عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق حرفه ای و سازمانی با سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی، در میان دبیران مقطع اول متوسطه شهرستان نقده در سال تحصیلی 95-1394 انجام شده است. جامعه آماری کلیه دبیران زن و مرد مقطع اول متوسطه شهرستان نقده بود. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 90 نفر از دبیران با توجه به جنسیت آنان به صورت طبقه ای نسبتی به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از چهار پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای، پرسشنامه اخلاق سازمانی ...

وجود اخلاق حرفه‌ای در یک جامعه ودر مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه‌ی وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط وکلا علاوه بر اینکه موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند ازین‌رو این تحقیق سعی در بررسی اصول اخلاق حرفه‌ای که وکلا ملزم به رعایت آن می‌باشند در نظام حقوقی ایران و بررس ...
نمایه ها:

هدف از انجام پژوهش تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه با جَو سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری منطقه 2 شیراز است.به لحاظ ماهیت توصیفی‌- پیمایشی و از جهت هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری به تعداد 250 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه مورد مطالعه 148 نفر تعیین گردید.این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، جَو سازمانی و اخلاق حرفه ای استفاده شده ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و اخلاق حرفه ای با عملکرد شغلی در میان معلمان مقاطع ابتدایی دولتی دخترانه ناحیه دو ارومیه انجام شد . پژوهش حاضر پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی هست . این پژوهش در زمره پژوهشهای همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس مقاطع ابتدایی دولتی دخترانه ناحیه دو شهرستان ارومیه به تعداد (36) مدرسه که در سال تحصیلی 96-95مشغول به تدریس اند تشکیل داد. 12 مدرسه از (36) مدرسه به صورت تصادفی خوشه ای تک مرحله ای به عنوان نمون ...

چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اخلاق‌حرفه‌ای با کفایت‌اجتماعی و عملکرد شغلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 123 نفر از کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای شهر زاهدان در سال 94 ـ 95از طریق سه پرسشنامه اخلاق‌حرفه‌ای (گریگوری، 1990)، کفایت‌اجتماعی (فلنر، 1990) و عملکردشغلی (پاترسون، 1970) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه با کمک نرم‌افزار SPSS21 استفاده شد. یافته‌ها ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اخلاق حرفه‌ای با درگیری شغلی و مدیریت دانش دبیران زن شهر زاهدان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی تعداد ۱۲۰ دبیر زن مقطع متوسطه در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ از طریق سه پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای (گریگوری، ۱۹۹۰)، درگیری شغلی (لاداهل و کنجر، ۱۹۶۵) و مدیریت دانش (بهات، ۲۰۰۱)مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه با کمک نرم‌افزار SPSS۲۱ استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مق ...
نمایه ها:

در اقتصاد نوین، دانش به عنوان عامل راهبردی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار یک قدرت محسوب می شود، اما صرف برخورداری از دارایی های دانشی، قدرت آفرین و ارزش آفرین نیست، بلکه تسهیم دانش و اشتراک آن با دیگر اعضای درون سازمانی و برون سازمانی زمینه خلق دارایی دانشی جدید و ارزش آفرین را فراهم خواهد ساخت. علی رغم توجه سازمان ها به این امر، همچنان توفیق مناسبی در این زمینه کسب نکرده اند. بنابراین برای موفقیت در تسهیم دانش نیاز به دیدگاه جامع از تمام عوامل دخیل در آن است. که یکی از ای ...

چکیده تحقیقات نشان می دهد با کمبود نظریه و پژوهش در حوزه اخلاق حرفه ای بعنوان مانعی برای توسعه در کسب و کار ها مواجه هستیم. این پرسش که "چه چیزی اخلاق است؟" و چه تاثیری بر عملکرد مدیریت و بهره وری در کسب و کار ها دارد، توسط بسیاری از متخصصین و نهاد های حرفه ای مطرح شده است. هدف اصلی در این پژوهش، بررسی میزان تأثیر اصول اخلاق حرفه ای بر عملکرد مدیریت منابع انسانی بانک رفاه می باشد. پژوهش حاضرنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رعایت اصول اخلاق حرفه ای و پایبندی مدیران منابع ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه‌ای با عملکرد شغلی معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان نورآباد انجام شده است. روش تحقیق با توجه به موضوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل معلمان مشغول به خدمت مدارس دوره اول و دوم متوسطه شهرستان نورآباد در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بودند که از این تعداد (۵۸۳ N=)۲۴۰ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های فرهنگ یادگیری سازمانی (مارسیک و واتکنیز، ...