عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف این پژوهش تحلیل و تبیین مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمی، از منظر شهید مطهری است. در این پ‍‍‍ژوهش که از جمله طرح‌های تحقیق کیفی بوده، با روش تحلیلی- استنتاجی انجام شده است، ابتدا، مفهوم اخلاق حرفه‌ای و اهمیت آن در حرفه معلمی بررسی گردید و‌ سپس دیدگاه‌های ‌کلی شهید مطهری در مباحث اخلاق و تعلیم و تربیت مورد کنکاش قرار گرفت. در مرحله بعد و بر اساس دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی ایشان، شماری از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمی استنتاج شد. این مولفه‌ها عبارتند از: پرورش تعقل به ع ...

اخلاق حرفه ای، مهم ترین متغیر در موفقیت سازمان است، ویکی از مسئولیت های مدیران آموزشی ترویج اخلاق حرفه ایدر سازمان است. عدم توجه به اخلاق در محیط کار، مشکلات بزرگی را برای سازمان بهمراه خواهد داشت. مقاله حاضربا اخلاق حرفه ای را تعریف کند، اهمیت و جایگاه اخلاق در مدیریت - روش کیفی کتابخانه ای، بر آن است تا آموزشی را ذکر و عوامل تأثیر گذار بر اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی و روش های بهبود اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی را بیان نماید. ...

در مبحث ارتباط بین سازمان و مشتریان، اعتماد سازمانی موضوع بسیار پیچیده ای است که از مجموعه سیاستها، رفتارها و استراتژی های سازمان متأثر است. اعتماد، کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود و سطوح بالاتر اعتماد، منجر به تعهد بیشتر مشتریان خواهد شد، همانطور که عدم وجود اعتماد سازمانی از دیدگاه مشتریان، سوء ظن و بدگمانی را نسبت به سازمان ایجاد می کند. از آنجایی که اعتماد سازمانی مشتریان ، یکی از عوامل وابسته به اخلاق حرفه ای کارکنان است، بررسی ارتباط بین این دو عامل ا ...

موضوع اصلی این مطالعه بررسی رابطه میان عضویت در تشکل و اخلاق حرفه‌ای است . گروهبندیهای حرفه‌ای از عوامل موثر در توسعه‌سیاسی و شکل‌گیری نظام اجتماعی جوامع نوین محسوب می‌شوند. چارچوب نظری مطالعه، نظریه نظم اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای دورکیم می‌باشد که در آثار مختلف از جمله درباره تقسیم کار اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و اخلاق مدنی و جامعه شناسی و فلسفه بدان پرداخته است . براساس این سنت نظری، در پی دگرگونیهای اجتماعی ناشی از پیچیدگی فزاینده تقسیم کار اجتماعی که با تخصصی شدن سریع حیا ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه‌ی اخلاق حرفه ای و هوش اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 92-1391 بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل دبیران زن دوره متوسطه ناحیه 2 برابر با 470 نفر بودند. و نمونه آماری شامل214نفر بودند. به منظور نمونه‌گیری از روش خوشه ای مرحله ای استفاده شده و به جهت جمع‌آوری اطلاعات، از این سه پرسشنامه که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند، استفاد ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و اثربخشی در بین مدیران آموزشی مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان و کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد بود، که تعداد 220 نفر از آن ها برای این پژوهش انتخاب شدند تا ادراک آن ها از سطح اخلاق حرفه ای و اثربخشی مدیران سنجیده شود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. داده ها به وسیله دو نوع پرسشنامه ی محقق ساخته، که یکی اخلاق حرفه ای و دیگری اثربخشی را اندازه گیری می کرد؛گردآوری شد. نتایج ...

اخلاق حرفه ای، تأثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها و نتایج سازمان دارد. به گونه ای که بهره وری را افزایش می دهد، ا رتباطات را بهبود می بخشد و درجه ی ریسک را کاهش می دهد. هنگامی ک ه اخلاق حرفه ای در سازمان حاکم است، جریان اطلاعات به راحتی تسهیل می گردد و مدیر قبل از بروز رخدد، از آن مطلع می شود. در این پژوهش به ارزیابی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای حسابداران سازمان های شهرستان سنندج پرداخته شده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیر گذار بر رفتار اخلاقی انسان ها به عنوان حسابدار ...

هدف کلی پژوهش بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه سمنان با میانجیگری انگیزش شغلی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه سمنان و‌ روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس بوده است. ابزار گرد‌آوری اطلاعات،پرسشنامه بود. نتایج یافته ها نشان داد که: انگیزش شغلی کارکنان کم تر از حد متوسط بوده است.بدین معنا که وضعیت انگیزش شغلی کارکنان نامناسب ارزیابی شده است اما دو متغیر مدیریت کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه سمنان از وضعیت مناسبی برخوردار است ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس بین اساتید دانشگاه مازندران است.از آنجایی که محیط های آموزشی و بالاخص دانشگاه ها وظیفه ای مهم در تربیت افراد به عهده دارند، رعایت اخلاق حرفه ای هیات علمی به خاطر تاثیرگذاری شگرف بر روی دانشجویان امری ضروری می باشد. تحقیق حاضر از نظر جمع آوری داده ها در آزمون فرضیه ها،یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی اساتید هیات علمی دانشگاه مازندران در همه رشته هاست که تعداد آن 348 نفر می باشد.روش نمونه گیری تصادفی ...