عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2936

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین مسائل در ارتباط با میزان خلاقیت و موفقیت در نگارش به زبان دوم، اصل حضور نویسنده در متن و در واقع جسارت بیان نظرات شخص نویسنده در خلال متن است. با توجه به اهمیت مساله هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی انعکاس حضور هویت نویسنده در متون نگاشته شده توسط فراگیران زبان انگلیسی و شیوه های انعکاس این حضور بود. به عبارت دیگر پژوهش حاضر به منظور پاسخگویی به سه سوال زیر انجام شده است. 1. آیا بازمایی هویت نویسنده در متن دیده می شود؟ 2. آیا زبان انگلیسی بر میزان بازنمایی هویت و ...

با توجه به اهمیت و رشد روزافزون رسانه ها در عصر حاضر، ترجمه ی سمعی- بصری زمینه ی بسیار مهمی در مطالعات ترجمه به شمار می رود. امروزه فیلم یکی از مهمترین محصولات فرهنگی است که نقش مهمی در تبادلات فرهنگی بین کشورها ایفا می کند و زیرنویس به عنوان یکی از رایجترین انواع ترجمه ی فیلم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.اصطلاحات به کار رفته در فیلمها به علت دارا بودن بار فرهنگی همواره مترجم را با مشکلاتی مواجه می سازند . هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی متداول ترین راهبردها ی به کار ...

پساساختارگرایان در زمینه یادگیری زبان دوم کوشیده اند تا دریابند هویت چیست، چه ارتباطی با جامعه بزرگتردارد، و ا ز همه مهمتر هویت چه تاثیری بر روند آموزش زبان می تواند داشته باشد. استدلال مک اینتایر و همکارانش در سال 1998 این بود که هدف نهایی از آموزش زبان دوم یا زبان خارجی "ایجاد تمایل در دانش آموزان در راستای جستجوی موقعیت های ارتباطی ودر حقیقت تمایل به برقراری ارتباط در آن موقعیت هاست "(ص.547). هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر احتمالی حاصل ازهویت زبان آموزی دانش آموزان بر تم ...

هدف این تحقیق بررسی ساختار بلاغی داستانهای روایی نوشتاری زبان آموزان انگلیسی می باشد. بدین منظور، 60 داستان تجزیه و تحلیل گردید که 34 داستان آن را دانشجویان مترجمی انگلیسی و 26 داستان را دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی نوشته بودند. در مجموع، نتایج بیانگر آنست که از میان 25 رابطه تحت بررسی، روابط توالی، سببی، شرحی، وضعیتی و امتیازی رایج ترین روابط بلاغی درچنین متونی است. علاوه بر این، نتایج بیانگر برتری دانشجویان ادبیات بر دانشجویان مترجمی از نظر بکارگیری کمی روابط توالی، سببی و ...

مطالعه حاضر تلاش کرد تا فرآیند های تولید گفتمان مطبوعاتی توسط روزنامه نگاران انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان را در روزنامه های انگلیسی زبان مورد بررسی قرار دهد. تمرکز محقق بر روی تکنیک ها و استراتژی هایی قرار داشت که دو گروه نامبرده در انتشار روزنامه های تحت مطالعه بکار می بردند. محقق قصد داشت تا مشخص نماید آیا این دو گروه تکنیک ها و استراتژی های متفاوتی را بکار می برند و اینکه آیا می توان برای نحوه کاربرد تکنیک های گفتمان انتقادی توسط هر یک از دو گروه الگو هائی ترسیم نمود. ...

پس از پیشنهاد مدل کنترل انتخابی فکر ((ACT برای توصیف ساختار شناخت در روانشناسی شناختاری، برخی از محققان زبان دوم، بحث عمیقی برای گسترش یک سیستم یادگیری دوگانه را آغاز کرده اند، سیستمی که شامل یک حافظه مجزای غیرآگاهانه و یک حافظه مجزای آگاهانه در تیوریها و پژوهشهای مربوط به زبان دوم می باشد. اما در نظر گرفتن این سیستمهای یادگیری مجزا باعث ایجاد بحثهای فراوانی شد در خصوص اینکه چگونه می توان اثر متقابل بین این دو سیستم آگاهانه و غیرآگاهانه زبان دوم را مجسم کرد. این مطالعه نقش ها ...

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر انگیزه انسجامی در مقابل انگیزه ابزاری، کاربرد راهکارهای یادگیری وجنسیت بر روی بسندگی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی انجام شد. برای این منظور،120 زبان آموز دختر و پسر رشته زبان و ادبیات انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات لازم در مورد زبان آموزان، توسط سه نوع ابزارسنجش شامل آزمون تعیین سطح بسندگی زبان انگلیسی آکسفورد، پرسشنامه انگیزش و پرسشنامه راهکارهای یادگیری زبان دوم جمع آوری گردید. سپس بر اساس نمرات بدست آمده از پرسشنامه انگیزش، شرک ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کمال‌گرایی بر پیشرفت دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه در درس زبان انگلیسی با میانجیگری عامل اضطراب کلاس زبان خارجه بوده است. بدین منظور تعداد 239 دانش‌آموز (110 پسر و 129 دختر) پایه سوم متوسطه شهرستان چناران انتخاب شده و میزان کمال‌گرایی و اضطراب کلاس زبان خارجه‌ی آن‌ها با استفاده از مقیاس کمال‌گرایی (APS-R) و مقیاس اضطراب کلاس زبان خارجه (FLCAS) مورد سنجش قرار گرفت. از نمره‌ی امتحان زبان انگلیسی پایان سال دانش‌آموزان به عنوان مشخصه‌ی پیشرفت زبان انگل ...

نگرش مرسومی درمورد تدریس زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی وجود دارد مبنی بر اینکه سیاستهای آموزشی غالبا بدلیل ناکارآمدی معلمان زبان انگلیسی , به دستاوردهای مناسب نایل نمی شود. اگر چه , برای نیل به تدریس موفق با استاندارد و بازدهی بسیار بالا عوامل دیگری مانند برنامه های آموزش به معلمان , تجربیات پیشین در تدریس , جنسیت , مدرک تحصیلی , انتظارات و حمایتهای از سوی موسسه/مدرسه و دیدگاهها و اعتقادات معلمان نیز به نظر مرسد که نقش مهمی در این خصوص ایفا کنند. در نتیجه، بنا بر اهمیت عوامل ...