عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی سوگیری توجه بر‌اساس سبک‌های دلبستگی و همچنین بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره‌های هیجانی به‌صورت یک مدل بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بودند. بدین منظور 200 دانشجو (120 دختر و 80 پسر)، به-روش نمونه‌گیری در دسترس، در پژوهش شرکت کردند. ابزار‌های پژوهش شامل پرسشنامه سبک‌های دلبستگی (بشارت، 1384)، مقیاس تجدید‌نظرشده طرحواره‌های هیجانی (شاهورانی و خرمایی، 1392) و آزمایه تصویری دات‌پروب (کولز و هیمبرگ، به نقل از عسگری ...

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی هوش هیجانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس متوسطه منطقه دشتیاری انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه منطقه دشتیاری در سال تحصیلی 93- 1392 به تعداد 72 نفر بوده است. که به روش سرشماری 72 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی وی سینگر و منابع قدر ...

اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)، اختلال رفتاری ناتوان کننده ای است که مشکلاتِ سازگاری بسیاری برای خود بیماران و خانواده های آنها ایجاد می کند. هدف این پژوهش، مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به OCD و عادی بــود. روش این پژوهش، علّی- مقایسه ای بود. جامعه‌ی آماری را کلیه‌ی بیماران مبتلا به OCD تشکیل دادند که در نیمه ی دوم سال 1392 به بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز مراجعه کردند. تعداد 25 نفر از این افراد با استفاده از روش تصادفی ساده و تعدا ...

هدف پژوهش حاضر بررسي سوگيري حافظه آشکار نسبت به پردازش اطلاعات هيجاني منفي در کودکان و نوجوانان با مادران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، کودکان و نوجوانان مبتلا به افسردگي اساسي و کودکان و نوجوانان بهنجار با والدين سالم از نظر روانشناختي مي باشد. بدين منظور 28 کودک و نوجوان با مادران افسرده اساسي، 28 کودک و نوجوان افسرده اساسي و 29 نفر گروه بهنجار با دامنه سني 17-11 سال انتخاب شدند. هر سه گروه شرکت کنندگان بر اساس متغيرهاي جنس، سن و سطح تحصيلات همتاسازي شدند و به وسيله آزمايه ...

اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت های هوش هيجاني بر خودکارآمدی، افسردگی و ارتقاء هوش هیجانی دانش آموزان محروم از پدر انجام شده است كه از روش شبه آزمايشي (طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دختران مقطع دوم و سوم راهنمایی محروم از پدر کمیته امداد شهر قرچک در سال تحصیلی 92 - 1391 می باشد كه با روش تصادفی ساده 60 نفر از آنها انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی شات(1998)، افسردگی کودکان و نوجوانان جان بزرگی(1388)، خو ...

هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و اختلال هیجانی همایند بود. سه نفر زن مبتلا به اختلال هیجانی اضطراب فراگیر همراه با یک اختلال هیجانی همایند دیگر از طریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختار یافته براساس معیارهای تشخیصی DSM-IV برای محور یک به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بیماران پس از احراز شرایط درمان، وارد فرآیند درمان شدند. در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. کا ...

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه ی سبک های ابراز هیجان (ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان) در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری، گروه مبتلا به هر دو اختلال و گروه بهنجار بود. این پژوهش از نوع پس رویدادی (علی – مقایسه ای) است. تعداد افراد نمونه 128 نفر (شامل 43 فرد مبتلا به OCPD، 40 فرد مبتلا به OCD، 15 نفر مبتلا به هر دو اختلال و 30 فرد بهنجار) است که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای از طریق اجرا بر روی 400 نفر دانشجویان دختر دانشگاه های تهران ...

زمینه: اغلب اختلال‌ها و ناسازگاری‌های رفتاری پس از دوران نوجوانی از کمبود توجه به این دوران حساس و عدم هدایت صحیح روند رشد و تکامل فرد ناشی می‌شود. مشکلات رفتاری نوجوانان اغلب ناتوانی اجتماعی، هیجانی و روانی عمیق ایجاد می‌کنند. عوامل متعددی در بروز این اختلالات نقش دارند، کیفیت خواب و حافظه کاری دو متغیر مهمی هستند که می توانند در بروز مشکلات رفتاری موثر باشند. هدف: هدف پزوهش حاضر عبارت است از بررسی نقش کیفیت خواب و حافظه کاری در مشکلات هیجانی/رفتاری دانش آموزان دبیرستان ...

درمان پذیرش و تعهد، یکی از درمان های نسل سوم در زمینه اضطراب اجتماعی است. این پژوهش به منظور بررسیاثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود نشانه های اضطراب اجتماعی، جرات ورزی و باورهای ناسازگار با توجه به نقش تعدیل کننده تنظیم هیجانی در دو بیمار زن مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات مداخله ای است. در این پژوهش 2 بیمار خانم مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مشارکت داشتند.این دو بیمار توسط متخصص روانپزشکی در کلینیک روانپزشکی بیمارس ...