عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تمام دانش‌آموزان در سنین و دوره‌های تحصیلی مختلف از نظر سطح یادگیری یکسان نبوده و بعضی از آن‌ها به ویژه در سال‌های اول تحصیل، شرایط همگون با گروه خود را از دست داده و رفتار آن‌ها آموزگاران را مجبور به ارجاع به متخصصان می کند (برادری، 1377؛ به نقل از محمدی و همکاران). اگرچه این کودکان دارای ظاهر و هوش طبیعی هستند، لیکن در مدرسه هنگام آموزش خواندن، نوشتن و حساب دچار مشکلات جدی می شوند. واژه " اختلالات یادگیری " برای تبیین چنین مواردی، اولین بار توسط ساموئل کرک در سال 1963 ب ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش شاخص های هوش و ادراک دیداری – حرکتی بر عملکرد خواندن و نوشتن کودکان دارای اختلال یادگیری بود. در این زمینه از بین مراجعان پایه دوم ابتدایی به مراکز اختلال یادگیری نواحی پنج گانه شهر تبریز در سال تحصیلی 93 – 92 با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 64 دانش آموز انتخاب گردید و آزمون هوش وکسلر، آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت و آزمون تشخیصی خواندن و نوشتن تبریزی به صورت فردی بر روی نمونه آماری اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی ساده و تفکی ...

مطالعه حاضر به مقایسه مولفه های فراشناخت و رابطه آن با عزت نفس در دانش آموزان با و بدون‌اختلال یادگیری پایه اول دوره راهنمایی شهرستان یزد در سال تحصیلی 91-1390 پرداخته است. نمونه پژوهش شامل 140 نفر از دانش آموزان دختر و پسر با و بدون اختلال یادگیری بود که به روش تصادفی و سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فراشناخت، که روایی آن توسط اساتید مترجم و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ تایید شد و پرسشنامه‌عزت‌نفس کوپر اسمیت که روایی و پایایی آن بارها توسط متخصصان ...

هدف این پژوهش بررسی طراحی و تولید چند رسانه ای آموزش مفهوم عدد ، جمع و تفریق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی که دارای اختلال یادگیری می باشد.به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش شبه آزمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان مقطع اول ابتدایی ناحیه 3 شیراز می باشد. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند یا از روی قصد استفاده شده است. در این روش افرادی که از لحاظ هدف های پژوهش اطلاعات غنی ...

اختلال بیش از فعالی همراه با نقص توجه و ناتوانی یادگیر، از بهترین اختلالهای روانپزشکی کودکان می‌باشند. و در بسیاری از موارد با هم در بیمار دیده می‌شوند. این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه و اختلال یادگیری انجام شده است . روش : 30 کودک پسر مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه که بیماری در آنها توسط متخصص روانپزشکی کودکان براساس معیارهای DSMIV تشخیص داده شده بود. و 30 کودک سالم که از نظر ویژگیهای فرهنگی-اقتصادی و سن با کودکان گرون بیما ...

چکیده هدف از این پژوهش اثربخشی برنامه یادگیری حسی بر مهارتهای ادارک بینایی کودکان با اختلال یادگیری می‌باشد که جامعه آماری کلیه کودکان مقطع ابتدایی می‌باشد و روش نمونه‌گیری در دسترس است که 10 نفر از دانش‌آموزان با اختلال یادگیری با تشخیص روانشناس کودک و متخصص علوم اعصاب به عنوان اختلال یادگیری شناسایی شده بودند به عنوان گروه آزمایش و 10 نفر به عنوان کنترل انتخاب شده‌اند و مهارتهای ادارک بینایی آنها توسط آزمون TVPS و بییری قبل از برنامه یادگیری حسی و بعد از آن مورد ارزیابی ق ...

هدف پژوهش بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری و تعیین نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تیزهوش پایه‌های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی شهر اصفهان بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان تیزهوش پایه‌های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی شهر اصفهان بود. حجم نمونه شامل 1879 دانش‌آموز بود که از 30 مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه نواحی پنج‌‌گانه آموزش و پرورش اصفهان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب گردید. از دانش‌آموزان آزمون هوش کتل به عمل آمد. سپس بر روی 150 دانش‌آموز که نمره بالاتر از 120 را در آز ...

خانواده نه تنها به عنوان اولین محیط آموزشی نوجوان شناخته شده است، بلکه مهم‌ترین آن به شمار می‌رود. با افزایش تفکیک حوزه‌ی خانه از آموزش‌های رسمی، نظارت اولیا بر نوجوانان محدودتر شده و رسانه‌ها و وسایل ارتباطی جدید جای خالی اولیا را بیشتر پر می‌کنند و بنابراین ارزشمندتر خواهند شد. از آن‌جایی که مشغولیت بیش از حد نوجوانان ما به این ابزارها، می‌تواند وضعیت تحصیلی آنان را دچار تزلزل نماید، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک‌های فرزند پروری والدین و اعتیاد به اینترنت با اختلال ...

مقدمه : اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) از شایع‌ترین اختلال‌ها در روانپزشکی کودک و نوجوان محسوب می‌شود(1). اختلال یادگیری عدم پیشرفت فرد برای خواندن، ریاضیات و بیان نوشتاری پایین‌تر از سطح سنی، هوشی و تحصیلی می‌باشد. از آنجایی که داروی خاصی در درمان اختلال یادگیری وجود ندارد می توان با شناسایی نوع اختلال توجه و عملکرد شناختی در بیماران LD و مقایسه آن با بیماران ADHD از درمان های دارویی ADHD برای بهبود حوزه‌هایی که ممکن است به طور مشترک در ADHD و LD اختلال داشته باشند استف ...