عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه در پرتو تحولات اجتماعی و پیدایش تئوری های نوین مدیریت،ارزش های نوین جهانی مطرح شده اند؛ و دیدگاه جهان شناختی و انسان شناختی مدیران تغییر یافته و جایگاه انسان نسبت به قبل اعتلاء و ارتقاء یافته است. لذا سازمان های مختلف به دنبال تربیت انسان هایی هستند که بتوانند در جامعه جهانی به دور از تعصب و کوته نگری ها زندگی کنند، معتقد به اخلاقیات و ارزش های متعالی باشند و به حقوق دیگران احترام بگذارند. معرفتی که می تواند به عنوان کاتالیزوری برای عقلانی کردن سازمان مبتنی بر نگرش ان ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392، بر اساس ویژگیهای فردی کارکنان بود. این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از 183 نفر کارکنان مراکز درمانی - توانبخشی تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392 که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار گریگوری ...

با توجه به اینکه انسان عامل بنیادی حرکت و تحول در دانشگاه‌هاست و اخلاق کاری که در محیط فعالیت آن‌ها وجود دارد، بقا و رشد این موسسات را به دنبال خواهد داشت، باید رهبری این موسسات به گونه‌ای باشدکه بتواند فضای سالم در سازمان ایجاد کند تا کارکنان در جوی مشارکت آمیز فعالیت نمایند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین مولفه‌های رهبری امنیت‌‌مدار با ابعاد اخلاق کاری در بین کارکنان دانشگاه ارومیه است.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه (غیر ا ...

اگر اخلاق اداری در زندگی کاری انسان وجود و حـضور داشته باشد، کار کردن توام با رضـایت شغلی و احساس رضایتمندی و خـود شکوفایی از یک سو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از دیگر سو است، در نتیجه هدف اصلی از این مطالعه بررسی اثر اخلاق کاری بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد.در تحقیق حاضر به بررسی اخلاق کاری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت پرداخته ایم. متغیر مستقل تحقیق اخلاق کاری است که بر روی متغیر وابسته رضایت شغلی و تعهد سازمانی سنجیده ایم.نتا ...

شناخت مزیت رقابتی به عنوان چالشی مداوم برای تصمیم گیرندگان مطرح می باشد،از دیدگاه تاریخی مزیت رقابتی به عنوان موضوعی موقعیتی انگاشته می شد،زمانی که شرکتها در فضایی رقابتی قرار گرفته اند و سهم بازاری را ساخته و از ان دفاع می کنند. مبانی تئوریک تحقیق حاضر بر اساس سه نگرش موجود در رابطه با منشا مزیت رقابتی می باشد که عبارتند از:رویکرد ساختار صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع و نگرش رابطه ای،که محور اصلی و تکیه تحقیق بر رویکرد منبع محور می باشد.در این راستا با توجه به نقش منابع نامحسوس ...

چکیده ندارد.

امروزه هویت، یک مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود که در سال های اخیر اهمیّت یافته است. هویّت مثبت در سازمان می تواند از بروز پدیده ای به نام انزوای درونی کارکنان جلوگیری کند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر معنویت در کار بر هویّت سازمانی با توجه به متغیر میانجی اخلاق کاری در کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. نوع تحقیق کمّی و هدف آن بنیادی است. راهبرد این تحقیق توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که طبق آمار این دانشگاه 647 تن هس ...

چکیده ندارد.

پیشتروشاید،حتیتااواخرقرنبیستممیلادی،تامینرضایتمشتریووفاداریآنهابیشترشعارگونهبود. امروزه،تلاشفراوانیجهتارتقایابزارهایمدیریتارتباطاتبینفردیوگسترشفرهنگمشتریمداریتوسطمحققان،کارشناسانومدیرانسازمانهاصورتمیگیرد. اینامرنشاندهندهآناستکهوفاداریبهباورهمگانمهمترینشاخصتعیینموفقیتسازمانهاوبهبودسودآوریبهشمارمیآیدکهازطریقاخلاقورفتارحرفهایکارکنانبدستمیآید . اینتحقیقبراساسهدف،کاربردیاستوازنظرجمعآوریدادههابرایآزمون (فرضیههایاسوالات)،ازنوعتوصیفی- تحلیلیوازشاخههمبستگیمیباشد. دادههایمورداستفادهاز ...
نمایه ها:
بانک | 
مشتری |