عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تحقیق بررسی ارتباط بین اخلاق کار و بهره وری نیروی انسانی می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح می باشد که بین اخلاق کار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. در این تحقیق چهار بُعد از رفتار اخلاق کار مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم انسانی و مذهبی، روحیه جمعی و مشارکت در کار. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رضایتمندی و وفاداری مشتریان در بین بانک های خصوصی شهر زاهدان می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک های خصوصی شهر زاهدان می‌باشد که از بین آنها140 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای-‌ تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش ابزارگردآوری داده‌ها، سه پرسشنامه اخلاق کاری، رضایتمندی و وفاداری مشتریان می باشد که به ترتیب توسط گریگوری(1390) و مقیمی(1383) و مقیمی(1391) ساخت ...

کیفیت زندگی یکی ازمسائل مهم و چند وجهی است که اخیراً موضوع بسیاری از تحقیقات در رشته های مختلف شده است و طبق آرای نظریه پردازان عوامل زیادی بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارند که یکی از این عوامل اخلاق کار است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی میزان تأثیر اخلاق کار بر کیفیت زندگی ، این پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی در بین کارکنان بیمارستان میلاد وابسته به سازمان تأمین اجتماعی واقع در شهر تهران انجام شد. روش اين تحقيق در بخش نظری کتابخانه ای و اسنادی و در ...

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت میزان یادگیری سازمانی در مدارس شهرستان بهمئی و رابطه آن با اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفت. از میان کارکنان آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 1393-1392 مشغول به کار بودند تعداد 280 نفر بر اساس جدول مورگان و کرجسی به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، روش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. از سه پرسشنامه یادگیری سازمانی ، پرسشنامه اخلاق کار و پرسشنامه تعهد سازمانی برای جمع آوری اطلاعات استفا ...

موضوع تحقیق تاثیر بهبود اخلاق کاری بر بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح می باشد که بهبود اخلاق کاری بر بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی تاثیر دارد. در این تحقیق چهار بعد از رفتار اخلاق کار مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از: دلبستگی و علاقه به کار، پشت کار و جدیت در کار، روابط سالم انسانی و مذهبی، روحیه جمعی و مشارکت در کار. که هدف ازانجام ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392، بر اساس ویژگیهای فردی کارکنان بود. این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از 183 نفر کارکنان مراکز درمانی - توانبخشی تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392 که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار گریگوری ...

هدف اصلی این پژوهش تبیین اخلاق کاری بر اساس یگانگی فرد و سازمان و اعتماد سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه کارکنان زن و مرد اداری، رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه ارومیه بوده که در سال تحصیلی 1392-1391 در خدمت دانشگاه بودند که تعداد این کارکنان طبق آمار کارگزینی پرسنلی دانشگاه 530 نفر بودند و از بین آنان 107 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش و به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و ...

پژوهش حاضر به بررسي تعامل بین اخلاق کار و کیفیت زندگی کارکنان دانشکده های علوم انسانی دانشگاه تهران می پردازد، به لحاظ نوع روش تحقيق،این پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي مي باشد. براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و ميداني (پيمايشي) استفاده شد.در تدوين چارچوب نظري از نظريات روانشناسان اجتماعي و جامعه شناسان استفاده شد و مجموعه اين نظريه هاي به ما بيان مي کنند که کیفیت زندگی داراي ابعاد متفاوتي مي‏باشد. به همين خاطر اخلاق کار و کیفیت زندگی اجتماعي هم به جنبه هاي ذهني و عي ...

ایجاد تحول در نظام اداری و نیل به یک نظام اداری صحیح به منظور تسریع در حل و فصل امور و فراهم نمودن ابعاد معنوی همواره از اهداف مورد تاکید و دغدغه های نظام اداری به شمار می اید و خوشبختانه در کشور ما نیز از حدود نیم قرن پیش در این رابطه اقدامات متعددی صورت گرفته است .آدمی از اغاز تا پایان زندگی خویش به طور فطری به ارزش های اخلاقی گرایش دارد .امروزه سازمانها مهمترین نهادهای جامعه هستند و نقشی فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی انسانها دارند .مسائل اخلاقی در حقیقت عمده ترین مع ...