عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق انجام شده محقق بر آن بود که تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر فرهنگ سازمانی کارافرینانه در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را تمامی مدیران، کارکنان و متخصصین تربیت بدنی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اعم از رسمی، پیمانی وقراردادی تشکیل می دهند ، که به صورت تمام شمار نمونه گیری شدند؛ به عبارتی نمونه مورد نظر در این تحقیق برابر جامعۀ آماری انتخاب شد. در این بررسی برای جمع آوری داده‌ها ...

هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه توانمند سازی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی می باشد. تحقیق فوق از نوع همبستگی و علی مقایسه ای بوده و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را كليه کارکنان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوي بودند که به علت محدود بودن حجم نمونه تمامی جامعه آماری در اين تحقيق به عنوان نمونه آماري مد نظر قرار گرفتند. که تعداد 52 نفر از جامعه مورد بررسی در این پژوهش مشارکت نموده و به پرسشنامه توانمندسازی اسپریتز (1995) و پرسشنامه ...

براي داشتن جامعه ي سالم بايد سازمان هاي سالم ايجاد كنيم و براي اينكه سلامت سازماني در يك سازمان ايجاد شود ابتدا بايد جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثر بخشی سازمان محسوب می شود. لذا هدف این تحقیق، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی ...

مقدمه و هدف: امروزه نوع جدیدی از مفهوم رهبری مطرح است که بر ارایه ی خدمت به دیگران، توسعه ی فردی و تصمیم گیری مشترک تأکید دارد که تحت عنوان «رهبری معنوی» نامیده می شود. هدف این پژوهش، تعیین رابطه و تحلیل ابعاد رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در سال 93-92 در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بودند ، که کلیه کارکنان این ادا ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری و عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل دادند (97N=). به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری بصورت تصادفی و تعداد 60 نفر در نظر گرفته شد(60n=). ابزار جمع-آوری اطلاعات پرسشنامه، قابلیت یادگیری سازمانی (گومز، 2005)(پایایی90/0) و عملکرد سازمانی (براون، 2001)0(پایایی83/0) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ است. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه مدیران و کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ تشکیل دادند(140نفر) که بدلیل محدودیت جامعه، حجم جامعه با نمونه برابر درنظر گرفته شد و از روش نمونه‌گیری سرشماری استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش پرسشنامه‌های محقق ساخته سنجش چابکی سازمانی و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بود که روایی آن‌ها تو ...

هدف از اين پژوهش بررسی وضعيت مديريت کيفيت جامع در اداره های ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. پژوهش حاضر توصيفی و از نوع مقايسه ای بوده که به شكل ميدانی انجام شده است. با توجه به مدل استفاده شده در اين تحقيق جامعه آماری پژوهش شامل کليه کارمندان اداره های ورزش و جوانان شهرستانهای استان خراسان رضوی(340 نفر) بود، که تعداد 180نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه مديريت کيفيت جامع سيد محمد مقيمی (1388) بود. روايی محتوايی پرسش نامه توسط متخصصين و پاي ...