عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2936

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طول تاریخ کهن تدریس زبان انگلیسی، الگوهای فراگیری زبان که پیرو مفاهیم «متکلم بومی» و «انگلیسی معیار» بوده اند، مسائل بحث انگیزی در تدریس تلفظ و لهجه در کشورهای غیر انگلیسی زبان به وجود آورده اند. با وجود این، به دلیل بسیاری از موقعیت های برخورد زبانی در طول تاریخ استعمارگری بریتانیا، زبان انگلیسی به توسعه و گسترش بی سابقه ای در سراسر دنیا و در نهایت به پدیده نگران کننده ای که «جهانی سازی» نامیده می شود دست یافته است. با آغاز قرن بیست و یکم، به منظور القای «حق مالکیت» زبان ...

این پایان نامه به منظور بررسی تفاوت های موجود میان دانشجویان پارسی زبان، زبان انگلیسی در استفاده از زبان تن به هنگام گفتگو به زبان انگلیسی می باشد.برای رسیدن به این هدف از یک سو تفاوت های زبان تن میان پارسی زبانان و انگلیسی زبانان بررسی می شود و از سوی دیگر تفاوت زنان و مردان پارسی زبان در استفاده از زبان تن مورد بررسی قرار می گیرد.در آخر تفاوت افراد شرکت کننده در این تحقیق از نظر استفاده از اجزای صورت و دست به هنگام حرف زدن مورد بررسی قرار میگیرد.به منظور نیل به این اهداف گر ...

مواد آموزشی از قبیل کتابهای درسی تا حد زیادی پایه و اساس بسیاری از ورودی زبانی که یادگیرندگان دریافت می کنند و همچنین تمرین زبانی که در کلاس درس صورت می گیرد را تشکیل می دهند؛ بویژه در کشورهایی نظیر ایران که زبان انگلیسی یک زبان خارجی محسوب می شود. این مطالعه بر این باور است که نیازها، خواسته ها، و اهداف دانش آموزان در دو زمینه مدارس دولتی و مدارس فنی / حرفه ای عمومی ایران کاملا متفاوت است. با این حال، هر دو گروه دانش آموزان یک مجموعه از کتاب های درسی (در پایه اول و دوم) را م ...

سیستم های آموزشی همیشه در جستجوی کمک به دانش آموزان برای موفقیت و اعتماد به نفس بیشتر بوده اند. نظریه هوش چندگاته ی گاردنر، پایه و اساسی نظری برای شناسایی توانایی ها و استعدادهای مختلف دانش آموزان را فراهم می کند. این نظریه مدعی است که اگر چه شاید همه دانش آموزان از هوش زبانی ومنطقی بالایی برخوردار نباشند اما ممکن است از هوش های دیگری برخوردار باشند. آنها ممکن است درزمینه هوش های حرکتی، دیداری، موسیقیایی، ارتباطی، خودشناسی و هوش مربوط به طبیعت قوی باشند. بر اساس این نظریه، اگ ...

انگلیسی با اهداف ویژه شاخه ای از تدریس زبان انگلیسی به سخنگویان سایر زبان ها است، که هدف آن شناسایی نیازهای خاص زبان آموزان در فراگیری زبان و پاسخ به آنها در اصول آموزش زبان است. نیازسنجی، به عنوان یکی از اصول انگلیسی با اهداف ویژه، فرایندی است که به منظور تعیین پیش نیازهای توسعه درس صورت می گیرد. اهمیت نیازسنجی بیشتر بر نقش آن به عنوان نقطه آغاز یا یک راهنما برای طرح درس، طرح برنامه درسی، انتخاب متون درسی، ارزیابی و حتی فعالیت کلاسی تأکید دارد. هدف این تحقیق بررسی اعمال اصول ...

هدف از این تحقیق بررسی تفاوت سرعت ترجمه واژگان از زبان اول به زبان دوم است. آزمایشی برای انجام این کار انجام گرفته و دو گروه دامشجو با مهارت زیاد و کم در زبان انگلیسی در آن شرکت کردند. شرکت کنندگان هر دو گروه کلماتی با فرکانس استفاده بالا و پایین را که به دو گروه انتزاعی و غیر انتزاعی تقسیم شده بودند از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ترجمه کردند. زمان هر ترجمه بر اساس هزارم ثانیه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان، ترجمه زبان دوم به زبان اول را سریعتر از ...

در سال های اخیر توجه بیشتری به یادگیری و تدریس اصطلاحات معطوف شده است، زیرا زبان استعاره به عنوان یک ابزار بسیار مهم توصیف شده است که بوسیله آن کلمات میتوانند هم معنای فرهنگی و هم معنای لغوی داشته باشند (ریچاردز و اشمیت، 2002). یک رویکردی که در دهه های اخیر دیدگاه محققین را نسبت به تدریس زبان و استفاده از آن تغییر داده است، رویکرد پیکره بنیاد است . بر طبق تعریف باربیری و اکارت (2007)، «زبانشناسی پیکره ای رویکردی برای مطالعه زبان است که با استفاده از مجموعه های اصولی رایانه ای ...

هدف این تحقیق بررسی ساختار بلاغی داستانهای روایی نوشتاری زبان آموزان انگلیسی می باشد. بدین منظور، 60 داستان تجزیه و تحلیل گردید که 34 داستان آن را دانشجویان مترجمی انگلیسی و 26 داستان را دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی نوشته بودند. در مجموع، نتایج بیانگر آنست که از میان 25 رابطه تحت بررسی، روابط توالی، سببی، شرحی، وضعیتی و امتیازی رایج ترین روابط بلاغی درچنین متونی است. علاوه بر این، نتایج بیانگر برتری دانشجویان ادبیات بر دانشجویان مترجمی از نظر بکارگیری کمی روابط توالی، سببی و ...

مطالعه حاضر تلاش کرد تا فرآیند های تولید گفتمان مطبوعاتی توسط روزنامه نگاران انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان را در روزنامه های انگلیسی زبان مورد بررسی قرار دهد. تمرکز محقق بر روی تکنیک ها و استراتژی هایی قرار داشت که دو گروه نامبرده در انتشار روزنامه های تحت مطالعه بکار می بردند. محقق قصد داشت تا مشخص نماید آیا این دو گروه تکنیک ها و استراتژی های متفاوتی را بکار می برند و اینکه آیا می توان برای نحوه کاربرد تکنیک های گفتمان انتقادی توسط هر یک از دو گروه الگو هائی ترسیم نمود. ...