قرار گرفت. اولین مسیر که نقطه شروعی برای تقریبا تمامی تصمیمات آموزشی در کشور است قسمت های مرتبط از اسناد ملی کشور است که خط مشی را در آموزش زبان خارجی ترسیم میکند. این اسناد عبارتند از سند چشم انداز 20 ساله، نقشه جامع علمی کشور، سند ملی آموزش و پرورش، و سند برنامه درسی مل ...

امروزه پرورش خلّاقیّت و آموزش خلّاقیّت محور به یک شعار در جوامع آموزشی تبدیل شده. بنابراین در طراحی برنامههای درسی اینکه خلّاقیّت چگونه تعریف میشود، از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. همچنین از نقش اساتید و اینکه آنها چگونه خلّاقیّت را تعریف میکنند، نمی توان چشم پوشید. در همین راستا یک پرسشنامه برای اینکه خلّاقیّت چگونه از طریق برنامه درسی پرورش مییابد و انیکه تعریف اساتید دانشگاه در دو رشته زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی چیست براساس پیشینه تاریخی و مصاحبهها ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای خودتنظیمی وموفقیت تحصیلی و سطح مهارت ذبانی دانشجویان رشته زبان انگلیسی در ایران میباشد. همچنین سعی بر این بودکه نقش پیش استراتژیهای خودتنظیمی در رارتباط با موفقیت تحصیلی و مهارت زبانی دانشجویان بررسی گردید. نمونه حاضر دانشجویان سال اول رشته زبان انگلیسی( 82مونث 14 مذکر) گرایش زبان وادبیات انگلیسی واموزش زبان دردانشگاههای ازاد و فردوسی مشهد بودند. از دو پرسشنامه MSLQ,MCIT برای جمع اوری اطلاعات درباده استراژیهای خودتنظیمی و ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه میان هوش هیجانی و درک ادبی دانشجویان ادبیات انگلیسی می باشد .این تحقیق بدین منظور صورت گرفت تا دریابیم افرادی که دارای میزان متفاوت هوش هیجانی هستند درک ادبی متفاوتی دارند یا خیر. برای انجام این کار نود دانشجوی ادبیات انگلیسی انتخاب شدندکه هفتادو پنج نفر آنها از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. به علت تعداد کم دانشجویان پسر این رشته در دانشگاه فردوسی پانزده دانشجوی پسر از دانشگاه خیام مشهد نیز در تحقیق حاضر شرکت کردند . از شرکت کنندگان خوا ...

این مطالعه سعی دارد توان شاخص های لغوی”وکب پروفایل“ را در پیش بینی عملکرد اموزشی دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. دانشجویان چهار کلاس از کلاسهای دانشگاه اراک که در کل 108 نفر می شدند در این تحقیق شرکت کردند. انان در رشته های زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مشغول به تحصیل بودند. انشاهایی که دانشجویان به زبان انگلیسی درباره یک موضوع عمومی نوشته بودند برای به دست اوردن شاخص های لغوی” وکب پروفایل“ مورد استفاده قرار گرفت. معدل، نمره کیفیت نوشتار، و نمره درس خواندن ...

هدف این تحقیق بررسی مقوله‌ی اضطراب میان دانشجویان زبان انگلیسی و اینکه اضطراب چگونه با جنسیت، انگیزه درونی و بیرونی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط دارد. برای رسیدن به این هدف، نود و سه دانشجوی کارشناسی زبان انگلیسی (63 زن و 32 مرد) از بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز انتخاب شدند. داده های موردنیاز برای این تحقیق جمع آوری شد. اولین پرسشنامه مقیاس اضطراب یادگیری زبان خارجی بود که بوسیله‌ی هورویتس و کوپ در سال 1986 انجام شده بود توزیع شد. دومین پرسشنامه مقیاس است ...

تحقیقات اخیر نشان داده است كه مهارتهاي زباني ميتوانند از زبان اول به زبان دوم يا زبان خارجي منتقل شوند و مهارتهای نوشتاری در زبان اول بر مهارت هاي نوشتاري در زبان خارجی تاثیر دارند. تحقیق كنوني تلاشی برای بررسی ارتباط ميان مهارت های كلي نوشتاری در زبان فارسی و مهارت های كلي نوشتاری در زبان انگلیسی مي باشد. این تحقیق انشای سي دانشجوی لیسانس را در مورد دو موضوع هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی بررسی مي كند تا تعيين كند كه تا چه اندازه مهارت در نوشتن انشای فارسی بر مهارت د ...

در نتیجه پیشرفتهای عظیم و گسترده در حیطه آموزش و یادگیری زبان، فعالیتهای آموزشی غالباً در معرض تحولاتی عظیم قرار می گیرند. در این راستا فعالیتهای زبان تغییر یافته و نقش یادگیرنده و معلم مورد بازبینی قرار گرفته است. مکتب سازنده گرایی یکی از پیشرفتهای اخیر در حوزه آموزش و یادگیری مخصوصاً آموزش و یادگیری زبان محسوب می شود. این مکتب یکی از مرجع های اصلی در آموزش محسوب می شود، اگر چه استنباط های متعددی از آن صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تئوری یادگیری، دیدگاه فلسفی در زم ...

در این تحقیق به بررسی ارتباطات الکترونیکی دو گروه دانشجو در ایران و امریکا می پردازیم. هدف از این تحقیق یافتن تفاوتهای احتمالی بین ویژگیهای متعارف نامه های الکترونیکی ایرانیان و امریکاییان در محیط های دانشگاهی است. همچنین این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چگونه جایگاه نهادی در انتخاب راهبردهای بیانی در نگارش نامه های الکترونیکی تأثیر می گذارد. به این منظور نامه های الکترونیکی دو گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد ایران و امریکا گردآوری و سپس بر اساس ملیت و دریافت کنند? آنه ...