عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط خودکارآمدی شغلی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 345 نفر مدیر، کارکنان و روسای تربیت بدنی شهرها و شهرستانهای استان کرمان بوده که با توجه به اهمیت و تعداد محدود، در بخش مدیران ستادی همه 15 نفر، در بخش کارکنان بر اساس جدول مورگان 75 نفر و در بخش روسای شهرستانها نیز بر اساس همین جدول تعداد 150 نفر به صورت تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تح ...

هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این تحقیق جزء تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بودند که تعدادشان 55 نفر بود. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی کمرون و کوئین، پرسشنامۀ کارآفرینی سازمانی صمدآقایی و پرسشنامه اطلاعات فردی بود. پایایی هر دو پرس ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برابر با 188 نفر بود که بنابر جدول کرجسی و مورگان تعداد 129 نفر به صورت تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه آماری پژوهش گزینش گردیدند. برای سه پرسشنامه متغیر فناوری اطلاعات فتحی (1389)؛ پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رضایی (1393)؛ و پرسشنامه چابکی سازمانی کرمانی (1387) استفاده گردید. ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی و به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در اداره مذکور که ?? نفر، در سال ???? می باشد و حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری و شیوه نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند می باشد. در این پژوهش رهبری اخلاقی (شامل مولفه های: صداقت، انصاف، شفاف سازی نقش، رابطه مداری و وظیفه مداری) به عنو ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در دوره پس از ادغام با توجه به ابعاد ناشی از ادغام بر اساس مدل SWOT انجام شد. گویه های پرسشنامه به وسیله آزمون فریدمن مورد رتبه بندی قرار گرفتند و به وسیله ماتریس SWOT مشخص شد که موقعیت راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در دوره پس از ادغام WO می باشد. پیشنهاد می شود مدیران سازمان در توسعه اماکن ورزشی و بهره گیری از برنامه ریزی صحیح مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی اقدام نمایند و برنا ...

هدف از این تحقیق، ارزیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس استاندارد ایزو 10015 بود. روش پ‍ژوهش توصیفی پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1392 که تعداد آنها جمعا 120 نفر بود. روش نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری تصادفی بود. حجم آماری با استفاده از جدول کرجیس و مورگان، 92 نفر انتخاب شد و به همین میزان پرسشنامه توزیع گردید. اما پرسشنامه ها ...

آرزوی هر سازمانی دستیابی به پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق موفقیت آمیز وظایف است.به منظور به انجام رساندن اهداف ،سازمان ها همه منابع و روش ها را تا حد امکان به کار می گیرند.عنصر اصلی در تحقق پیشبرد اهداف و دستیابی به عملکرد موثر و مورد نیاز سازمان ،عمدتا استعدادهای افراد است. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین عناصر مدیریت استعداد و موفقیت سازمانی در اداره ک ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود.این تحقیق از نوع توصیفی ‌– همبستگی و از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی بود. جام ...

تحقیق ذکر شده جهت بررسی رابطه میزان شهروندی سازمانی وسرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان است که با روش های آماری مورد بررسی قرار گرفته است. ...

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران است. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غرب ایران بود (N=203). با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان، تعداد 130 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سهم ادارت کل تربیت بدنی استانهای کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام به ترتیب برابر 34، 38، 29 و 29 بود. جهت گردآوری داده ها از ...