عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش شامل عوامل فردی (باورهای دینی، شخصیت و نگرش محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی)، محیطی- سازمانی (محدودیت زمانی، فشارهای محیطی) در دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی بود. روش پژوهش، از نوع همبستگی مبتنی بر مدل رگرسیون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد و در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه ۴۰۰ نفر تعیین گردیدکه به روش ...

پای‌بندی به اخلاق در جامعه علمی و به ویژه در عرصه پژوهش در سال‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. به منظور بومی سازی در این زمینه، پژوهش حاضر درصدد تعیین مولفه‌های اخلاق پژوهش، ارزیابی پای‌بندی و عدم پای‌بندی به اخلاق پژوهش، و علل آن بر اساس تجربه‌های زیسته نخبه‌گان علمی در رابطه با جامعه علمی که با آن سروکار دارند، بوده است. با بهره مندی از روش پیمایش با رویکردی ترکیبی (کمی-کیفی)، تجربه‌های زیسته نخبه‌گان علمی رشته علوم اجتماعی (استادان و دانشجویان دکترا) دانشگاه‌ه ...

هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت اصول اخلاقی در رساله‌های دکتری گروه علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. در بررسی رعایت اصول اخلاقی در پژوهش مؤلفه‌های حقوق آزمودنی‌ها، رعایت اصول اخلاقی در استناددهی، رعایت اصول اخلاقی در گزارش پژوهش و داشتن تعهدنامه اخلاقی مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه رساله‌های دکتری دفاع شده طی 5 سال (1386 تا 1390) در سه دانشکده علوم انسانی (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و علوم تربیتی و روانشناسی) بود که به ...

با توجه به تأثیر پژوهش در سرنوشت جامعه، وجود جهت گیری اخلاقی در فرایند پژوهش ضروری است. سوگیری اخلاقی در پژوهش می‌تواند مبدا شکل گیری رفتارهای غیر اخلاقی بزرگتر گردد. عوامل مختلفی اعم از عوامل فردی، عوامل محیطی داخل دانشگاه و عوامل محیطی خارج دانشگاه بر رعایت اخلاق پژوهشی از سوی پژوهشگران به ویژه قشر دانشگاهی تاثیرگذار است. در بین این عوامل نقش انگیزش و عوامل و فرایندهای مرتبط با آن برجسته است. هدف این پژوهش نیز بررسی نقش میانجی نگرش اخلاقی در رابطه بین نیازهای خود تعیین گری ...

آگاهی و پایبندی نسبت به کدها و دستورالعمل های اخلاقی در رشته های مختلف دانشگاهی یکی از ضرورت های مهم اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی است، زیرا رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش زمینه ی انسانی تر شدن و اخلاقی تر شدن پژوهش ها را فراهم می کنند. بنابراین دانشجویان و اساتید دانشگاه لازم است که دانش ، نگرش و مهارت لازم برای رعایت استاداردهای اخلاق در پژوهش را در رشته ی خود کسب کنند و از طرفی پایبندی عملی خود را به این استانداردها نشان دهند. در این جا مسئله ی اساسی فقدان ...

عصاره و چکیده مسائل مورد توجه در این پژوهش عبارت است از: 1- آیا آنچه که آقای سروش به عنوان راه حل مشکلی که به زعم ایشان گریبان اخلاق را گرفته، بیان داشته اند، اساساً راه حلی فلسفی است؟ بدین معنی که ایشان ابتدا مشکلاتی را در ساحت فلسفه اخلاق طرح کرده و سپس به درمان آن اقدام می کنند. این تحقیق بر آن است که راه حل مطروحه ایشان را از این منظر که؛ آیا چنین راه حلی در ذیل مسائل فلسفه اخلاق می گنجد یا نه مورد واکاوی قرار خواهد داد. 2- زمینه های فکری‌ای که آقای سروش را به ارائه چن ...

ضرورت توجه به آموزش مجازی یک واقعیت است وگسترش سوء استفاده و اغراض سودجویانه و عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی، مباحثی را در زمینه ی اخلاق آموزش مجازی به وجود آورده است به خصوص اینکه آموزش و پرورش را با چالش های جدی و نوین مواجه ساخته و نیاز آموزش مجازی به اخلاق را روزافزون کرده است. این پژوهش با عنوان بررسی مسائل اخلاقی در آموزش مجازی با روش توصیفی و تحلیلی در صدد تعیین و تبیین مسائل اخلاقی در آموزش مجازی است که با ارائه یک مدل ضمن مشخص نمودن ابعاد گوناگون آموزش مجازی، مسائل ...

یکی از وجوه ارتقاء کیفیت برنامه ها، کشف وتولید ایده ها وشیوه های نو وبه کارگیری آنها در میدان اجراء و عمل است.دسترسی به نظرات وایده های جدید وشیوه های نو درعرصه های مورد نیاز، نیازمند اعمال کنجکاوی منظم و سازمان یافته است، که می توان بر آن نام پژوهش نهاد. جدا از ضرورت انجام پژوهش درجهت کیفی سازی فعالیت ها، شیوه و فرآیند پژوهش برای دستیابی به نتایج مناسب، در مقابل شیوه های سنتی، می تواند یک نوآوری محسوب گردد. به عبارت دیگر می توان نوآوری را حاصل تفکر منظم و سیستماتیک دانست وهم ...

این پژوهش به‌منظور بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قابلیت‌های پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گرفت. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی _ پس‌رویدادی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علاّمه طباطبائی، شهید بهشتی و دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1393-1392، در رشته‌های مختلف با حجم تقریبی 20000 هزار نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری از ن ...