عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق « تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی درمیان کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق تهران طی سه ماهه اول سال 1393» بود که در این راستا مولفه های تعهد سازمانی شامل؛ تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مورد بررسی قرار گرفت. مولفه های رفتار شهروندی نیز شامل؛ نوع دوستی، ادب و ملاحظه، رادمردی و گذشت، رفتار مدنی و وجدان کاری می‌باشد. روش پژوهش حاضربراساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است واز نظر هدف ، کاربردی است . دراین پژوهش به آزمون ف ...

این تحقیق با هدف بررسی اثر اجرای حسابرسی مالیاتی بررابطه بین مالیات ابرازی، تشخیصی وقطعی اشخاص حقوقی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مودیانی از اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی، شرقی و شرق تهران است که طی 3 سال متوالی 1388 تا 1390 مالیات خود را به حوزه مالیاتی ابراز کرده اند و 817 داده به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های های پژوهش ازآزمون t وآزمون لون استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از روش اسناد کاوی (اطلاعات واقعی پروند ...